Geriatria (2)

ZOZNAM AUTOROV        
PREDHOVOR K DRUHÉMU (aktualizovanému a rozšírenému) VYDANIU GERIATRIE        
PREDHOVOR Z 1. VYDANIA        
ZOZNAM SKRATIEK       

1   GERIATRIA A GERONTOLÓGIA  

1.1  Krátke dejiny geriatrie a gerontológie na Slovensku (Š. Krajčík)         
1.2 Teórie starnutia (Š. Krajčík)         
1.3 Starnutie populácie v Slovenskej republike (Š. Krajčík)         
1.4 Biologické a sociálne charakteristiky seniorov (L. Hegyi)         
1.5 Zdravotný stav seniorov (Š. Krajčík)        
1.6   Komunikácia so seniorom (K. Zrubáková)         
1.7   Kvalita života seniorov (Š. Krajčík)         
1.8   Telesná aktivita vo vyššom veku (P. Malovič)     

   
1.9   Starý človek v doprave (L. Hegyi)         
1.10   Seniori v inštitúciách (I. Bartošovič)         
1.11   Násilie voči seniorom (I. Bartošovič)         
1.12   Rómski seniori (I. Bartošovič)         
1.13  Sociálne zabezpečenie vo vyššom veku (M. Suchánková)         
1.14  Posudzovanie funkčného stavu pre potreby sociálnej starostlivosti (I. Bartošovič)         
1.15  Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore geriatria         
1.16  Prepojenosť zdravotnej a sociálnej problematiky (L. Hegyi)  

       
2  GERIATRIA    

2.1 Všeobecná geriatria   

2.1.1 Zdravé starnutie  (L. Hegyi)          
2.1.2 Príprava na starnutie (L. Hegyi)          
2.1.3 Starnutie  (L. Hegyi, Š. Krajčík)          
2.1.4 Ageizmus (I. Bartošovič)          
2.1.5   Ošetrovateľská starostlivosť v geriatrii (K. Zrubáková)         
2.1.6  Domáca ošetrovateľská starostlivosť o seniora (K. Zrubáková)         
2.1.7   Rehabilitácia v geriatrii (H. Šingliarová)         
2.1.8   Komplexné geriatrické vyšetrenie (J. Hoozová)          
2.1.9   Starý človek v ambulancii všeobecného lekára (I. Bartošovič)         
2.1.10   Špecializovaná ambulantná geriatrická starostlivosť (I. Bartošovič)

2.2   Symptómy a syndrómy v geriatrii     

2.2.1 Syndrómy predčasného starnutia (Š. Krajčík)        
2.2.2 Krehkosť  (syndróm krehkosti, starecká/seniorská krehkosť, frailty) (J. Hoozová)          
2.2.3 Polymorbidita (M. Dúbrava)         
2.2.4 Zvláštnosti chorôb v starobe (I. Bartošovič)          
2.2.5 Geriatrické sociálne syndrómy a geriatrický maladaptačný syndróm (I. Bartošovič)          
2.2.6 Poruchy adaptácie a geriatrický maladaptačný syndróm (I. Bartošovič)         
2.2.7  Imobilita (L. Hegyi, Š. Krajčík)         
2.2.8 Dekubity (E. Rajnohová)         
2.2.9  Kašeľ (Š. Krajčík)        
2.2.10 Poruchy prehĺtania (Š. Krajčík)        
2.2.11 Poruchy výživy (Š. Krajčík)        
2.2.12  Obezita (Š. Krajčík)        
2.2.13 Poruchy uskladňovania a vyprázdňovania moču (M. Romančík)         
2.2.14 Fekálna inkontinencia u seniorov (I. Bartošovič)         
2.2.15 Opuchy (Š. Krajčík)        
2.2.16 Poruchy spánku v starobe (P. Šiarnik)         
2.2.17 Poruchy termoregulácie (Š. Krajčík)        
2.2.18 Hypotenzia (E. Rajnohová)         
2.2.19 Synkopa (E. Rajnohová)         
2.2.20 Delírium (A. Bayer)         
2.2.21 Užívanie liekov a nežiaduce účinky liekov vo vyššom veku (Š. Krajčík)        
2.2.22 Poruchy rovnováhy (Š. Krajčík)        
2.2.23 Pády (Š. Krajčík)        
2.2.24 Úrazy v stareckom veku - gerontotraumatológia (P. Šimko, J. Látal)         
2.2.25 Anestézia a perioperačná starostlivosť u geriatrického pacienta (R. Záhorec)         
2.2.26 Bolesť v starobe a jej liečba (K. Križanová)         
2.2.27 Invazívne výkony vo vyššom veku (P. Mikus)         
2.2.28 Stomický pacient (K. Križanová)         
2.2.29 Onkológia v geriatrii (J. Mardiak)         
2.2.30 Paliatívna starostlivosť (K. Križanová)         
2.2.31 Etické problémy v súčasnej geriatrii (J. Glasa)         

2.3 Špeciálna geriatria      

2.3.1 Choroby kardiovaskulárneho systému       

2.3.1.1 Zlyhávanie srdca (P. Olexa)         
2.3.1.2 Ischemická choroba srdca (Z. Mikeš, P. Mikus)         
2.3.1.3 Dysrytmie (M. Dúbrava)         
2.3.1.4 Chlopňové chyby (M. Dúbrava)          
2.3.1.5 Artériová hypertenzia v staršom a vyššom veku (M. Sninčák)         
2.3.1.6 Cor pulmonale (M. Dúbrava)         
2.3.1.7 Zápaly srdca (M. Dúbrava)         
2.3.1.8 Nemoci žil (D. Weberová, F. Németh, P. Weber)         
2.3.1.9 Periférne artériové ochorenie dolných končatín  (PAO DK) (F. Németh, D. Weberová)         
2.3.1.10 Najčastejšie choroby aorty u seniorov (F. Németh)         

2.3.2 Choroby respiračného systému       

2.3.2.1 Chronická obštrukčná choroba pľúc (Š. Krajčík)        
2.3.2.2 Primárne a sekundárne nádory pľúc vo vyššom veku (M. Černá)       

2.3.3 Stomatologické problémy vo vyššom veku       

2.3.3.1 Orálne zdravie v starobe (I. Erdelský, R. Kotula)   

2.3.4 Ochorenia GIT       

2.3.4.1 Choroby ezofágu (A. Vavrečka)         
2.3.4.2 Choroby žalúdka (A. Vavrečka)         
2.3.4.3 Divertikulóza a divertikulitída (A. Vavrečka)         
2.3.4.4 Choroby pankreasu (A. Vavrečka)         
2.3.4.5 Choroby žlčníka a žlčových ciest (A. Vavrečka)         
2.3.4.6 Kolorektálny karcinóm (P. Mĺkvy)         
2.3.4.7 Náhle príhody brušné vo vyššom veku (R. Šebo)         
2.3.4.8 Jednodňová chirurgia v?geriatrii (R. Šebo)         
2.3.4.9 Choroby pečene v geriatrii (M. Žigrai)        

2.3.5  Choroby obličiek vo vyššom veku (M. Hamilton)       

2.3.5.1 Zmeny uropoetického systému v starobe        
2.3.5.2 Infekcie obličiek a močových ciest v starobe         
2.3.5.3 Hematúria        
2.3.5.4 Glomerulonefritídy        
2.3.5.5 Tubulointersticiálne nefritídy         
2.3.5.6 Diabetická nefropatia        
2.3.5.7 Akútne poškodenie obličiek        
2.3.5.8 Chronická choroba obličiek       

2.3.6 Urologické choroby       

2.3.6.1 Benígna prostatická hyperplázia a príznaky dolných močových ciest (F. Goncalves)         
2.3.6.2 Karcinóm prostaty (F. Goncalves)         
2.3.6.4 Nádory obličiek (F. Goncalves)         
2.3.6.5 Erektilná dysfunkcia (M. Horňák)         
2.3.6.6 Čiastočný nedostatok androgénov u starnúcich mužov (M. Horňák)        

2.3.7 Gynekologické situácie a choroby v starobe       

2.3.7.1 Menopauza (M. Borovský, A. Krištúfková)         
2.3.7.2 Starnutie ženy a možnosti jeho ovplyvnenia (M. Borovský, A. Krištúfková)        
2.3.7.3 Nádorové ochorenia ženských pohlavných orgánov (M. Redecha)         
2.3.7.4 Karcinóm prsníka u geriatrických pacientok (J. Mardiak)        

2.3.8 Choroby krvotvorby vo  vyššom veku       

2.3.8.1 Anémie (Mikuláš Hrubiško)         
2.3.8.2 Osobitosti krvného zrážania u geriatrických pacientov (A. Bátorová, T. Prigancová)         
2.3.8.3 Hematologické nádorové choroby (P. Rohoň)        

2.3.9 Poruchy imunity vo vyššom veku (Martin Hrubiško)        

2.3.10 Infekčné choroby       

2.3.10.1 Chrípka (Š. Krajčík)        
2.3.10.2 Tuberkulóza (I. Solovič)         
2.3.10.3 Varicela-zoster (C. Klement)         
2.3.10.4 Pneumónie (Š. Krajčík)        
2.3.10.5 Ochorenie COVID-19 (M. Dúbrava, A. Koščálová, J. Jánošiová)         

2.3.11 Vybrané reumatické ochorenia vo vyššom veku       

2.3.11.1 Reumatoidná artritída (Jozef Rovenský, Marián Bernadič, Marko Bernadič, Michal Bernadič)         
2.3.11.2 Alkaptonúria (Jozef Rovenský, Michal Bernadič, Richard Imrich, Marián Bernadič)         
2.3.11.3 Polymyalgia rheumatica a obrovskobunková arteritída (Jozef Rovenský, Marko Bernadič, Michal Bernadič)         
2.3.11.4 Relabujúca polychondritída (Jozef Rovenský, Michal Bernadič, Marie Sedláčková, Marián Bernadič)         
2.3.11.5 Paraneoplastické syndrómy pri reumatických ochoreniach (Michal Bernadič, M. Bernadič)        

2.3.12 Choroby pohybového systému vo vyššom veku       

2.3.12.1 Osteoporóza (K. Štefíková)         
2.3.12.2 Osteoartróza (Š. Krajčík, Ľ. Čápová)         
2.3.12.3 Sarkopénia (Š. Krajčík)        
2.3.12.4 Vertebrogenní syndromy (E. Ehler)        

2.3.13 Endokrinné a metabolické choroby v starobe       

2.3.13.1 Diabetes mellitus ve stáří (P. Weber, D. Weberová, F. Németh)         
2.3.13.2 Manažment dyslipidémií u seniorov (Ľ. Fábryová)          
2.3.13.4 Choroby štítnej žľazy (S. Kiňová)         
2.3.13.5 Choroby prištítnych teliesok (S. Kiňová)         
2.3.13.6 Poruchy vnútorného prostredia u seniorov (R. Záhorec)        

2.3.14  Neurologické poruchy vo vyššom veku        

2.3.14.1 Poruchy vědomí (E. Ehler)         
2.3.14.2 Cévní onemocnění mozku (E. Ehler)         
2.3.14.3 Parkinsonova nemoc (E. Ehler)         
2.3.14.4 Neuropatie (E. Ehler)         
2.3.14.5 Bolesť hlavy u starších dospelých (M. Krivošík)         
2.3.14.6 Demencia (A. Bayer)         
2.3.14.7 Depresia (A. Bayer)         
2.3.14.8 Závislosti v seniorskom veku (Ľ. Okruhlica)        

2.3.15 Poškodenie zraku a sluchu vo vyššom veku       

2.3.15.1 Věkem podmíněná makulární degenerace (P. Kolář, N. Majtánová)         
2.3.15.2 Diabetický makulární edém (P. Kolář, N. Majtánová)         
2.3.15.3 Diabetická retinopatie (P. Kolář, N. Majtánová)         
2.3.15.4 Katarakta (P. Kolář, N. Majtánová)         
2.3.15.5 Glaukom (P. Kolář, N. Majtánová)         
2.3.15.6 Hluchota a presbyakúzia (M. Tedla, Z. Kabátová)        

2.3.16 Choroby kože vo vyššom veku       

2.3.16.1 Dermatózy vo vyššom veku (J. Hegyi, V. Hegyi, E. Hegyi)         
2.3.16.2 Nádory kože (J. Hegyi, V. Hegyi)         


Predaj kníh:

SEARCH

You-tube kanál Herby

Kanál Herby