Najdôležitejším posolstvom 2. doplneného a prepracovaného vydania lekárskej mikrobiológie je skutočnosť, že 1. vydanie lekárskej mikrobiológie bolo úspešné a do posledného výtlačku našlo svojich čitateľov. Nemôžeme opomenúť aj skutočnosť, že autori za toto dielo dostali významné ocenenie – Cenu Literárneho fondu. Práca na 2. vydaní Lekárskej mikrobiológie bola rovnako náročná ako na vydaní prvom.

Autori brali do úvahy skúsenosti z výučby medikov, zo skúšania, z využívania najnovších IT možností vstupovať do textov, do problematiky. V knihe je zaradených veľa originálnych obrázkov, ale aj názorných a prehľadových schém, tabuliek, čo zvyšuje didaktickú hodnotu diela. Kniha v 2. vydaní má menší rozsah, treba však povedať, že nie čo do obsahu. Autori práve naopak zvýraznili hlavné princípy, mechanizmy, zväčšili podiel najnovších poznatkov. Týka sa to prakticky každej kapitoly. Ešte chcem oceniť práce editorky diela, že dokázala vyvážiť texty rôznych autorov, takže dielo pôsobí ucelene, bez rušivých momentov rôznych štýlov písania. Keď som pri predslove do 1. vydania písal, že rukopis Lekárskej mikrobiológie sa vynímal už pri prvom listovaní, tak rovnaké konštatovanie môžem použiť aj pri prácach na 2. vydaní – a to nielen voči iným knižným dielam, ale aj oproti 1. vydaniu. Vyzdvihujem snahu autorov poskytnúť najnovšie poznatky nielen po formálnej stránke, ale aj po didaktickej. Autori plne zohľadňujú skutočnosť, že tvorba vysokoškolských učebníc odráža potreby užívateľov týchto vedeckých informácií. Chcem oceniť aj to, že toto dielo prináša do odboru ucelenú najnovšiu terminológiu v zhode s medzinárodnou klasifikáciou. Autori dbajú na kultivovaný jazykový prejav, čo sa odráža nielen v zrozumiteľnosti diela, ale je prínosom aj pre medicínsku slovenskú terminológiu. Vysokoškolský študent nie je vedec, ešte nie je lekár, ale je medik, študent, ktorý potrebuje vidieť hierarchiu informácií, ich väzbu na predchádzajúce teoretické predmety a ich smerovanie k cieľu, k pacientovi, k použitiu získaných vedomostí na prospech pacienta. Naviac ho treba zaujať a pritiahnuť k tomu, čo medicínu robí jedinečnou.

Od minulého vydania sa veľa zmenilo. Svet už nikdy nebude taký, ako včera... Rozlúčili sme sa s profesorom Jánom Štefanovičom, výnimočným vedcom a učiteľom, bývalým prednostom Mikrobiologického ústavu LF UK, ale rozlúčili sme sa aj s jedným z iniciátorov a autorov diela Lekárska mikrobiológia profesorom Vladimírom Krčmérym. Aj podielom na tejto knihe sa zapísal do histórie slovenskej medicíny a opakované vydania budú jeho dielo opakovane pripomínať.

Lekárska mikrobiológia sa za posledné desaťročia prudko mení a rozvíja – nielen ako samostatný vedný odbor, ale aj vďaka obsahovému prepojeniu na ostatné disciplíny. Naberá na význame s odhaľovaním nových a nových pôvodcov infekcií, ale aj možnosti liečby. Autori knihy výborne zvládli náročné texty, v ktorých vykreslili jasné cesty medzi pôvodcom ochorenia a ochorením, medzi ochorením a jeho liečbou. Ako študenti sme bojovali s množstvom rodov a druhov, schémy, ktoré sme si vyrábali, boli neúplné a po krátkom období už nepoužiteľné. Svet sme nevnímali v toľkých vrstvách a dimenziách, ako je to dnes. Dnes je mikrosvet baktérií s nami v dotyku nielen cez medicínu, ale napr. aj cez potravinársky priemysel, stále viac sa otvára nanosvet vírusov. Cítime silu prírody, v ktorej sú tisíce doteraz nepoznaných vírusov, ktoré môžu byť za určitých okolností príčinou tisícov nových ochorení. Napriek tomu poznanie nie je zložitejšie, ale práve naopak pochopiteľnejšie. Odstránenie prázdnych miesta na mape poznávania dovoľuje urobiť závery, ktoré boli len včera hypotézami.

Autorský kolektív pod vedením docentky MUDr. Adriany Liptákovej, PhD., prednostky Mikrobiologického ústavu LF UK v Bratislave, dotvára aj druhým vydaním Lekárskej mikrobiológie koncept ideálnej vysokoškolskej učebnice. Autori zachovali pôvodné usporiadanie kapitol. V prvej kapitole je Všeobecná mikrobiológia (zostavila A. Liptáková) kde autori predstavili systém práce, úlohy a pôsobnosť klinickej mikrobiológie, klasifikáciu baktérií, bakteriálnu bunku, genetiku baktérií, vznik a priebeh bakteriálnej infekcie,  patogénnosť a faktory virulencie baktérií, adaptáciu baktérií, laboratórnu diagnostiku a antibakteriálnu liečbu, klasifikáciu vírusov, patogenézu vírusových infekcií a ich liečbu, klasifikáciu parazitov, antiparazitárnu liečbu, úvod do mykológie, mykotoxíny, mykoalergie a antimykotiká.

Druhá kapitola je Imunitný systém (zostavil M. Buc). Študent si zopakuje vlastnosti imunitného systému,  imunitnú odpoveď na mikroorganizmy a problematiku aktívnej a pasívnej imunizácie. Ďalšie kapitoly sú 3. Špeciálna mikrobiológia (zostavila L. Slobodníková, najrozsiahlejšia časť),  Špeciálna virológia (zostavila A. Liptáková), Špeciálna parazitológia (zostavil F. Ondriska) a Špeciálna mykológia (zostavil F. Růžička). Posledné dve kapitoly tvoria kapitola 4 ¼udský mikrobióm (zostavila K. Èurová) a  Klinická mikrobiológia (zostavila M. Horniačková).

Už v prvom vydaní sa ukázalo, že zaradenie všetkých súčastí do jednej učebnice napĺňa koncept klinickej mikrobiológie. Je to zásluha – a odvážny krok – hlavnej autorky a zostavovateľky doc. MUDr. A. Liptákovej, PhD. Mimoriadne oceňujem zaradenie stručných (a výstižných) kazuistík do knihy. Kazuistiky sú silným záchytným bodom pre študentov, vytvárajú konkrétny a nezameniteľný obraz ochorenia, ktorý bol doteraz často nezapamätateľný. Verím, že opakovanie (napr. imunológie) a vytvorená predstava o priebehu ochorenia spôsobeného konkrétnym patogénom (kazuistika) ostanú študentovi ako trvalé poznatky, ktoré bude využívať pri ďalšom štúdiu. Autori však urobili ešte ďalší krok. V textoch sú kontrolné otázky, ktoré by mal študent po preštudovaní a zvládnutí danej kapitoly zodpovedať – ak nie, nájde ďalšiu pomoc na webovej stránke ústavu, kde komunikácia so študentom môže pokračovať a môže sa ďalej rozvíjať. Správne odpovede nie sú v knihe zámerne, aby aktívni študenti vyhľadali stránku mikrobiológie a zaujímali sa problematiku. Pritiahnuť študentov k aktívnej spolupráci je ten najlepší recept na prelomenie zábran voči predmetu a oživiť záujem študentov študovať.

Vydávanie 2. doplneného a prepracovaného vydania Lekárskej mikrobiológie je správnym smerovaním do vytvorenia tradície, ktorá pri x-tom vydaní bude nielen dokladom východísk, ale aj svedectvom cesty, ktorou sme spolu s týmto odborom prešli. Preto očakávam, že po druhom vydaní budú nasledovať ďalšie a ďalšie.

Ostáva mi zagratulovať editorke a hlavnej autorke doc. MUDr. A. Liptákovej, PhD., a všetkým spoluautorom za mimoriadne konštruktívny a tvorivý prístup, za vzorné spracovanie podkladov pre sadzbu, autorských korektúr na vysokej profesionálnej úrovni. Autori vložili do textov tejto vysokoškolskej učebnice najnovšie poznatky, ktoré dokázali zaradiť do už známych súvislostí. Viaceré časti sú vynikajúce prehľadové práce vo významných vedecko-odborných časopisoch. Autori vytvorili nový model modernej vysokoškolskej učebnice, ktorý sa prenesie do písania ďalších učebníc. Ďakujem za posúdenie rukopisu aj recenzentom – renomovaným odborníkom v lekárskej a klinickej mikrobiológii a infekčnom lekárstve, ktorí prispeli k vysokej úrovni textov.

Druhému vydania Lekárskej mikrobiológie želám na cestu vďačných čitateľov – študentov medicíny a študentov všetkých zdravotníckych odborov, ktorí v knihe nájdu všetky potrebné informácie. Autori zvolili formu a obsah, ktoré ich zaujmú a získané poznatky im budú užitočné pri štúdiu klinických predmetov. Kniha by nemala chýbať ani v knižniciach skúsených klinických mikrobiológov či praktických lekárov. V neposlednom rade gratulujem aj Vydavateľstvu Herba k záslužnej práci na projektoch ako je tento, na budovaní slovenského vysokého školstva, na odovzdávaním toho najcennejšieho, čo máme – nových poznatkov ďalším generáciám študentov vysokých škôl. Verím, že toto nie je posledné doplnené a prepracované vydanie. Lekárskej mikrobiológii a jej autorom želám ďalšie úspešné vydania a pozitívne hodnotenia ich práce, ktoré si rozhodne zasluhujú.

Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
Odborný redaktor