Funkcia dýchania v klinickej praxiProblematika funkčného vyšetrenia pľúc sa rozšírila na viaceré odbory vnútorného lekárstva a chirurgie. Na vzdelávacích akciách Slovenskej zdravotníckej univerzity a Slovenskej lekárskej spoločnosti sa presviedčame o jej výťažnosti nielen v respirológii a kardiológii, ale aj v revíznom, posudkovom, detskom, dorastovom, verejnom, či telovýchovnom lekárstve, samozrejme v imunológii a alergológii a tiež pri predoperačných vyšetreniach.

Okrem využiteľnosti pri diagnostických procesoch sú funkčné testy významnými pomocníkmi pri monitorovaní efektu liečby, liečebných procedúr odhadu operability a z dlhodobého hľadiska aj pri určovaní prognózy choroby. Vďaka miniaturizácii senzorov sa uplatňujú aj pri osobnom monitorovaní okamžitého stavu a pri vedecko-výskumných projektoch vplyvu okolitého prostredia a jeho škodlivosti.

História problematiky je mimoriadne bohatá. Od prvých komplikovaných a metodicky náročných prístrojov v 70. rokoch sa dostávali na pracoviská zariadenia, ktoré umožňovali kvantifikáciu klinického stavu pľúcnych a mimopľúcnych pacientov. Na osvojenie prudko rastúcej problematiky boli žiaduce učebnice. Prvou na Slovensku bola monografia Mikuláša Mayera a Rafaela Redhammera „Funkčné testy pľúc v praxi“ a v tom istom roku (1982) sme publikovali tiež prvé vydanie našej praktickej príručky. Pri realizácii jej prvého a druhého vydania sa aktívne zúčastňoval kolektív pracovníkov oddelenia, neskôr kliniky funkčnej diagnostiky, ktorým ďakujeme za to, že sme mali možnosť profitovať z ich odbornosti. Sú to MUDr. Eva Sameková, PhMr. Katarína Slavkovská, PhMr. Peter Ciutti, PhMr. Šarlota Kaprinayová, doc. MUDr. Štefan Urban, CSc., MUDr. Vladimír Hostýn, MUDr. Zuzana Krištúfková, vrchná sestra Eva Viestová spolu s laborantkami. Technickým a počítačovým vedúcim bol Marián Kravárik. Na príprave rukopisu a obrazového materiálu sa zúčastnili Jana Pechová, Ing. Jaroslav Kertés a Ing. Jaroslav Samek. S vďakou na ich činnosť spomíname. Do tímu kliniky neskôr pribudli pracovníci z Výskumného ústavu humánnej bioklimatológie, MUDr. Jozef Ružička, CSc., a Ing. Lubomír Jakab, ktorí dopĺňajú spektrum vyšetrení a interpretácie výsledkov. O stabilizáciu a ďalší rozvoj kliniky sa po presune z Podunajských Biskupíc do Ružinova zaslúžila námestníčka riaditeľa Univerzitnej nemocnice primárka MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH.

Subkatedra funkčnej diagnostiky SZU oslavuje už 45 rokov svojej výučbovej činnosti a jej odborné a osobnostné zázemie je zárukou ďalšieho úspešného pokračovania v činnosti. Funkčné vyšetrenie pľúc bolo v 80. rokoch atestačným odborom a jedným z prvých atestantov bol aj autor šiestich kapitol súčasnej monografie primár MUDr. Bohuš Matula, ktorý svojou odbornou činnosťou, prednáškami a publikáciami dokazuje mimoriadnu dôležitosť nášho odboru. Funkčná diagnostika má svoje pevné miesto na všetkých špičkových pracoviskách (okrem Nitry aj Martin, Vyšné Hágy, ďalšie tatranské pracoviská, Košice a mnohé iné). Po prispôsobení európskym normám sa od 90. rokoch považuje za certifikovanú pracovnú činnosť a pre svoju snahu o exaktné vyjadrenie porúch funkcie pľúc prostredníctvom stále modernejších prístrojov má svoje miesto aj v medicíne budúcnosti.


Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.