Základy verejného zdravotníctva

Zoznam použitých skratiek         7
Zoznam tabuliek a obrázkov        9
Úvod (Štefánia Moricová)        11

1 Verejné zdravotníctvo        15
1.1    Vznik a vývoj verejného zdravotníctva (Ladislav Hegyi)        17
1.2    Definície verejného zdravotníctva (Darina Sedláková, Ladislav Hegyi)        23
1.3     Stratégie verejného zdravotníctva pre Európu (Darina Sedláková)         24
1.3.1    Úvod        24
1.3.2    Výzvy        24
1.3.3    Hlavné zásady         24
1.3.4    Rámec pre činnosť        25
1.3.5    Cesta vpred: Úloha SZO a ďalšie kroky        26


Internetový obchod ShopHerba


1.4    Verejné zdravotníctvo v Európskej únii (Marcela Božiková)         28
1.5    Zdravie 2020 (Darina Sedláková)        30
1.5.1  Zdravie 2020 – vízie, zámery, ciele a hlavné zásady        30
1.5.2  Strategické úvahy a možnosti         32

2  Zdravie        35
2.1     Definície zdravia (Ladislav Hegyi)        37
2.1.1    Zdravie ako hodnota        37
2.2     Determinanty zdravia (Ivan Bielik)         39
2.2.1    Determinanty zdravia        39
2.3    Právna garancia rovnosti v zdraví (Karol Tóth)        50
2.3.1    Zásada rovnakého zaobchádzania        50
2.3.2    Všeobecný zákaz diskriminácie        50


3  Demografický trend (Ladislav Hegyi)        55


4  Zdravotný stav obyvateľstva (Ladislav Hegyi)        61


5  Prevencia vo verejnom zdravotníctve        67

5.1    Prevencia neinfekčných chorôb (Štefánia Moricová)         69
5.1.1    Prevencia chorôb, ktoré sú najčastejšou príčinou úmrtí         69
5.2    Vakcinológia a verejné zdravotníctvo (Vladimír Oleár)         76
5.2.1    Hlavné determinanty kvalitného imunizačného programu        76
5.2.2    Bezpečnosť vakcín        77


6  Úvod do štatistiky (Vít Šajter)        79
6.1    Základné pojmy        81
6.1.1    Rozdelenie štatistických súborov        81
6.2    Štatistické metódy        82
6.3    Základné štatistické charakteristiky        84
6.4    Rozdelenie náhodných veličín štatistických súborov        85
6.5    Odhad parametrov a charakteristík základného súboru        86
6.6    Testovanie štatistických hypotéz – testy významnosti        87
6.7    Analýza vzťahov štatistických veličín        88
6.8    Zdravotnícka štatistika         89
6.9    Vybrané ukazovatele demografickej a zdravotníckej štatistiky         90


7  Epidemiológia         93
7.1    Základy epidemiologických metód vo verejnom zdravotníctve (Zuzana Krištúfková)         95
7.2    Epidemiologická metóda práce        96
7.2.1    Ukazovatele výskytu, výsledku choroby a zdravotného stavu populácie         96
7.2.2    Testovanie hypotéz         97
7.2.3    Skríning        102
7.2.4    Surveillance ochorení        103
7.3    Všeobecná epidemiológia infekčných ochorení (Mária Štefkovičová)         105
7.3.1    Infekcia        105
7.3.2    Proces šírenia nákazy        106
7.3.3    Protiepidemické opatrenia        107
7.3.4    Surveillance        112


8  Ochrana zdravia        115

8.1    Odbor hygieny detí a mládeže z pohľadu verejného zdravotníctva (Jana Nováková)         117
8.2    Výživa z pohľadu verejného zdravotníctva (Iveta Trusková)         121
8.3    Životné prostredie a zdravie (Kvetoslava Koppová)         124
8.3.1    Ovzdušie        124
8.3.2    Voda        127
8.3.3    Hluk v životnom prostredí        129
8.3.4    Žiarenie        130
8.3.5    Biologické účinky žiarenia        133
8.4    Zdravie pri práci (Štefánia Moricová)         137
8.5    Mikrobiológia a jej postavenie vo verejnom zdravotníctve (Cyril Klement)         141
8.6    Štátny zdravotný dozor (Kvetoslava Koppová)         144


9  Výchova k zdraviu        147

9.1    Definícia, obsah a ciele výchovy k zdraviu (Ladislav Hegyi)         149
9.2    Kompliancia (Ladislav Hegyi)         153
9.3    Poradne zdravia (Róbert Ochaba, Ladislav Hegyi)         155
9.4    Podpora zdravia (Róbert Ochaba)         158
9.5    Dokumenty SZO (Darina Sedláková)         164
9.6    Národný program podpory zdravia         166
9.7    Závislosti  (Róbert Ochaba)         167
9.7.1    Všeobecné delenie drogových závislostí        167
9.7.2    Prevencia závislostí        167


10  Komunitná medicína        171
10.1  Obsah a ciele komunitnej medicíny (Ladislav Hegyi)         173
10.2  Vulnerabilné skupiny         176
10.2.1  Rómovia (Ivan Bartošovič)         176
10.2.2  Nezamestnaní (Katarína Dostálová)         178
10.2.3  Bezdomovci (Ivan Bartošovič)         179
10.2.4  Seniori (Ladislav Hegyi)         184


11  Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve (Cyril Klement)         187
11.1  Biologické zbrane a bioterorizmus         195


12  K niektorým otázkam etiky vo verejnom zdravotníctve (Ivan Bielik)         201


13 Základy komunikácie vo verejnom zdravotníctve (Ivan Bielik)         209


14  Sociálne lekárstvo (Ladislav Hegyi, Katarína Macková)         215


15  Manažment vo verejnom zdravotníctve        219

15.1  Manažment zdravia (Ladislav Hegyi, Ivan Bielik)         221
15.2  Význam manažmentu pri realizácii úloh verejného zdravotníctva (Jana Hamade)         224
15.3  Právne „desatoro” vrcholového manažéra v zdravotníckom zariadení (Marcela Božiková)         230
15.4  Kríza a krízová komunikácia (Ivan Bielik)         235
15.5  Ekonomika zdravotníctva (Ladislav Hegyi, Ivan Bielik)         238
15.6  Štátna politika zdravia v Slovenskej republike (Ivan Bielik, Róbert Ochaba)         242
15.7  Organizácia a riadenie zdravotníctva v SR (Ivan Bielik, Katarína Macková, Ladislav Hegyi)         244
15.8  Organizačná štruktúra, úlohy a ciele SZO (Darina Sedláková)         251


16  Právo vo verejnom zdravotníctve        253
16.1    Právo vo verejnom zdravotníctve (Karol Tóth, Ivana Pagáčová)         255
16.2    Správne konanie vo verejnom zdravotníctve (Karol Tóth, Jozef Tóth)         258
16.3    Komunitárne právo vo verejnom zdravotníctve (Marcela Božiková)         263


17  Perspektívy vývoja zdravia v 21. storočí (Štefánia Moricová)         267


18  Register        271