Používanie rôznych vyšetrovacích postupov v časovom logickom slede (v určitom zaužívanom alebo odporúčanom algoritme) sa nazýva diagnostika. Cieľom diagnostiky je na základe zistenia a popísania prejavov ochorenia určiť diagnózu – t. j. príčinu ochorenia  pacienta, stupeň jej závažnosti, vzťah k iným ochoreniam a prejavom ochorení i pacienta, možné prítomné a hroziace komplikácie ochorenia, stanoviť najvhodnejšiu liečbu a prípadne odhadnúť aj prognózu správne liečeného ochorenia. Čo najpodrobnejšie a najpresnejšie vyšetrenie pacienta je základným predpokladom pre správne určenie diagnózy. A jej presné definovanie a overenie je základom úspešnej cielenej liečby pacienta.

Zjednodušene možno povedať, že úspech liečby akéhokoľvek ochorenia pacienta sa zakladá už pri prvom kontakte s pacientom – a to aktívnym hľadaním všetkých možných prejavov ochorenia ako mnohých drobných kamienkov komplikovanej mozaiky, ktorých poskladaním vnikne kompletný obraz o ochorení pacienta. 

Diagnóza (z gréckeho „dia“ – cez, naprieč, a „gnosis“ – poznanie) je úplné pomenovanie ochorenia: jeho etiopatogenézy, klinických prejavov a liečby.  

Etiopatogenéza: je výraz zložený z dvoch slov: etiológia znamená pôvod ochorenia (napr. infekčný a zápalový pri chrípke, traumatický pri zlomenine končatiny, autoimúnny pri astme, a pod.). Patogenéza popisuje postupný rozvoj morfologických a funkčných zmien postihnutého orgánu alebo orgánového systému. Morfologické zmeny sa môžu týkať jednak makroskopického vzhľadu orgánu alebo jeho časti, ako aj mikroskopickej stavby orgánu a tkanív – tie popisuje histológia, resp. histopatológia (ak sú tkanivá chorobne zmenené). Makroskopické (t.j. voľným okom viditeľné) ako aj funkčné zmeny orgánov a orgánových systémov zisťujeme a popisujeme v rámci propedeutiky. 

Diagnostický proces má niekoľko fáz, ktoré nie sú od seba celkom presne časovo oddelené (splývajú navzájom, resp. časovo sa prelínajú, prípadne prebiehajú paralelne): 

  • pozorovanie (sledovanie prejavov ochorenia pomocou zmyslov, ako aj pomocou diagnostických prístrojov a zariadení, zisťovanie údajov od pacienta riadeným rozhovorom,...

Predaj kníh:

SEARCH

You-tube kanál Herby

Kanál Herby