Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku je samostatný chirurgický odbor. Zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou a posudkovou činnosťou pri chorobách dýchacích orgánov, hltana, pažeráka, tváre a krku, slinných žliaz, štítnej žľazy, maxilofaciálnej oblasti, zmyslového orgánu sluchu a rovnováhy, čuchu a chuti.

V činnosti využíva najmä chirurgickú liečbu vo viacerých špeciálnych, najmä mikrochirurgických, endoskopických, funkčných, estetických, resekčných a rekonštrukčných postupoch v oblasti hlavy a krku.

Má veľmi blízko k hraničným odborom, akými sú plastická chirurgia, neurochirurgia, maxilofaciálna chirurgia. Mnohé chirurgické výkony na hlave a krku sa robia súbežne v ORL aj v jednom z uvedených odborov. Napríklad Európsku akadémiu tvárovej plastickej chirurgie (EAFPS) tvorí približne 70 % otorinolaryngológov a 30 % plastických chirurgov, pritom obe skupiny robia kompletnú estetickú aj onkologickú chirurgiu (blefaroplastiky, face liftingy, tvárové fillery, botoxové injekcie, rinoplastiky, otoplastiky, resekcie nádorov kože, od rekonštrukcie tvárových defektov pomocou muskulokutánnych lalokov a voľných lalokov na cievnej stopke až po transplantáciu tváre). Navzájom sa neobviňujú zo zasahovania do príbuzného odboru, pretože sú členmi akadémie a ide len o to, ako dosiahnuť čo najlepšie výsledky.

Členovia Európskej akadémie otoneurochirurgie a otológie (EAONO) poznajú viaceré prístupy do strednej a zadnej jamy mozgu, operujú neurinómy VIII. hlavového nervu, meningeómy a iné tumory bázy lebky. Sú to neurochirurgovia aj otorinolaryngológovia, ktorí často spolupracujú na jednom pracovisku. Nesúťažia – ich cieľom je učiť sa jeden od druhého a pomôcť trpiacemu pacientovi. Obdobne pri odstraňovaní nádorov rinobázy a prednej jamy lebky, pri transfenoidálnom endoskopickom prístupe na hypofýzu a turecké sedlo je spolupráca oboch odborníkov žiaduca. Endoskopickí chirurgovia bázy lebky používajú transkliválny endoskopický prístup do zadnej jamy mozgu k mozgovému kmeňu, ktorý umožňuje liečiť choroby doteraz neriešiteľné. Neurochirurg dnes veľmi rád prenecháva uzáver defektu tvrdej pleny mozgovej otorinolaryngológovi, najmä ak ide o spontánnu likvoreu, ktorá je lokalizovaná v klinovej dutine alebo v strope čuchového labyrintu. Vie, že endoskopický prístup je šetrnejší ako kraniotómia a odťahovanie frontálnych lalokov na získanie prístupu k defektu.

V kompetencii maxilofaciálnej chirurgie aj otorinolaryngológie je chirurgická liečba dentogénnej maxilárnej sínusitídy, nádorov maxily, nádorov slinných žliaz, nádorov ústnej dutiny, najmä jazyka. Stomatochirurg aj otorinolaryngológ robia disekcie krčných lymfatických uzlín pri zhubných nádoroch orofaciálnej oblasti. Zlomeniny orbity, prednej steny maxily, zygomatického oblúka rieši maxilofaciálny chirurg alebo otorinolaryngológ. Frontobazálne zlomeniny s rekonštrukciou čela rieši otorinolaryngológ, maxilofaciálny chirurg aj neurochirurg.

Máme veľa spoločného v tzv. hraničných odboroch s ostatnými špecializáciami hádam okrem gynekológie a urológie. Vestibulológia a objektívna audiometria je spojovací článok medzi neurológiou a ORL, diagnostika a liečba intrakraniálnych komplikácií zápalov prinosových dutín a stredného ucha je téma, ktorá spája otorinolaryngológov, neurochirurgov a infektológov. Oftalmológ nám odosiela pacientov s nepriechodnými slznými cestami na vykonanie endoskopickej dakryocystorinostómie. S oftalmológom konzultujeme nevyhnutnosť endoskopickej dekompresie orbity pri morbus Basedow, ktorú k nám odoslal endokrinológ. Ten istý odborník je odosielateľom pacientov na chirurgickú liečbu chorôb štítnej žľazy a prištítnych teliesok. Spolupráca je skutočne vzájomná, pretože po chirurgickom výkone znova preberá pacienta do starostlivosti pôvodný odborník. Európsky otorinolaryngológ operuje strumy aj adenómy prištítnych teliesok, rovnako ako ich operuje aj európsky všeobecný chirurg.

Oceňujeme spoluprácu s odborom hrudníková chirurgia. Stretávame sa pri chirurgickej liečbe chronických stenóz hrtana a priedušnice. Segmentálna resekcia stenotického úseku krčnej trachey sa robí na oboch pracoviskách rovnako. Patríme k dodávateľom pacientov (dúfam, že už zriedkavo) s počínajúcou mediastinitídou po perforácii ezofágu buď pri endoskopii a odstraňovaní zaklineného cudzieho telesa, alebo pri dilatácii stenóz ezofágu. S obavami sledujeme výsledky ich liečby u pacientov s mediastinitídou, ktorá vznikla v dôsledku hĺbkovej krčnej infekcie. Čoraz viac pacientov so solitárnou metastázou v pľúcach absolvuje chirurgickú liečbu na klinike hrudníkovej chirurgie po primárnej liečbe u nás. To všetko zlepšuje prognózu onkologickej choroby a prežívanie pacientov.

Priam každodenná je spolupráca s klinickým onkológom – rádioterapeutom a chemoterapeutom pri liečbe pacientov so zhubným nádorom hlavy a krku. Naše snahy o radikalitu sa navzájom potenciujú v primárnej liečbe a spolu s poliklinickým onkológom monitorujeme ďalší osud dispenzarizovaného onkologického pacienta.

Na operačnej sále sa stretávame s anestéziológom, ktorý vo všeobecnosti nemá priveľmi rád ORL operatívu, pretože pri chirurgických výkonoch v hltane a hrtane musí byť stále v strehu, či neextubujeme pacienta, či sme laserovým lúčom nepoškodili balónik endotracheálnej kanyly. U niektorých nami liečených pacientov sú anatomické pomery v hltane a hrtane také zmenené, že je problém ich vôbec zaintubovať, nehovoriac o našej požiadavke tryskovej ventilácie zavedenej do hrtanového vchodu. Počas takéhoto výkonu si anestéziológ neoddýchne vôbec. Nechcem nespomenúť veľmi potrebnú spoluprácu s internistom, klinickým farmakológom, hematológom, rádiodiagnostikom a ďalšími odborníkmi, bez ktorých by naše snaženie o adekvátnu liečbu pacienta bolo málo úspešné. Veľká skupina pacientov – alergikov sa pohybuje medzi ambulanciami klinického imunológa a alergológa, pneumológa a otorinolaryngológa. Úlohou otorinolagyngológa je liečbe chronickej rinosínusitídy, udržanie priechodného nosa, ale nastavenie celkovej liečby a kontrolu imunity pacienta realizuje imunológ.

Neoddeliteľnou súčasťou odboru je jeho subšpecializácia foniatria zaoberajúca sa poruchami sluchu, hlasu a reči. Foniatrické diagnostické metódy a liečebné postupy sa uplatňujú tam, kde chirurgická liečba z princípu nedokáže pacientovi pomôcť. Foniater lieči funkčnú poruchu hlasu, predpisuje a nastavuje naslúchadlo zle počujúcemu pacientovi, zaoberá sa bezradným pacientom, ktorý postupne prestal rozumieť hovorenej reči, rehabilituje pacienta po kochleárnej implantácii a spolu s klinickým logopédom ho vracia do spoločenského života.

Pavel Doležal