Koenzým Q10 v zdraví a v chorobách

Koenzým Q10 v zdraví a v chorobáchKniha Koenzým Q10 v zdraví a v chorobách od prof. Gvozdjakovej a kol.

Cena publikácie je 15 Eur + poštovné a balné

 

 

 

Knihu si môžete objednať prostredníctvom internetového obchodu ShopHERBA Shopherba

 

2020, ISBN 978-80-89631-97-1, 160 strán, plnofarebná


 

Koenzým Q10 v zdraví a v chorobách Príhovor
Editor
Poďakovanie
Acknowledgements
Zoznam obrázkov
Zoznam tabuliek
1 Frederick Löring CRANE – objaviteľ koenzýmu Q10
2 História objavu a perspektíva koenzýmu Q10
3 Charakteristika koenzýmu Q10
4 Diagnostický význam stanovenia koenzýmu Q10
5 Diagnostický význam merania bioenergetiky mitochondrií u pacientov

Monografia KOENZÝM Q10 – v zdraví a v chorobách je súčasťou študijného materiálu predmetu Mitochondriálnej medicíny, ktorý je zaradený do pedagogického procesu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.
Naše pracovisko, Farmakobiochemické laboratórium III. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, patrí k zakladateľom Mitochondriálnej medicíny na Slovensku, k zakladateľom výskumu koenzýmu Q10 v zdraví a v chorobách, pod vedením prof. MUDr. Jána Gvozdjáka, DrSc., a prof. RNDr. Anny Gvozdjákovej, DrSc. Výsledkom dlhoročnej medzinárodnej spolupráce v oblasti rozvoja Mitochondriálnej medicíny a koenzýmu Q10 sú monografie:

Dovolím si vyjadriť poďakovanie vedúcemu pracoviska a prednostovi III. internej kliniky LFUK, doc. MUDr. Viliamovi Mojtovi, CSc., MPH, MHA, za podporu a priestor pre tvorivú prácu. Mojim dlhoročným kolegyniam a spoluautorkám tejto monografie ďakujem za spoluprácu: PharmDr. Jarmile Kucharskej, CSc., ktorá na našom pracovisku zaviedla metódu stanovenia antioxidantov, vrátane koenzýmu Q10 u pacientov v krvi, v plazme, v tkanivách, v trombocytoch; RNDr. Zuzane Sumbalovej, PhD., ktorá na našom pracovisku zaviedla novú neinvazívnu metódu stanovenia respirácie a bioenergetiky mitochondrií v izolovaných trombocytoch a v tkanivách u pacientov.

The monograph COENZYME Q10 - in health and diseases is a part of the study material of the subject Mitochondrial Medicine, which is included in the pedagogical process at the Medical Faculty of Comenius University in Bratislava.
Our workplace, Pharmacobiochemical laboratory III. The Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava is one of the founders of Mitochondrial Medicine in Slovakia, one of the founders of the importance of coenzyme Q10 in health and disease, under the leadership of Professor Ján Gvozdják, MD, DSc. and Professor Dr. Anna Gvozdjáková, DSc. The result of long-term international cooperation in the field of development of Mitochondrial Medicine and Coenzyme Q10 are monographs:

I would like to express my thanks to the head of the Pharmacobiochemical Laboratory of 3rd Medical Department and the head of 3rd Medical Department Medical Faculty, Comenius University in Bratislava, Associated Professor Viliam Mojto, MD, CSc., MPH, MHA for support and space for creative work. I would like to thank my long-term colleagues and co-authors of this monography for their cooperation: PharmDr. Jarmila Kucharská, CSc., who introduced at our workplace a method for the determination of antioxidants, including coenzyme Q10 in patients in the blood, plasma, tissues, platelets; to RNDr. Zuzana Sumbalová, PhD., who introduced a new non-invasive method of determining respiration and mitochondrial bioenergetics in isolated platelets and tissues in patients at our workplace.