InkontinenciaZoznam použitých skratiek
Poďakovanie
1    Úvod
2    Štandardizovaná terminológia funkcie dolných močových ciest

Symptómy dolných močových ciest (LUTS)
Príznaky suspektné z dysfunkcie dolných močových ciest
Urodynamické vyšetrenia a stavy

Stavy     
Liečba


Internetový obchod ShopHerba3    Teoretické základy problematiky inkontinencie moču u žien
Štruktúra, funkcia a inervácia dolných močových ciest    
Neurotransmitery a receptory DMC      
Mikčný cyklus        
Mechanizmy kontinencie a patofyziológia inkontinencie    
4    Inkontinencia moču u žien
Definícia a rozdelenie      
Epidemiológia   
Diagnostika   
Liečba    
Štandardné diagnostiko-liečebné postupy    
Inkontinencia moču u starších polymorbídnych pacientok    
5    Prognostické faktory implantácie transobturatórnej pásky
Cieľ      
Materiál a metódy  
Výsledky  
Diskusia  
Záver  
6    Odborné usmernenie MZ SR pre riešenie inkontinencie moču   
Literatúra
Register

Inkontinencia moču u žien - cena SUS