AAAC    Alpe–Adria Association of Cardiology
AAC    pozri AAAC
CL    Cardiology Letters
ČKS    Česká kardiologická spoločnosť
ČR    Česká republika
ČSAV    Československá akadémia vied
ČSFR    Československá federatívna republika
ČSSR    Československá socialistická republika
ČSIS    Československá internistická spoločnosť
ČSKS    Československá kardiologická spoločnosť
Čs.    československá(ý)
ČSR    Československá republika
DFN    Detská fakultná nemocnica
DKC    Detské kardiocentrum
DPS    defekt predsieňového septa
EHRA    European Heart Rhythm Association
EHS    Európska hypertenziologická spoločnosť
echokg    echokardiografia
ECHZS    Európska charta zdravia srdca
ekg    elektrokardiografia
EÚ    Európska únia
EKS    Európska kardiologická spoločnosť (European Society of Cardiology – ESC)
FBLR    fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia
FESC    Fellow of European Society of Cardiology
FNsP    fakultná nemocnica s poliklinikou
H    hypertenzia
CHOS    choroby obehového systému
ICD    implantovateľný kardioverter – defibrilátor
IKEM    Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny v Prahe
ILF    Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov tiež Inštitút pre vzdelávanie zdravotníkov – IVZ
IM    infarkt myokardu
ISFC    International Society and Federation of Cardiology – Medzinárodná spoločnosť a federácia kardiológie
ISNC    International Society of Noninvasive Cardiology
JIS     jednotka intenzívnej starostlivosti
K    kardiológia
KaAK    Kardiologická a angiologická klinika
KACH    koronárna artériová choroba
KJ    koronárna jednotka
KMP    kardiomyopatie
KS    kardiologická spoločnosť, kardiostimulácia
KV    kardiovaskulárny
KVCH    kardiovaskulárne choroby
KVOP    kardiovaskulárny a onkologický program
KVP    kardiovaskulárny program
LF    lekárska fakulta
LP    Louis Pasteur
LS    lekárska spoločnosť
MO    mimotelový obeh
MS    mitrálna stenóza
MOST    mesiac o srdcových témach
MZ    ministerstvo zdravotníctva
NCHP    náhla cievna mozgová príhoda
NK    neinvazívna kardiológia
NO    oxid dusnatý
NPPOSC    národný program prevencie ochorení srdca a ciev
NÚSCH    Národný ústav srdcových a cievnych
chorôb
PE    pľúcna embólia
PKI    perkutánna koronárna intervencia
PL    psychiatrická liečebňa
PKS    Poľská kardiologická spoločnosť
PS    pracovná skupina
PS BM    psychosomatická a behaviorálna medicína
PTCA    perkutánna transluminálna koronárna angioplastika
RF    rizikový faktor
RH    reumatická horúčka
RR    redakčná rada
RÚVZ    Regionálny úrad verejného zdravotníctva
RVHP    Rada vzájomnej hospodárskej pomoci
SAS    Slovenská angiologická spoločnosť
SASA    Slovenská asociácia srdcových arytmií
SAV    Slovenská akadémia vied
SCCH    srdcovo–cievne choroby
SČL    Spolok českých lekárov
SDS    Slovenská diabetologická spoločnosť
SES    Slovenská endokrinologická spoločnosť
SFaS    Slovenská farmaceutická spoločnosť
SHS    Slovenská hypertenziologická spoločnosť
SK    Slovenská kardiológia
SKS    Slovenská kardiologická spoločnosť
SLS    Slovenská lekárska spoločnosť
SNP    Slovenské národné povstanie
SNR    Slovenská národná rada
SNS    Slovenská nadácia srdca
SPS    Slovenská pediatrická spoločnosť
SR    Slovenská republika
SSKB    Slovenská spoločnosť klinickej biochémie
SSL    Spolok slovenských lekárov
SSUM    Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne
STEMI    infarkt myokardu s eleváciou ST-segmentu
STU    Slovenská technická univerzita
SU    Slovenská univerzita
SÚSCH    Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
SÚSCCH    Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
SZ    srdcové zlyhanie
SZO    Svetová zdravotnícka organizácia, tiež WHO (World Health Organization)    
SZU    Slovenská zdravotnícka univerzita
TEE    transezofágová echokardiografia
TECH    tromboembolická choroba
TK    krvný tlak
TKS    trvalá kardiostimulácia
TTE    transtorakálna echokardiografia
ÚEE    Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
ÚEF    Ústav experimentálnej farmakológie SAV
UK    Univerzita Komenského aj Univerzita Karlova
ÚKVCH    Ústav kardiovaskulárnych chorôb
UN    univerzitná nemocnica
ÚNPF    Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
UPJŠ    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
ÚVS    Ústav pre výskum srdca SAV
ÚVZ    Ústav(y) verejného zdravotníctva
ÚZ    ultrazvuk
vkg    vektorkardiografia
VR    vedecká rada
VSCH    vrodené srdcové chyby
VÚHB    Výskumný ústav humánnej bioklimatológie
VÚLB    Výskumný ústav lekárskej bioniky
VÚSCH    Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb


Predaj kníh:

SEARCH

You-tube kanál Herby

Kanál Herby