Právo a zdravotníctvo I

Právo a zdravotníctvoKniha Právo a zdravotníctvo od K. Tótha a kol. Prvé vydanie. Bratislava: Herba 2008

Cena 17 Eur + poštovné a balné.

ISBN 978-80-89171-57-6

 

Nedostupná - Dostupné 2. doplnené vydanie


Význam práva pre organizáciu a riadenie zdravotníctva aj pre výkon zdravotníckeho povolania spočíva v tom, že právo je návodom, pokynom, ale aj príkazom spoločnosti, ako má zodpovedný subjekt konať, ako sa má v určitých situáciách správať tak, aby sa do súladu dostali všeobecné individuálne, prípadne aj skupinové záujmy.

Na druhej strane právo je pre zodpovedný subjekt zárukou toho, že sa mu poskytne príslušná ochrana, keď sa vo svojom konaní riadi týmto návodom, pokynom, či príkazom. Je preto žiaduce, aby zdravotnícki pracovníci poznali právne normy aj princípy, na ktorých sú založené. V tomto zmysle vystupuje do popredia význam zdravotníckeho práva a potrebného právneho vedomia zdravotníckeho pracovníka v Slovenskej republike.

Znalosť právnych predpisov je mimoriadne významná vo všeobecnosti, osobitnú dôležitosť však nadobúda v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pre zdravotníckeho pracovníka, ktorý každodenne zaobchádza s hodnotou najcennejšou - s ľudským životom, niet dôležitejšej informácie, ako poznať svoje práva a povinnosti vyplývajúce z právnych noriem. Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti - či už je ním zdravotnícky pracovník alebo zdravotnícke zariadenie - by sa vo vlastnom záujme mal oboznámiť s príslušnými právnymi normami.

V Slovenskej republike formálnu publikáciu právnych noriem upravuje zákon č. 1/1993 Z.z. v Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Mimoriadne významný je jeho § 2, v ktorom sa uvádza: "O všetkom, čo bolo v Zbierke zákonov uverejnené, platí domnienka, že dňom uverejnenia sa stalo známym každému, koho sa to týka; domnienka o znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov je nevyvrátiteľná. Toto ustanovenie zákona možno voľne vyjadriť výrokom: Neznalosť zákona neospravedlouje".

Štúdium zdravotníckeho práva je súčasťou pregraduálneho, ale aj postgraduálneho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve. Predkladaná monografia je koncipovaná jednoducho, aby študenti medicíny, ošetrovateľstva a verejného zdravotníctva dostali solídny základ zo zdravotníckeho práva - medicínskeho práva. Má prispieť k zvyšovaniu ich právneho vedomia, k poznaniu ich práv a povinností a spôsobu ich uplatňovania. Má napomôcť vysvetliť najzávažnejšie problémy právnej zodpovednosti, ktoré súvisia so zdravím, zdravotníckou starostlivosťou a s výkonom zdravotníckych povolaní. Navyše má slúžiť aj ako každodenný poradca najmä vedúcim pracovníkom v orgánoch štátnej správy v zdravotníctve, v zdravotníckych organizáciách a zariadeniach.

V publikácii som nadviazal na názory vyslovené na posledných šiestich svetových kongresoch medicínskeho práva - World Congress on Medical Law (Siófok, 1998, Helsinky, 2000, Maastricht, 2002, Melbourne, 2004, Toulous, 2006, Peking, 2008). Pokladám za svoju povinnosť vysloviť autorom týchto názorov poiakovanie za to, že v nich prispeli k objasneniu mnohých problémov a že pri mnohých naznačili aj spôsob ich riešenia. Ďakujem aj spolupracovníkom, ktorí boli ochotní mnohé problémy so mnou konzultovať a podeliť sa o svoje poznatky z tejto oblasti.

 

 

Súčasné vedomosti zdravotníckeho pracovníka, najmä lekára, by nemali byť ohraničené iba na odbor, v ktorom vykonáva svoju odbornú činnosť. Znalosť základných princípov manažmentu a právnych noriem v každodennej praxi sa stáva neodmysliteľnou súčasťou prístupu zdravotníka k spolupracujúcim inštitúciám, ku kolegom a v neposlednom rade aj k pacientom.

Profesor JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH, spolu so svojimi spolupracovníkmi pripravil monografiu na tému Právo a zdravotníctvo, ktorá má ambície poskytnúť, neraz chýbajúce, užitočné informácie pri výkone zdravotníckeho povolania.

V prvej kapitole nazvanej "Úvod do právnych disciplín pre zdravotníckych pracovníkov" autori veľmi podrobne opisujú podstatu a znaky štátu, ústavy, uvádzajú základné ľudské práva, definujú štátne zriadenie, znaky a formy demokracie a štátnej moci. V závere kapitoly sa okrem iného píše o práve, spravodlivosti, morálke a slobode, o legislatívno-zákonodarnom procese v Slovenskej republike.

V druhej kapitole sa autor so spolupracovníkmi zameral na "Medicínske právo", kde sú uvedené právne normy týkajúce sa zdravia a zdravotného stavu, rozhodovania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zabezpečenie, uchovávanie a nahliadanie do zdravotnej dokumentácie. Súčasťou kapitoly sú aj práva a povinnosti pacienta.

Tretia kapitola sa venuje právnej zodpovednosti v zdravotníctve s dôrazom na trestnoprávnu, pracovnoprávnu, občianskoprávnu a administratívnu zodpovednosť .

Štvrtá kapitola sa zameriava na "Právo vo verejnom zdravotníctve" od historického prehľadu až po posledné právne normy upravujúce výkon verejnej správy na úseku zdravotníctva. Nachádzajú sa tu náplne a hlavné úlohy Ministerstva zdravotníctva, miestnych orgánov štátnej zdravotnej správy, Úradov verejného zdravotníctva, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, samosprávnych orgánov na úseku zdravotníctva a profesijných združení.

Piata kapitola poskytuje informácie z oblasti medzinárodného práva s dôrazom na právo Európskeho spoločenstva národov. Autori sa zaoberajú charakteristikou Organizácie spojených národov, Rady Európy, Európskej únie. Podrobnejšie je uvedené právo Európskeho spoločenstva národov a Európskej únie. Podkapitoly sú zamerané najmä na Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, na globálny systém a na európsky systém ochrany ľudských práv. Monografiu uzatvárajú citácie právnych predpisov na úseku zdravotníctva.

Publikácia je určená pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. Nachádzajú sa v nej dôležité informácie pre pregraduálne, ale aj pre postgraduálne štúdium v oblasti medicíny, ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva a klinických odborov v neštátnom, ako aj v štátnom sektore zdravotníctva. Pretože znalosť a využívanie právnych predpisov a nariadení je nevyhnutnou súčasťou práce zdravotníckych pracovníkov vo všetkých profesiách, prajem publikácii rýchlu cestu ku všetkým budúcim používateľom.