Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenieKniha Zdravotné poistenie od E. Kováča.

Cena 8,50 Eur + poštovné a balné. Pre študentov pri osobnom odbere po predložení Indexu za cenu 5,50 Eur. Publikácia Zdravotné poistenie je určená predovšetkým na pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie. Má 13 kapitol a 96 strán, 17 tabuliek, 9 schém a 5 grafov.

2009, ISBN 978-80-89171-62-0

Knihu si môžete objednať tu

Dostupná


Publikácia Zdravotné poistenie si dala za cieľ odstrániť paradox. Tým paradoxom je, že zatiaľ čo zdravotné poistenie „pracuje“ s viac ako triapol miliardami Euro ročne, ktoré zaplatíme na poistnom, o zdravotnom poistení sa vie veľmi málo.

Publikáciu Zdravotné poistenie by mal mať „po ruke“ každý, kto akýmkoľvek spôsobom participuje na komplexe vzťahov pacient – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – zdravotná poisťovňa.

1 POISTENIE
* Poistenie vo všeobecnosti
* Druhy poistenia
* Špecifiká zdravotného poistenia


Internetový obchod ShopHerba


2 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A ZDRAVOTNÉ POISTENIE
* Základná štruktúra systému
* Faktory ovplyvňujúce makroprostredie sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia
* Modely organizácie a financovania zabezpečovania zdravia

3 PREHĽAD HISTÓRIE ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
* Starovek
* Stredovek
* 19. storočie
* 20. storočie
* Začiatok 21. storočia
* Prehľad histórie sociálneho a zdravotného poistenia na území Čiech, Moravy a Slovenska
* Novodobé zdravotné poistenie v Slovenskej republike

4 ZDRAVOTNÉ POISTENIE
* Formy a princípy zdravotného poistenia
* Súvislosti v zdravotnom poistení (vzťahy poistenci – poisťovne – poskytovatelia)

5 FINANCOVANIE ZDRAVOTNÍCTVA
* Schéma financovania zdravotníctva na Slovensku
* Tvorba zdrojov
* Zdroje zdravotníctva na Slovensku v absolútnych hodnotách
* Výdavky zdravotných poisťovní na zdravotnú starostlivosť

6 VÝKON ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
* Legislatívny rámec
* Prehľadná charakteristika legislatívnych noriem súvisiacich s výkonom zdravotného poistenia
* Priamy výkon zdravotného poistenia
* Kľúčové aktivity zdravotnej poisťovne – riadenie príjmov a riadenie výdavkov
* Kontroverzné oblasti pri výkone zdravotného poistenia

7 SYSTÉM KOMPENZÁCIE RIZIKA
* Riziková štruktúra poistencov
* Kompenzácia rizika
* Kritériá pre kompenzáciu rizika
* Vývoj prerozdeľovacieho mechanizmu na Slovensku
* Existujúce legislatívne podmienky prerozdeľovania

8 PLATOBNÉ METÓDY
* Všeobecná charakteristika
* Základná charakteristika jednotlivých platobných metód
* (platba za výkon, platba za prípad, platba „ za hlavu“, platba za ošetrovací deň, platba rozpočtom, účelovo viazaný rozpočet , case – mix systémy, platba za skupiny diagnóz – DRG)
* Trendy v platobných metódach

9 ZÁKLADY CENOTVORBY
* Základné pojmy
* Cenotvorba – teoretické základy
* Cenotvorba – prax vo vzťahu poskytovateľ - poisťovňa
* Prostredie pre korektnú cenotvorbu

10 NÁKUP ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
* Všeobecná charakteristika a teoretické základy
* Zmluva medzi poisťovňou a poskytovateľom
* Zásady zmluvnej filozofie
* Zmluvný proces
* Nákup zdravotnej starostlivosti a uzatváranie zmlúv na Slovensku
* Všeobecná charakteristika prostredia
* Legislatívne prostredie
* Indikátory kvality
* Ďalšie možnosti pre selektívne uzatváranie zmlúv a súťaž poskytovateľov
* Senzitívne oblasti uzatvárania zmlúv
* Kritériá personálneho a materiálno-technického vybavenia a indikátory kvality
* Rozsah zdravotnej starostlivosti
* Výška úhrady (cena) za zdravotnú starostlivosť

11 ZDRAVOTNÉ A SOCIÁLNE POISTENIE V EURÓPSKEJ ÚNII, KRAJINÁCH EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU A ŠVAJČIARSKA
* Inštitúcie Európskej únie a ich kľúčové kompetencie
* Základný právny rámec pre rozhodnutia európskych inštitúcií
* Uplatňovanie zdravotnej a sociálnej politiky v Európskej únii
* Princípy koordinácie vecných dávok podľa nariadení Rady EHS č. 1408/71 a 574/72
* E – formuláre
* Všeobecný administratívny postup zdravotných poisťovní týkajúci sa poistenca
* Právny rámec úhrad
* Styčný orgán
* Vyhodnotenie doterajších skúseností
* Problémové oblasti koordinácie
* Systém zdravotného poistenia (odvodový model)
* Systém národnej zdravotnej služby (daňový model)

12 SÚŤAŽ ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ A POROVNÁVANIE ICH VÝKONU A ČINNOSTÍ
* Charakteristika prostredia
* Hodnotiace kritériá a ukazovatele, ktoré je možné využiť pre porovnávanie zdravotných poisťovní
* Štruktúra hodnotenia

13 REFORMA ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
* Trendy vo svete a v Európe
* Strategické princípy pre tvorbu systémov zdravotného poistenia
* Diskutované oblasti strategických princípov na Slovensku
* Pokračovanie reformy zdravotného poistenia na Slovensku
* Nepovinné zdravotné poistenie