Pomoc pri úrazoch sa deje vo viacerých etapách. V prvom rade ide o technickú pomoc, prednemocničnú nelekársku, prednemocničnú lekársku a nemocničnú pomoc.

Technická pomoc

Pomoc pri úraze v nekomplikovaných prípadoch poskytuje laická verejnosť. V komplikovaných situáciách ju poskytujú rôzne špeciálne záchranné skupiny (napr. požiarnici, banská, horská a letecká služba).

Pri vynášaní raneného z osobných automobilov sa uplatňuje Rautekov hmat (obr. 13), keď záchranca pristupuje zozadu k ranenému, svoje ruky zasunie pod jeho ramená a chytí ho za predlaktie. Hlavu, krk raneného (v neutrálnej polohe) a chrbát si záchranca oprie o svoj hrudník a vytiahne ho mimo vozidla na bezpečné miesto. Ak sú v blízkosti viacerí záchrancovia, pomáhajú pri stabilizácii dolných končatín.

  • Obr. 13. Rautekov hmat – záchranca k ranenému pristupuje zozadu, svoje ruky zasunie pod jeho ramená a chytí mu predlaktie. Hlavu a krk si oprie o svoj hrudník a vytiahne poraneného z auta von na bezpečné miesto.

Prednemocničná laická pomoc – základná kardiopulmonálna resuscitácia

Patrí sem svojpomoc, keď si zranený pomáha sám, vzájomná pomoc, keď zranenému pomáha druhá osoba, a prvá pomoc. Prednemocničná prvá pomoc je zameraná na obnovenie a udržanie základných vitálnych funkcií – dýchania a obehu. Zranený sa uloží na bezpečné miesto, kontroluje sa vedomie a základné životné funkcie (dýchanie a obeh). Privolá sa odborná lekárska pomoc, ak sa tak už nestalo (číslo 112).

Ak je zranený v bezvedomí, nereaguje na oslovenie a nedýcha normálne, začne sa základná kardiopulmonálna resuscitácia. Zranený sa uloží na chrbát. Uvoľnia sa dýchacie cesty najlepšie predsunutím sánky (obr. 14) a vyberú sa cudzie telesá z úst, ak sú prítomné. Začne sa najskôr nepriama masáž srdca (obr. 15a). Stláča sa dolná tretina hrudnej kosti, stláčanie je hlboké približne 5 cm. Stláčanie je neprerušované s frekvenciou 100/min. Následne po 30 stlačeniach hrudníka sa zranený 2-krát plynulo predýchne (obr. 15b). Ak záchranca odmieta záchranné dýchanie, stláča iba hrudník vo frekvencii 100/min a čaká na odbornú pomoc. V prednemocničnej pomoci je účinné a bezpečné použitie automatických externých defibrilátorov, ak sú k dispozícii. Po úspešnej kardiopulmonálnej resuscitácii sa pacient uloží do stabilizovanej polohy na boku (obr. 16). Ak je prítomné viditeľné krvácanie, zastavuje sa priamym tlakom na krvácajúce miesto. Zlomeniny sa provizórne stabilizujú.

  • Obr. 14. Predsunutie sánky. Bezpečný manéver uvoľnenia dýchacích ciest u pacientov s podozrením na poranenenie krčnej chrbtice.
  • Obr. 15a. Nepriama masáž srdca. Stláčanie je hlboké asi 5 cm, neprerušované s frekvenciou 100/min.
  • Obr. 15b. Po 30 stlačeniach hrudníka zraneného 2-krát plynulo predýchneme.
  • Obr. 16. Stabilizovaná poloha na boku.

Prednemocničná lekárska pomoc – rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia

Poskytuje ju lekár. Poranený sa rýchlo orientačne vyšetrí, zhodnotí sa stav vedomia, dýchania a cirkulácie. Zabezpečia sa voľné dýchacie cesty najlepšie manévrom s predsunutím sánky. Zabezpečia sa dva žilové vstupy. U osôb bez spontánneho dýchania sa zabezpečí umelé dýchanie ústnym, nosovým vzduchovodom, alebo tracheálnou intubáciou (obr. 17). Pristúpi sa k nepriamej masáži srdca. Stláča sa dolná tretina hrudnej kosti, stláčanie je hlboké približne 5 cm. Stláčanie je neprerušované s frekvenciou 100/min. Ventilujú sa pľúca s frekvenciou približne 10/min. Naloží sa defibrilátor (obr. 18) a analyzuje sa srdcový rytmus.

Pri prítomnej komorovej fibrilácii a bezpulzovej komorovej tachykardii sa pristupuje k elektrickej defibrilácii (360 J monofázický alebo 150 – 200 J bifázický – vyrábané v súčasnosti). Pokračuje sa v resuscitácii masážou srdca, ventiláciou (30 : 2) a defibriláciou. Ak po 3 cykloch kardiopulmonálnej resuscitácie s elektrickou defibriláciou pretrváva komorová fibrilácia a tachykardia, podá sa 1 mg adrenalínu v opakovaní každých 3 – 5 minút počas zastavenia obehu. Podá sa bolus 300 mg amiodaronu. Pokračuje sa v resuscitačných cykloch, kým pacient nejaví obnovenie normálneho rytmu a obehu.

Pri prítomnej asystólii a bezpulzovej elektrickej aktivite je najdôležitejšia volumoterapia (pretože najčastejšou príčinou vzniku je exsangvinácia). Začne sa kardiopulmonálna resuscitácia (30 : 2) a podá sa 1 mg adrenalínu intravenózne. Ak po dvoch cykloch resuscitácie na ekg pretrváva asystólia, či bezpulzová elektrická aktivita, podá sa 1 mg adrenalínu (t. j. v opakovaní každých 3 – 5 minút). Pokračuje sa v resuscitácii až do obnovenia obehu.

  • Obr. 17. Tracheálna intubácia.
  • Obr. 18. Defibrilátor.

V rámci prednemocničnej lekárskej pomoci sa zastavuje krvácanie (kompresiou obväzom, inštrumentáriom), začne sa volumoterapia (spočiatku najlepšie kryštaloidy) a analgézia. Pri vzniku otvoreného pneumotoraxu sa rana prekryje leukoplastom. Tenzný pneumotorax sa urgentne vyrieši punkciou hrudníka hrubou ihlou v 2. – 3. medzirebrí v strednej klavikulárnej čiare nad horným okrajom rebra. Poranené končatiny sa imobilizujú pomocou Kramerových, extenzných (Thomasových), či vákuových dláh. Krčná chrbtica sa u osôb v bezvedomí a pri podozrení na jej poranenie stabilizuje rigidným krčným golierom. Poranenie hrudnej, lumbálnej chrbtice a panvy sa stabilizuje vákuovým matracom. Pacient sa čo najšetrnejšie a najrýchlejšie transportuje do nemocnice.

Nemocničná liečba

Od poraneného privezeného do nemocnice lekár odoberie anamnézu, podobne od príbuzných alebo posádky záchranárov. Pacienti v dobrom klinickom stave sa fyzikálne vyšetria (pohľad, pohmat, poklop, posluch, funkčné vyšetrenia) a indikujú sa na vyšetrenia zobrazovacími metódami konkrétnych poranených častí. U polytraumatizovaných pacientov a pacientov v bezvedomí sa postupuje podľa ATLS protokolu. Indikujú sa diagnosticko–terapeutické výkony, ktoré vedú k záchrane života a stabilizácii životných funkcií. Na týchto výkonoch sa zúčastňujú tímy anestéziológov, traumatológov, chirurgov a iných odborností (pozri kapitola polytrauma).