Ukrajinsko-slovenský právnický slovník

Ukrajinský slovníkKniha Ukrajinsko-slovenský právnický slovník od Š. Uraza Má 200 strán, vo formáte 24x17 cm.

2012, ISBN 978-80-89171-93-4

 

Knihu si môžete objednať prostredníctvom e-shopu www.shopherba.sk

 

Cena 12,60 Eur + poštovné a balné (prípadné akcie pozri na ShopHERBA) + zľavy za množstevné odbery (>5ks 10%, >10ks 15%, >20ks individuálna dohoda)


Základné a stredoškolské štúdium absolvoval v Humennom a Medzilaborciach, v r. 1960 ukončil Filozofickú fakultu Vysokej školy pedagogickej v Prešove, odb. UJ – RJ. Pracoval na Katedre UJaL v Prešove (rok), v Humennom na základnej škole, obchodnej akadémii a strednej zdravotníckej škole. V r. 1985 vykonal štátnu rigoróznu skúšku a získal titul doktor filozofie (PhDr.). Od r. 1972 je tlmočníkom v odbore slovenský, ruský a ukrajinský jazyk.

Ukrajinsko-slovenský právnický slovníkHeslové slová sú usporiadané v ukrajinskom abecednom poriadku a sú uvedené v svojom základnom gramatickom tvare. Ukrajinské heslové slovo je podčiarknuté a  označené prízvukom, a to tak, že prízvučná samohláska je vytlačená tučne. Ak miesto prízvuku kolíše, prízvukom sú označené obidve slabiky, na ktorých môže byť prízvuk.

Za heslovým slovom pri podstatných menách sa po spojovníku uvádza tvar genitívu a určenie rodu (m, ž, s), prídavné mená sa uvádzajú len v 1. páde mužského rodu. Slovesá sa uvádzajú vo vidových dvojiciach tak, že na prvom mieste je nedokonavé sloveso, pričom v slovenskej  časti sa uvádzajú len ekvivalenty nedokonavého slovesa. To sa kompenzuje tým, že v exemplifikáciách uvádzame lexikalizované spojenia tak so slovesom nedokonavého ako aj dokonavého vidu.

Prekladové ekvivalenty sa uvádzajú po dvojbodke, medzi sebou sú oddelené bodkočiarkou. Ak ide o odlišné významy, používa sa arabské číslovanie. Exemplifikácie slovného významu sa uvádzajú abecedne, bez ohľadu na to, či ide o zhodné alebo nezhodné prívlastkové spojenia. Po nich nasledujú abecedne usporiadané slovesné väzby a po nich ilustrácie s rozdielnymi tvarmi. Nakoniec sa sporadicky uvádzajú frazeologické spojenia.

V ukrajinskej časti ilustrácie nadradené slovo sa skracuje na začiatočné písmeno s bodkou, resp. s poslednou slabikou po spojovníku.

Ak majú ukrajinské heslové slová, ale aj exemplifikácie, viac slovenských ekvivalentov, tie sa uvádzajú podľa frekvencie používania, pričom sa oddeľujú čiarkou. Ak sú synonymicky vzdialenejšie, oddeľujú sa bodkočiarkou.

Ukrajinsko-slovenský právnický slovník

Do obchodu Shopherba

Slovník obsahuje viac ako 38 tisíc odborných termínov, terminologických i neterminologických spojení a slov zo všeobecného slovného fondu. Pri zostavovaní slovníkových hesiel boli využité ukrajinské právne normy, najmä z oblasti civilného a trestného práva, výkladový slovník ukrajinského jazyka, rusko-ukrajinské a ukrajinsko-ruské odborné slovníky, ako aj ďalšie zdroje.

Predkladaný slovník je určený predovšetkým súdnym prekladateľom a tlmočníkom, podnikateľskej verejnosti zaoberajúcej sa podnikaním na Ukrajine, resp. v  Slovenskej republike, prípadne i slovenskej a ukrajinskej právnickej verejnosti.