Slovensko-ukrajinský slovník

SK-UKR slovníkKniha Slovensko-ukrajinský právnicko-ekonomický a politologický slovník od Š. Uraza Má 328 strán, vo formáte 24x17 cm.

2015, ISBN 978-80-89631-28-5

Knihu si môžete objednať prostredníctvom e-shopu www.shopherba.sk

 

shopherba Cena 22,90 Eur + poštovné a balné (množstevné zľavy - 5-9 ks 10 %; 10-19 ks 15%; viac - podľa dohody)

Výhodná cena aj pri odbere oboch slovníkov (S-U plus U-S; množstevné zľavy zostávajú zachované)


adm.     –    termín v administratíve
anat.     –    anatomický termín
ap.    –    a podobne
astrom.    –    astronomický termín
aut.     –    automobilistický termín
ban.    –    banícky termín
biol.    –    termín v biológii
cirk.    –    cirkevný výraz
dipl.    –    termín v diplomacii
dopr.    –    dopravný termín
ekon.    –    ekonomický termín
el.    –    termín, výraz z elektroniky
fin.    –    termín vo finančníctve
fyz.     –    fyzikálny termín
fyziol.    –    fyziologický termín
geol.     –    geologický termín
gram.    –    výraz z gramatiky
hanl.     –    hanlivé slovo
hist.     –    historický, dejepisný termín
hovor.    –    hovorový výraz
hromad.    –    hromadné pm
iron.    –    s ironickým odtienkom
kanc.    –    kancelársky výraz
kniž.    –    knižné slovo
hrom.    –    hromadné podstatné meno
kniž.     –    knižné slovo
kuch.    –    kuchynský výraz
lek.    –    lekársky termín
let.    –    letecký termín
mat.    –    matematický termín
mč    –    množné číslo
lek.    –    lekársky termín
náb.    –    náboženský termín
námor.    –    námornícky termín
neskl.     –    nesklonné slovo
obch.     –    obchodný termín
obyč.     –    obyčajne
odb.     –    odborný termín
p.–     –    pozri
pejor.     –    pejoratívny výraz
pm     –    podstatné meno
polic.     –    policajný termín
polit.     –    politický termín
poľhosp.     –    výraz, termín z obl. poľnohospodárstva
pomn.     –    pomnožné podstatné meno
polygr.     –    polygrafický termín
pošt.     –    výraz z oblasti poštovníctva
práv.     –    právny termín, výraz
pren.     –    prenesený význam
prm     –    prídavné meno
prísl.     –    príslovka
skrat.     –    skratka
slang.     –    slangový výraz
sociol.     –    termín, výraz zo sociológie
stav.     –    stavebný termín
škol.     –    školský termín
šport.     –    športový výraz
tech.     –    technický termín
účt.     –    účtovnícky termín
um.     –    umelecký výraz
včel.     –    včelársky termín
voj.     –    vojenský termín
v spoj.     –    v spojeniach
zastar.     –    zastarané slovo
zem.     –    zemepisný termín
zr.     –    zriedkavo
zried.     –    zriedkavé slovo
žel.     –    železničný termín

Slovensko-ukrajinský slovník

Odborný prekladový slovník obsahuje okolo 9 668 slovenských heslových slov a viac ako 40 tisíc ich ukrajinských ekvivalentov a exemplifikácií z právnej, ekonomickej a politologickej oblasti, ako aj heslá, ktoré nemajú terminologický charakter, ale môžu mať väzbu na právnu, ekonomickú či politologickú oblasť.

Výber slov bol robený na základe odborných a všeobecných slovníkov, ako aj slovenských noriem z jednotlivých oblastí práva.

Heslové slová sú usporiadané v abecednom poriadku a sú uvedené v svojom základnom tvare. Vzhľadom na charakter slovníka gramatický aparát sa pri nich neuvádza. V abecednom poriadku sú v rámci hesla po dvojbodke usporiadané i exemplifikácie – najskôr prívlastkové spojenia, potom spojenia so slovesom. Na konci exemplifikácií sa ojedinele uvádzajú frazeologické spojenia. Rekcia sa podľa potreby označuje zámenom.