Slovenská kardiológiaPredslov        
POUŽITÉ SKRATKY        
Úvod        
POČIATKY SLOVENSKEJ KARDIOLÓGIE (roky 1919 – 1930)

Budovanie slovenskej kardiológie (roky 1931 – 1948)        
Rozmach slovenskej kardiológie (roky 1949 – 1978)        
Zavŕšenie budovania slovenskej kardiológie (roky 1979 – 1992)        
Kardiológia v samostatnej Slovenskej republike (roky 1993 po súčasnosť)


Internetový obchod ShopHerba


Vývoj kardiológie v Košiciach        
Vývoj kardiológie v Banskej Bystrici        
Kardiocentrum FNsP J.A. Reimana v Prešove         
Kardiocentrum Nitra        
Kardiocentrum Martin, Jesseniova lekárska fakulta UK         
Akademická kardiológia v Bratislave
Interná klinika – I. interná klinika LF UK        
III. interná klinika LF UK        
IV. interná klinika LF UK         
Fyziatrická klinika LF UK, Výskumný ústav humánnej bioklimatológie        
II. interná klinika LF UK        
Profily ďalších významných predstaviteov slovenskej kardiológie
Slovenská detská kardiológia        
Detská klinika LF SU a I. detská klinika LF UK, Detské kardiocentrum        
Kardiovaskulárna chirurgia Na Slovensku
Chirurgická klinika LF UK Martin        
II. chirurgická klinika LF UK Bratislava        
Chirurgická klinika ILF Bratislava, Klinika kardiovaskulárnej chirurgie ÚKVCH        
Experimentálna (teoretická) kardiológia
Fyziologický ústav LF UK        
Ústav patologickej fyziológie LF UK         
Ústav normálnej a pato­logickej fyziológie SAV        
Ústav experimentálnej chirurgie – Ústav pre výskum srdca SAV        
Farmakologický ústav LF UK        
Katedra farmakológie a toxikológie Farma­ceutickej fakulty UK        
Ústav experimentálnej farmakológie SAV        
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV        
Vybrané problémy
Psychosomatické vzťahy v kardiovaskulárnej medicíne na Slovensku        
Epidemiológia a prevencia srdcovo–cievnych chorôb        
Kardiovaskulárne ultrazvukové metódy        
Artériová hypertenzia v aktivitách Slovenskej kardiologickej spoločnosti        
Československá kardiologická spoločnosť
Roky 1929 – 1939        
Roky 1945 – 1992        
Významné kardiologické podujatia v Čechách a na Slovensku 1960 – 1992        
Odborné kardiovaskulárne časopisy vydávané v Československu        
Slovenská kardiológia v Československej kardiologickej spoločnosti – vzťah, spolupráca, postavenie        
Slovenská kardiológia v rokoch 1968 – 1992
Čo zreteľa hodné sa udialo v druhej dekáde existencie SKS?         
Slovenská  kardiologická spoločnosť v samostatnej Slovenskej republike 1993 – 2015
Predsedovia – prezidenti a vedeckí sekretári Slovenskej kardiologickej spoločnosti od roku 1993        
Výchova nastupujúcej generácie kardiológov        
Oficiálny časopis Slovenskej kardiologickej spoločnosti        
Slovenská kardiologická spoločnosť člen Alpe – Adria Association of Cardiology         
Literatúra        
Doslov        
Súhrn        
Summary

Menný register


Predaj kníh:

SEARCH

You-tube kanál Herby

Kanál Herby