Pavel Blažíček

Prológ        
Rodina a  osemročná stredná škola        
Stredná priemyselná škola chemická v Bratislave (1957 – 1961)        
Chemická fakulta SVŠT (1961 – 1967)         
Základná vojenská služba         
Vojenská nemocnica         

Vyšetrenie moču od fázového kontrastu k prietokovej cytometrii        
Laboratórium špeciálnych metód         
Sledované biomarkery parametrov jednotlivých ochorení        
Popularizácia vedeckých poznatkov        
Ďalšie aktivity a záujmy        
Rodinný život        
Členstvo v profesionálnych organizáciách, sieťach, asociáciách        
Ocenenia        
Epilóg        
Bibliografia vedeckých prác        
Použitá literatúra        
Súhrn        
O autoroch         

Predaj kníh:

SEARCH

You-tube kanál Herby

Kanál Herby