Táto publikácia nadväzuje na predchádzajúce mimoriadne úspešné vydania Geriatrie a Geriatrie pre praktického lekára (2004, 2006, 2010, 2015) prof. Hegyiho a prof. Krajčíka vo vydavateľstve Herba. Vytvorila sa tak veľmi cenná tradícia, ktorá odráža  demografický vývoj nielen na Slovensku, ale trendy v najrozvinutejších krajinách Európskej únie a sveta.

Množstvo informácií o starom človeku v zdraví i chorobe pomáha nielen riešiť aktuálne zdravotné problémy starších ľudí, ale aj smerovať sociálnu a medicínsku starostlivosť tam, kde je potrebná. Búrajú sa vžité predstavy o tom, že v starobe človek potrebuje stálu a nákladnú zdravotnú starostlivosť. Ukazuje sa, že nie je to tak! Pravdou je, že starý človek potrebuje zvýšenú starostlivosť v období pred koncom života. Vtedy by ju mal dostať, vtedy by sa mal sociálny a zdravotnícky systém o neho plne postarať. Starý človek má rovnaké choroby ako mladší ľudia, ale ich prejavy a často aj liečba sú odlišné a iné. Preto je nevyhnutné, aby lekári prvého kontaktu a samozrejme lekári a zdravotnícki pracovníci v systéme zdravotnej starostlivosti poznali osobitosti chorôb vo vyššom veku. A toto je hlavným poslaním tejto knihy, ktorá sa vám dostáva do rúk.

Pripomeňme si niektoré črty demografického vývoja na Slovensku: stredná dĺžka života sa zvyšuje, no napriek tomu zaostáva mužská populácia Slovenska za najdlhšie žijúcimi Švédmi o viac ako 8 rokov a ženská populácia za najdlhšie žijúcimi Francúzkami o viac ako 5 rokov. Starnutie populácie sa začína prejavovať aj u nás.

Dĺžka života však nie je jediná charakteristika, ktorá nás zaujíma. Stále viac sa hovorí o kvalite života. Zvýšenie absolútneho počtu žijúcich starých ľudí vo vyšších vekových skupinách zvyšuje nároky na sociálny systém a samozrejme na zdravotníctvo.

O osude seniora spravidla nerozhoduje akútne ochorenie, pre ktoré sa práve lieči, ale skôr početné nešpecifické komplikácie – tzv. geriatrické syndrómy. V praxi sú časté somatické geriatrické syndrómy (poruchy chôdze, pády, inkontinencia, závraty a iné); psychické (demencia, depresia, poruchy chovania a pod.) a sociálne geriatrické syndrómy (napr. sociálna izolácia, dysfunkcia rodiny, násilie voči starému človeku a iné).

Je potrebné myslieť na to, že polymorbidita staršej populácie je dôsledkom vysokej prevalencie rizikových faktorov zdravia v mladšej populácii. Riešením polymorbidity však nie je polypragmázia! Myslíme si, že starnutie populácie si bude vyžadovať ošetrovanie seniorov v ich domácom, rodinnom prostredí, s čím súvisí zvýšenie počtu dostupných geriatrických ambulancií. Súčasťou práce geriatrickej ambulancie musí byť dispenzarizácia seniorov. V praxi sa však vzhľadom na nedostatočné finančné ohodnotenie a nadmerné pracovné zaťaženie ambulantných geriatrov dispenzarizácia presadzuje len veľmi ťažko. V neposlednom rade musíme spomenúť aj nedostatok pripravených lekárov obsadiť takéto ambulancie.

Predlžovanie ľudského veku prináša so sebou celý rad problémov zdravotníckych a sociálnych nielen pre seniora, ale aj pre jeho rodinu a celú spoločnosť. Starnutie populácie ako typický jav modernej spoločnosti vyžaduje v mnohých oblastiach zmenu myslenia a postojov, od konzervativizmu lekárov až po nevšímavosť politikov. Táto publikácia nadväzuje na predchádzajúce mimoriadne úspešné vydania Geriatrie a Geriatrie pre praktického lekára a tieto konštatovania sa stále opakujú.

Chceme zdôrazniť významný podiel prof. MUDr. Ladislava Hegyiho, DrSc., na príprave tohto vydania Geriatrie. V diele sú uchované skúsenosti tohto výnimočného učiteľa, lekára  a zakladateľa vedného odboru geriatria a gerontológia na Slovensku, ktoré vložil do 1. vydania. Prof. L. Hegyi zasvätil veľkú časť svojej profesionálnej kariéry rozvoju geriatrie na Slovensku a patrí medzi zakladateľov tohto odboru u nás.

Ešte niekoľko poznámok k štruktúre knihy. Publikácia je rozdelená na všeobecnú a špeciálnu časť. Všeobecná časť obsahuje informácie aj zo sociálnej gerontológie, teda pohľad na problémy seniorov ako populačnej skupiny. Špeciálna časť sa delí na geriatrickú syndromológiu a na najčastejšie a najvýznamnejšie klinické jednotky – choroby, ktoré majú najväčší podiel na chorobnosti a úmrtnosti starších ľudí. Autori osobitne analyzovali osobitosti ochorenia u starších osôb, špecifikovali priebeh ochorenia v staršom veku.

Ako odborný redaktor chcem poďakovať profesorovi Krajčíkovi za mimoriadnu editorskú a autorskú prácu. Dokázal zjednotiť texty celého autorského tímu do jednoliateho rukopisu, usporiadal niekedy rozdelené texty tak, aby čitateľ našiel celý text na jednom mieste. Veľký autorský kolektív prináša nielen najnovšie poznatky a skúsenosti, ale aj širšiu diskusiu o aktuálnych témach. Preto redakcia ani vydavateľstvo nepreberajú zodpovednosť a záväzky za publikované materiály, liečebné postupy, odporúčané liekové dávky a názory autorov.

Zásluhou profesora Krajčíka sa podarilo rukopis nielen aktualizovať, ale aj rozšíriť o najnovšie poznatky tak, že nové vydanie Geriatrie bude dôstojným pokračovateľom jej predchádzajúcich vydaní. Nemôžeme nespomenúť pána primára Radka Menkynu, ktorý ako vedúci redaktor Vydavateľstva Herba inicioval prípravu Geriatrie v našich podmienkach a pre našich lekárov.Kniha je určená predovšetkým geriatrom, ale aj internistom a všeobecným lekárom prvého kontaktu. Kniha je zdrojom informácií nielen pre postgraduálne vzdelávanie, ale aj pre štúdium vybraných kapitol v rámci pregraduálneho vzdelávania na lekárskych fakultách.

Sme presvedčení, že aj toto dielo lekári príjmu rovnako pozitívne, ako predchádzajúce vydania Geriatrie a Geriatrie pre praktického lekára.

M. Bernadič