Mikrovaskulárna chirurgia je chirurgická technika, pri ktorej pomocou zväčšovacieho zariadenia spájame cievy, ktoré majú veľkosť niekoľko milimetrov. Najčastejšie sa využíva pri rekonštrukciách defektov voľnými mikrovaskulárnými lalokmi na cievnej stopke.

Táto špecifická rekonštrukčná technika je v súčasnosti zlatou cestou pri rozsiahlych ablačných, stratových poraneniach a resekčných výkonoch, hlavne v onkológii a úrazovej chirurgii. Cieľom mikrovaskulárnej rekonštrukcie je náhrada chýbajúceho tkaniva adekvátnym tkanivom (koža, sliznica, sval, fascia, kosť) napojeným na cievnu stopku. Autori úspešne využívajú túto techniku rekonštrukcie v orofaciálnej oblasti od roku 2016, pričom jednotlivé techniky, postupy a manažment korelujú s najnovšími svetovými trendami v tejto problematike. V publikácii sú zahrnuté aj osobné skúsenosti s manažmentom komplikácií, ako aj iné cenné skúsenosti zo zahraničných stáží v Číne, Nemecku a USA. Publikácia má ambíciu prezentovať medziodborový potenciál rekonštrukčnej chirurgie mikrovaskulárnymi lalokmi. Zdrojom obrazovej dokumentácie, ako aj schém je prevažne autorský kolektív. Jednotlivé kapitoly okrem teoretických vedomostí obsahujú aj pripomienky a praktické skúsenosti z pracoviska Kliniky ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK (KÚČTCh), Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Ružinov.
Kniha je určená nielen pre študentov medicíny, či lekárov v atestačnej príprave v chirurgických odboroch, ale,môže byť zaujímavým zdrojom informácií aj pre lekárov vykonávajúcich resekčnú a rekonštrukčnú chirurgiu či už v odbore plastická chirurgia, maxilofaciálna chirurgia, alebo otorinolaryngológia. Publikácia má snahu priblížiť stručný návod, ako začať s tréningom mikrovaskulárnej chirurgie, a následne, ako predísť najčastejším komplikáciám, ktoré môžu viesť k zlyhaniu pri rekonštrukciách mikrovaskulárnymi lalokmi.
Učebné texty „Propedeutika mikrovaskulárnej chirurgie“ vznikla na základe aktivity, obetavosti a spolupráce kolektívu Kliniky ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK, UNB Ružinov v Bratislave. Publikácia vznikla aj vďaka umožneniu vzdelávania v tejto problematike predchádzajúcim vedením KÚČTCh, vynikajúcemu rodinnému zázemiu, tolerancii a obetavosti blízkych. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali a spolupracovali na vzniku tejto knihy.

Bratislava, 2020

Autori