Shopherba1. ČASŤ

 • Zoznam skratiek         7
 • Predhovor         9
 • Úvod         11

2. ČASŤ
Všeobecné zásady manažmentu

 • Základné pojmy         13
 • Finančné účtovníctvo         19
 • Riadenie vzťahov so zákazníkmi a klientmi         21
 • Zmena         25
 • Manažment ľudských zdrojov         31
 • Konkurenčné prostredie         35
 • Projekt         37
 • Stratégia         43
 • Riadenie verejných služieb         49
 • Finančná stratégia         53
 • Riadenie inovácie         57
 • Knowledge-manažment         61

3. ČASŤ
Manažment v laboratórnej medicíne

 • Plánovanie         65
 • Organizovanie         69
 • Spolupracovníci         89
 • Financovanie         103
 • Klient – pacient – zákazník         117
 • Manažérske techniky         135

4. ČASŤ

 • Záver         143
 • Odporúčaná literatúra         147
 • Register         149