Komunikácia vo fyzioterapii

1   KOMUNIKÁCIA S PACIENTOM SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI 

1.1    Komunikácia s pacientom s telesným postihnutím   
1.1.1   Viditeľné telesné postihnutia a defekty od narodenia
1.1.2   Telesné postihnutia, ktoré vznikajú z plného zdravia 
1.1.3   Zásady komunikácie s pacientom s telesným postihnutím 
1.2   Komunikácia s pacientom so zrakovým postihnutím 
1.2.1   Vplyv zrakového postihnutia na psychiku človeka  
1.2.2   Zásady komunikácie s pacientom so zrakovým postihnutím 
1.3   Komunikácia s pacientom so sluchovým postihnutím  


1.3.1   Vplyv sluchového postihnutia na psychiku človeka  
1.3.2   Zásady komunikácie s pacientom  so sluchovým postihnutím
1.4   Komunikácia s pacientom s poruchou reči     
1.4.1   Zásady komunikácie s rečovo postihnutými ľuďmi  
1.5   Komunikácia s pacientom s mentálnym postihnutím  
1.5.1   Mentálna retardácia      
1.5.2   Demencia      
1.5.3   Zásady komunikácie s človekom s mentálnym postihnutím 
1.6   Komunikácia s pacientom s agresívnym správaním   
1.6.1   Druhy agresie       
1.6.2   Príčiny agresívneho chovania pacienta   
1.6.3   Signály napadnutia      
1.6.4   Techniky na odvrátenie alebo zvládnutie napadnutia  
1.6.5   Zásady komunikácie s pacientom pri zvládaní agresívneho správania
1.7   Použitá literatúra        

2   PROCES SEBAUVEDOMOVANIA      

2.1   Model Johari okna       
2.2   Vnímanie – percepcia       
2.3   Emocionálna inteligencia      
2.4   Základy sociálnej inteligencie     
2.5   Konštruktívna kritika ako  motivačný nástroj v komunikácii 
2.6   Ako emócie ovplyvňujú zdravie     
2.7   Ako vniesť emocionálnu inteligenciu do zdravotníctva  
2.8   Použitá literatúra        

3   ASERTIVITA         

3.1   Charakteristika asertívnej, agresívnej a pasívnej komunikácie a správania
3.2   Typy asertivity       
3.3   Asertívne techniky       
3.4   Asertívne práva       
3.5   Použitá literatúra        

4   EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA FYZIOTERAPEUTA S PACIENTOM 

4.1   Špecifiká efektívnej komunikácie      
4.2   Prekážky efektívnej komunikácie     
4.2.1   Prekážky efektívnej komunikácie zo strany odosielateľa 
4.2.2   Prekážky efektívnej komunikácie zo strany prijímateľa 
4.3   Interpersonálne komunikačné bariéry    
4.4   Použitá literatúra        

5   SYNDRÓM VYHORENIA „BURN-OUT“ AKO PREKÁŽKA EFEKTÍVNEJ       KOMUNIKÁCIE  FYZIOTERAPEUTA S PACIENTOM   

5.1   Definícia syndrómu vyhorenia     
5.2   Príčiny vzniku syndrómu vyhorenia      
5.3   Rizikové faktory        
5.4   Príznaky syndrómu vyhorenia     
5.5   Fázy syndrómu vyhorenia      
5.6   Diagnostika syndrómu vyhorenia     
5.7   Syndróm vyhorenia u fyzioterapeutov    
5.7.1   Riziká syndrómu vyhorenia v profesii fyzioterapeut  
5.8   Prevencia a liečba syndrómu vyhorenia    
5.8.1   Coping strategies – vyrovnávacie stratégie   
5.8.2   Zvládanie stresu       
5.8.3   Intervencie v prevencii a zvládaní stresu    
5.8.4   Úprava pracovných podmienok a pracoviska   
5.8.5   Preventívne stratégie       
5.8.6   Zásady prevencie vzniku syndrómu vyhorenia  
5.9   Relaxačné techniky       
5.10   Použitá literatúra        

6    POJMOVÝ RÁMEC PRIESKUMNÉHO PROBLÉMU   

6.1  Prieskumný problém a ciele prieskumu    
6.2  Výberový súbor       
6.3  Metodika zberu dát       
6.4  Metodika štatistického spracovania dát    
6.5  Deskripcia a analýza a výsledkov prieskumu     
6.6    Diskusia k vyhodnoteniu údajov z prieskumu    

7    ZÁVER          

8    PRÍLOHA:  DOTAZNÍK        

Predaj kníh:

SEARCH

You-tube kanál Herby

Kanál Herby