Milan Lehký - zo života a diela - Prológ

Na slávnostnom seminári, ktorý sa konal pri príležitosti 50. výročia vzniku Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS) odznel okrem iných aj návrh, aby sa vo forme monografickej literatúry zmapovali dejiny farmácie na Slovensku, vývoj jednotlivých vedných odborov, špecializačných odvetví, vedeckých spoločností a čestných členov SFS. Zámerom a cieľom tohto návrhu bolo, aby sa na základe analýzy výsledkov farmaceutických vied v písomnej forme postupne zaplnila medzera a „biele miesta“, ktoré v nich evidujeme.

V kontexte vedy ako fenoménu ľudskej činnosti a predmetu nášho snaženia medzi farmaceutické vedy zaraďujeme vedné odbory: farmaceutická chémia, farmakognózia, galenická farmácia, klinická farmácia, sociálna farmácia a lekárenstvo. V širšom ponímaní medzi ne zaraďujeme aj dejiny farmácie.

Pri zovšeobecnení cieľov farmaceutických vied možno konštatovať, že ich úlohou a poslaním je zabezpečiť pre náš život dostatok kvalitných, bezpečných a účinných liečiv a liekov, ktoré sa dajú využiť na prevenciu a liečenie chorôb, a tým prispieť k zlepšeniu kvality nášho života vo všetkých jeho fázach.

V súčasnosti sa na zabezpečení tohto cieľa podieľajú tisíce odborníkov s farmaceutickým, chemickým, alebo medicínskym vzdelaním, z ktorých sa mnohí stali osobnosťami.

Takúto osobnosť možno definovať ako jedinca, ktorý má originálny podiel na objavovaní, hľadaní a určovaní nových poznatkov vo farmaceutických vedách, ktorý informácie popíše a sprostredkuje širokej odbornej komunite vo forme pôvodných vedeckých experimentálnych prác, monografií, učebníc, skrípt, alebo populárno-vedeckých kníh. Najzávažnejšie, kardinálne poznatky obyčajne patentuje. Okrem toho sa musí podieľať na transformácii poznatkov vedy do širokej odbornej komunity formou odborných prednášok a referátov na domácich, alebo zahraničných vedeckých fórach, aktívoch, sympóziách, či odborných poradách. Z takto ponímanej motivácie sa zrodil projekt OSOBNOSTI FARMACEUTICKÝCH VIED, ktorého prvý titul našej širokej odbornej komunite predkladáme.

V projekte chceme postupne predstaviť tých, ktorí svojou prácou a z nej vyplývajúcich výsledkov stavali základy a rozvíjali farmaceutické vedy u nás.

O potrebe zaoberať sa osobnosťami farmaceutických vied ma presvedčilo vynikajúce dielo RNDr. Antona Bartunka: Osobnosti slovenského lekárnictva, vyd. Osveta, Martin, 2001, v ktorom vypracoval a popísal životopisné portréty 163 najvýznamnejších osobností slovenskej farmácie, ktorých život a dielo sa už uzavrelo. Z analýzy tohto diela jednoznačne vyplynulo poznanie, že sme mali, máme a nepochybne aj budeme mať osobnosti, ktoré významnou mierou vývoj a stav farmaceutických vied ovplyvnili. V tomto projekte chceme postupne na toto dielo nadviazať.

O históriu vedy som sa zaujímal už od svojich stredoškolských rokov a moja záľuba v nej sa počas vysokoškolského štúdia farmácie upevnila. Moju orientáciu spečatil prof. dr. D. H. R. Barton, F R S (1918 – 1988), nositeľ Nobelovej ceny za chémiu z roku 1969 (v odbore „dynamická konformácia“), ktorý na jednom mieste konštatoval: „V každodennom snažení o posunutie hraníc vedy vedeckí pracovníci často potláčajú do úzadia históriu svojho odboru. Je to škoda, pretože história, a hlavne história nápadov, nás môže veľa naučiť o psychológii tvorivého myslenia”.

Analýza nášho každodenného života mu dáva v plnej miere za pravdu.

O potrebe realizovať projekt osobností farmaceutických vied ma v ostatnom čase presvedčili svojimi otázkami aj študenti na prednáškach Dejín farmácie, ktoré som realizoval v rokoch

2005 – 2012 na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave.

Keď som bol oslovený napísať prvý titul tohto projektu, považoval som to za historickú výzvu, poctu, ale i záväzok voči našej farmaceutickej komunite. Pohybujem sa v nej prakticky celý svoj doterajší život a touto cestou a formou jej chcem začať splácať dlh, ktorý voči nej pociťujem.

Zároveň som si uvedomil, že je to aj spôsob, ako sa vyrovnať s tým, čo sa už dávnejšie realizuje v okolitých krajinách.

Pána Milana Lehkého poznám osobne od roku 1961, odkedy sa datuje moje pôsobenie na FaF UK v Bratislave. S veľkým záujmom som sledoval jeho profesijnú činnosť, jeho podiel a prínos do farmaceutických vied. Výzvu napísať analýzu jeho života a diela som preto prijal veľmi rád.Dr.h.c., Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.,
prezident Slovenskej farmaceutickej spoločnosti
nositeľ štátneho vyznamenania:
Medaila Prezidenta Slovenskej republiky
za významné zásluhy o rozvoj vedy a vzdelania
v oblasti farmaceutických vied
Bratislava 2013