Mitochondriálna medicínaZOZNAM AUTOROV, 
ZOZNAM OBRÁZKOV        
ZOZNAM TABULIEK        
POĎAKOVANIE        
Preface        
SLOVO AUTORA        
AUTHOR


1    MITOCHONDRIÁLNA MEDICÍNA A KOENZÝM Q10

Anna Gvozdjáková
1.1   História mitochondriálnej medicíny        
1.2   História objavu koenzýmu Q10        
1.3   Objaviteľ koenzýmu Q10 – Fred L. Crane (1925 -2016)        
In Memoriam – Frederick Loring Crane         
Naše spoločné publikácie s profesorom Fred L. Crane        
1.4   Literatúra

 


Internetový obchod ShopHerba


2    FYZIOLÓGIA MITOCHONDRIÍ
Anna Gvozdjáková
2.1   Architektúra mitochondrií        
2.2   Funkcie mitochondrií         
2.3   Dynamika mitochondrií        
2.4   Energetický metabolizmus mitochondrií        
2.4.1  Krebsov cyklus         
2.4.2  b-oxidácia mastných kyselín        
2.4.3  Shuttle systémy mitochondrií        
2.4.3.1  Karnitínový cyklus        
2.4.3.2  Glycerolfosfátový cyklus        
2.4.3.3  Malát-aspartátový cyklus        
2.4.3.4  Ketogenéza        
2.4.3.5  Glukoneogenéza        
2.4.3.6  Močovinový cyklus        
2.5   Respiračný reazec a OXPHOS mitochondrií         
2.6   Superkomplexy respiračného reazca        
2.7   Funkcia sirtuínov v mitochondriách        
2.8   Mitochondriálna DNA        
2.9   Mitochondrie a apoptóza        
2.10  Literatúra


3    VOĽNÉ RADIKÁLY A ANTIOXIDANTY MITOCHONDRIÍ
Anna Gvozdjáková, Zdeňka Ďuračková
3.1   Voľné radikály mitochondrií        
3.2   Antioxidanty mitochondrií         
3.3   Literatúra


4    CHRONOBIOLÓGIA MITOCHONDRIÍ
Anna Gvozdjáková, Germaine Cornélissen, Ram B. Singh
4.1   Chronobiológia mitochondrií        
4.1.1   Chronobiológia mitochondrií myokardu         
4.1.2   Cirkadiánne variácie OXPHOS mitochondrií myokardu        
4.1.3   Cirkadiánna a cirkasemidiánna kaskáda OXPHOS mitochondrií myokardu        
4.1.4   Biologické hodiny koenzýmu Q10 v mitochondriách myokardu         
4.1.5   Cirkadiánna a cirkasemidiánna kaskáda OXPHOS  mitochondrií mozgu        
4.1.6   Biologické hodiny koenzýmu Q10  mitochondrií mozgu         
4.2   Literatúra


5    MITOCHONDRIÁLNE CHOROBY
Anna Gvozdjáková, Germaine Cornélissen, Ram B. Singh
5.1   Príčiny mitochondriálnych chorôb        
5.2   Klinické príznaky mitochondriálnych chorôb        
5.3   Genetická klasifikácia mitochondriálnych chorôb        
5.4   Biochemická klasifikácia mitochondriálnych chorôb        
5.5   Metabolické kategórie mitochondriálnych chorôb        
5.6   Statínmi indukované mitochondriálne myopatie        
5.7   Cielená terapia mitochondrií s CoQ10 pri prevencii vzniku mitochondriálnej mopatie účinkom statínov        
5.8  Literatúra


6    MITOCHONDRIÁLNA NEUROLÓGIA
Anna Gvozdjáková, Jarmila Kucharská, Boris Mravec
6.1   Dysfunkcia mitochondrií pri Downovom syndróme        
6.2   Autizmus, mitochondrie a ubichinol        
6.2.1   Podporná a cielená terapia autizmu        
6.2.2   Podporná terapia prejavov autizmu s CoQ10 – ubichinolom        
6.3   Neurodegeneratívne choroby        
6.3.1   Starnutie a funkcia mitochondrií        
6.3.2   Alzheimerova choroba         
6.3.3   Parkinsonova choroba        
6.3.4   Huntingtonova choroba a koenzým Q10        
6.3.5   Skleróza multiplex        
6.3.6   Amyotrofická laterálna skleróza         
6.3.7   Friedreichova ataxia         
6.4   Účinok ubichinolu na funkcie mozgu        
6.5   Literatúra


7    MITOCHONDRIÁLNA KARDIOLÓGIA
Anna Gvozdjáková, Jarmila Kucharská, Fedor Šimko
7.1   Metabolizmus srdcového svalu.        
7.2   Mitochondrie srdcového svalu        
7.3   Význam mitochondrií pre srdcový sval z hľadiska metabolizmu tukov, cukrov a bielkovín         
7.4   Mitochondriálne kardiomyopatie         
7.5   Funkcie mitochondrií v EMB u pacientov s kardiomyopatiami neznámej etiológie         
7.6   Funkcie mitochondrií v EMB u pacientov po transplantácii srdca (HTx)        
7.7    Diabetická mitochondriálna kardiomyopatia a koenzým Q10        
7.8   Fajčiarska mitochondriálna kardiomyopatia a koenzým Q10        
7.9   Podporná terapia koenzýmom Q10 v klinickej kardiológii        
7.10  Literatúra


8    DIABETES MELLITUS
Viliam Mojto, Katarína Gazdíková
8.1   Klasifikácia a diagnostika diabetes mellitus         
8.1.1   Diabetes mellitus 1. typu        
8.1.2   Diabetes mellitus 2. typu         
8.1.3   Gestačný diabetes mellitus         
8.1.4   Iné špecifické typy diabetes mellitus         
8.1.5   Klinický obraz diabetes mellitus         
8.1.6   Skríning diabetes mellitus        
8.2   Liečba diabetes mellitus        
8.2.1   Výživové odporúčania pre dospelých s diabetes mellitus        
8.2.2   Fyzická aktivita        
8.2.3   Liečba diabetes mellitus inzulínom        
8.2.4   Liečba diabetes mellitus 2. typu        
8.3   Komplikácie diabetes mellitus        
8.3.1   Akútne komplikácie diabetes mellitus        
8.3.1.1  Diabetická ketoacidóza        
8.3.1.2  Hyperglykemický hyperosmolárny syndróm        
8.3.1.3  Laktátova acidóza (LA)        
8.3.1.4  Hypoglykémia         
8.3.2   Chronické komplikácie diabetes mellitus         
8.3.2.1  Diabetická nefropatia        
8.3.2.2  Diabetická retinopatia        
8.3.2.3  Diabetická neuropatia        
8.4   Literatúra


9    MITOCHONDRIÁLNA  DIABETOLÓGIA
Anna Gvozdjáková, Jarmila Kucharská, Ram B Singh, Viliam Mojto, Oľga Vančová, Germaine Cornélissen
9.1   Metabolický podklad diabetu na úrovni mitochondrií        
9.2   Vzah medzi funkciou mitochondrií mozgu a myokardu pri diabete        
9.3   Cirkadiánna kaskáda OXPHOS mitochondrií diabetického myokardu        
9.4   Biologické hodiny koenzýmu Q10  v mitochondriách diabetického myokardu         
9.5   Literatúra


10  MITOCHONDRIÁLNA NEFROLÓGIA
Katarína Gazdíková, Viliam Mojto
10.1   Metabolizmus obličiek        
a) Metabolizmus glukózy        
b) Prestup bielkovín obličkami         
c) Metabolizmus aminokyselín        
d) Tubulárny transport        
e) Metabolizmus kyseliny močovej        
10.2   Fyziológia obličiek         
a) Koncentračná schopnosť obličiek – vplyv obličiek na výmenu vody        
b) Úloha obličiek vo výmene iónov        
c) Úloha obličiek v udržiavaní acidobázickej rovnováhy        
10.3   Endokrinná funkcia obličiek         
10.4   Mitochondriálne nefropatie        
10.4.1   Etiológia, patogenéza, fyziológia a patofyziológia mitochondriálnych   nefropatií         
10.4.2   Klasifikácia mitochondriálnych nefropatií        
10.4.3   Klinické prejavy mitochondriálnych nefropatií        
10.5   Diagnostika mitochondriálnych nefropatií        
10.6   Mitochondrie a nádory obličiek        
10.7   Cielená terapia mitochondriálnych nefropatií        
10.7.1   Pohybová aktivita        
10.7.2   Diéta        
10.7.3   Podporná liečba        
10.7.4   Suplementačná terapia v humánnej medicíne         
10.7.5   Prevencia a perspektíva mitochondriálnych nefropatií        
10.8   Literatúra


11  MITOCHONDRIÁLNA IMUNOLÓGIA
Katarína Gazdíková
11.1   Štruktúra a funkcia imunitného systému        
11.1.1  Mechanizmy prirodzenej (vrodenej, nešpecifickej, neadaptívnej) imunity        
11.1.2  Mechanizmy získanej (adaptačnej, špecifickej) imunity        
11.2   Mitochondrie a imunita        
11.2.1  Mitochondrie a vrodená imunita        
11.2.2  Mitochondrie a získaná imunita        
11.2.3  Imunita a reaktívne formy kyslíka        
11.2.4  Mitochondrie a antivírusová imunita         
11.2.5  Imunitný fenotyp ako prejav mitochondriálnej dysfunkcie         
11.3   Autoimunita a mitochondrie        
11.3.1  Primárna biliárna cirhóza        
11.3.2  Iné autoimunitné ochorenia spojené s mitochondriálnou dysfunkciou        
11.4   Choroby spojené s oxidačným stresom        
11.4.1  Chronická hepatitída C        
11.4.1.1  Oxidačný stres a chronická hepatitída C         
11.4.1.2  Hepatitída C a mitochondriálna dysfunkcia         
11.4.2  Bronchiálna astma         
11.4.2.1  Tvorba reaktívnych foriem kyslíka u astmatikov        
11.4.2.2  Antioxidanty a bronchiálna astma        
11.5   Literatúra


12  MITOCHONDRIÁLNA ONKOLÓGIA
Patrik Palacka
12.1   Respiračný reazec mitochondrií         
12.2   Metabolizmus malígnych nádorových buniek         
12.2.1     Warburgov efekt a metabolické fenotypy malígnych nádorových buniek         
12.2.2     Zmeny metabolizmu nádorových buniek následkom aktivácie signálnej dráhy mTOR        
12.2.3     Zmeny metabolizmu nádorových buniek v dôsledku mutácie nádorového supresorového génu p53         
12.2.4     Zmeny metabolizmu nádorových buniek v dôsledku mutácie onkogénu MYC         
12.2.5     Zmeny metabolizmu nádorových buniek v dôsledku mutácie onkogénu K-RAS         
12.2.6     Metabolizmus metastatických nádorových buniek        
12.3   Koenzým Q10 a onkologické choroby         
12.3.1     Znížené koncentrácie koenzýmu Q10 v plazme onkologických pacientov         
12.3.2     Nové prognostické faktory pri metastatickom urotelovom karcinóme         
12.3.3     Liečba cytostatikami zvyšuje koncentrácie koenzýmu Q10 v nádorových bunkách         
12.3.4     Koenzým Q10 a toxicita antracyklínov         
12.3.5    Perspektívna liečba cielená na komplex III respiračného reazca a OXPHOS         
12.4  Závery        
12.5  Literatúra


13  MITOCHONDRIÁLNA REPRODUKČNÁ MEDICÍNA
Anna Gvozdjáková, Germaine Cornélissen, Jozef Dúbravický, Ram B Singh
13.1  Funkcie mitochondrií v spermiách        
13.2  Mitochondriálne spermatopatie        
13.3  Oxidačný stres a funkcie spermií        
13.4  Antioxidanty a funkcie spermií        
13.5  Účinok koenzýmu Q10, karnitínu a vitamínu E   pri poruche plodnosti         
13.6  Mechanizmy účinku podpornej liečby s koenzýmom Q10  a karnitínom         
13.7  Literatúra


14  DIAGNOSTIKA MITOCHONDRIÁLNYCH PORÚCH
Anna Gvozdjáková, Jarmila Kucharská, Anna Hlavatá
14.1  Literatúra      


15  CIELENÁ TERAPIA MITOCHONDRIÁLNYCH PORÚCH S KOENZÝMOM Q10

Anna Gvozdjáková
15.1  Koenzým Q10        
15.2  Biologické hodiny koenzýmu Q10 - „Q10-CLOCK“        
15.3  Koncentrácie CoQ10 v krvi dobrovoľníkov a pacientov  s rôznymi chorobami        
15.4  Diagnostický význam koenzýmu Q10         
15.5  Klinická aplikácia koenzýmu Q10 – využitie v praxi        
15.6  Účinok koenzýmu Q10, a-lipoovej kyseliny a vitamínu E u diabetikov        
15.7  Literatúra


16  KARNITÍN A MITOCHONDRIE
Anna Gvozdjáková
16.1  Fyziologický význam karnitínu        
16.2 Nedostatok karnitínu        
16.3  Podporná liečba karnitínom        
16.4  Literatúra


17  MELATONÍN AKO PRIRODZENÉ PROTEKTÍVUM MITOCHONDRIÍ
Fedor Šimko
17.1  Literatúra


18  OMEGA-3-PUFA, OMEGA-6-PUFA A MITOCHONDRIE
Anna Gvozdjáková, Germaine Cornélissen, Ram B Singh, Daniel Pella
18.1  Metabolizmus -3-PUFA a -6-PUFA        
18.2  Účinok -3-PUFA na funkciu mitochondrií         
18.3  Literatúra


19  VITAMÍNY VO VZAHU K MITOCHONDRIÁM
Jarmila Kucharská
19.1  Vitamín B1 (tiamín)        
19.2  Vitamín B2 (riboflavín)        
19.3  Vitamín B3 (niacín)        
19.4  Vitamín B5 (kyselina pantoténová)        
19.5  Vitamín B6 (pyridoxal, pyridoxín, pyridoxamín)        
19.6  Vitamín B7 (biotín)        
19.7  Vitamín B9 (kyselina listová)        
19.8  Vitamín B12 (kobalamín)        
19.9  Vitamín C (kyselina askorbová)        
19.10  Vitamín A        
19.11  Vitamín D        
19.12  Vitamín E        
19.13  Vitamín K        
19.14  Literatúra


20  VPLYV PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH VÔD NA   FUNKCIU MITOCHONDRIÍ A PODPORU ZDRAVIA
Anna Gvozdjáková
20.1  Prírodné minerálne liečivé zdroje         
20.2  Kúpele Piešany        
20.2.1  Osteoartróza        
20.2.2  Metabolický podklad osteoartrózy         
20.2.3  Tvorba energie v mitochondriách OA chondrocytov         
20.2.4. Oxidačný stres v OA chondrocytoch        
20.2.5. Antioxidanty pri osteoartróze        
20.3  Ďalšie prírodné minerálne zdroje vody na Slovensku        
20.4  Vplyv minerálnej vody z Kúpeľov Lúčky na funkciu   mitochondrií        
20.5  Literatúra


21  VPLYV POLARIZOVANÉHO SVETLA A KOENZÝMU Q10 NA FUNKCIU MITOCHONDRIÍ
Anna Gvozdjáková
21.1  Mechanizmus účinku polarizovaného svetla na   mitochondrie        
21.2  Účinok polarizovaného svetla a koenzýmu Q10  na tvorbu energie v mitochondriách        
21.3  Účinok polarizovaného svetla na diabetickú ranu u pacientov        
21.4  Literatúra


22  HISTÓRIA MITOCHONDRIÁLNEJ MEDICÍNY A KOENZÝMU Q10  NA SLOVENSKU
Anna Gvozdjáková, Jarmila Kucharská
22.1  Mitochondriálna medicína na Slovensku        
21.2. Zahraničné vedecké projekty        
21.3  Zahraniční kolegovia na našom pracovisku        
21.4  Perspektíva Mitochondriálnej medicíny        
21.5  Vybraná literatúra