Urgentná sonografiaI.  Všeobecné princípy sonografie

  1. Dvojrozmerné zobrazenie (B-mód)
  2. Dopplerovská sonografia
  3. Artefakty
  4. Priebeh vyšetrenia
  5. Technické podmienky k vyšetreniu
  6. Praktické rady        

II. Akútna starostlivosť – POCUS

III.  POCUS  echokardiografia       

A. Algoritmus vyšetrenia

1 Prvý pohľad – subxifoidálne zobrazenie    
2 Druhý pohľad – apikálne zobrazenie (A4C – apical four chamber)
3 Tretí pohľad – parasternálne zobrazenie v dlhej osi (PLAX, long axis) 
4 Parasternálne zobrazenie v krátkej osi (PSAX, short axis) 
5 Jugulárne zobrazenie       

B. Merania a výpočty v 2D

1 Merania ľavej komory v 2D     
2 Hodnotenie regionálnych porúch kinetiky ĽK 
3 Meranie veľkosti, objemov a funkcie pravej komory  
4 Merania ľavej predsiene     
5 Meranie aorty        

C. Dopplerovské merania všeobecne

D. Systolická a diastolická funkcia ľavej komory

1 Rozmery ľavej komory
2 Ejekčná frakcia ľavej komory
3 Diastolická funkcia ľavej komory
4 Normálne hodnoty veľkosti a funkcie ľavej komory

E. Pravé srdce / pľúcna hypertenzia

1 Meranie tlaku v pravej komore
2 Odhad tlaku v pravej predsieni

F. Ischémia, komplikácie infarktu

1 Koronárna choroba srdca (koronárna artériová choroba)
2 Poruchy kinetiky myokardu ľavej komory
3 Mechanické komplikácie infarktu myokardu
4 Aneuryzmy, pseudoaneuryzmy, tromby
5 Ischémia pravej komory
6 Pulseless electrical activity (PEA)

G. Kardiomyopatie

1 Hypertrofická KMP
2 Dilatačná KMP

H. Ochorenia chlopní

1 Aortálna stenóza
2 Aortálna regurgitácia
3 Mitrálna stenóza
4 Mitrálna regurgitácia

I. Perikard

1 Hydroperikard
2 Konstriktívna perikarditída

J. Aorta

1 Rozmery aorty / aneuryzma aorty
2 Disekcia aorty

K. Dolná dutá žila

IV. FAST (Focus Assessment with Sonography for Trauma)     

A. Pravý horný kvadrant
B. Ľavý horný kvadrant
C. Podbruško (suprapubická oblasť)
D. Subxifoidálny priestor

V. Hrudník a pľúca

A. BLUE protokol
B. Patologické 2D nálezy

VI. POCUS – angiológia

A. Artérie a vény krku
B. Trombóza vén dolných končatín
C. Kanylácie vén pod USG kontrolou

VII.  Literatúra         

VIII.  Index          

IX. Príloha

 

Hľadaj

Predaj kníh:

You-tube kanál Herby

Kanál Herby