Vysoký krvný tlak - 2. vydanie

Vysoký krvný tlak 2Druhé rozširené a doplnené vydanie knihy Vysoký krvný tlak od Viery Smetanovej vyšlo s podporou spoločnosti Zentiva v edícii Malá lekárska knižnica v roku 2010.

Cena publikácie 12 € + poštovné a balné.

Shopherba

 

Pozrite si aj prvé vydanie knihy Vysoký krvný tlak


2010, ISBN 978-80-89171-71-2. Vyšla ako 29. publikácia v edícii MLK a ako 93. publikácia vo vydavateľstve HERBA.

Vydané pre spoločnosť Zentiva.

 


Vysoký krvný tlak 21. časť        9
Zoznam skratiek        9
Predhovor k 2. vydaniu        13
Úvod        15
1    Epidemiológia vysokého krvného tlaku        19

1.1    Základné pojmy        19
1.2    Subklinické orgánové poškodenie a manifestná  kardiovaskulárna alebo renálna choroba         21
1.3    Závery pre prax        24
2    Etiopatogenéza artériovej hypertenzie        25
2.1    Závery pre prax        30

A
ACE    enzým konvertujúci angiotenzín
ACEI     inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín
ACTH     adrenokortikotropný hormón
ALLHAT     štúdia Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to prevent Heart Attack Trial
ARB    antagonista angiotenzínu II
ARR    podiel koncentrácie aldosterónu v sére k plazmatickej renínovej aktivite (Aldosterone-Renin Ratio)
AMKT    ambulantné monitorovanie krvného tlaku
ANP    predsieňový nátriuretický peptid
ATC    anatomicko-terapeutická a chemická klasifikácia   liečiv podľa SZO
AT1     receptory typu 1 pre angiotenzín II
AT2     receptory typu 2 pre angiotenzín II
AT I     angiotenzín I
AT II     angiotenzín II
ASA     kyselina acetylsalicylová

B
BB     blokátory beta-adrenergných receptorov sympatika (betablokátory)
BHS     Britská hypertenziologická spoločnosť (British Hypertension Society)
BHS IV     Odporúčania Britskej hypertenziologickej spoločnosti pre manažment hypertenzie z roku 2004
BKK     blokátory kalciových kanálov
BMI     index telesnej hmotnosti

C
CALM     štúdia Candesartan and Lisinopril Microalbuminuria
CAPPP     štúdia CAPtopril Prevention Project
CHARM     štúdia Candesartan in Heart failure: Assessment of Reduction in Mortality and morbidity
CHEP 2009     2009 Canadian Hypertension Education Program Recommendations for the Management of Hypertension
CHSZ     chronické srdcové zlyhávanie
COPD     chronická obštrukčná choroba pľúc
CS     Cushingov syndróm
CT     počítačová tomografia

D
DA     dopamín
dTK     diastolický krvný tlak
DOPA     dihydroxyfenylalanín

E
eGFR      glomerulová filtrácia odhadnutá výpočtom
EKG    elektrokardiogram
EMEA    European Medicines Agency
EUROPA     štúdia EUropea in trial on Reduction Of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease
ESC     Európska kardiologická spoločnosť
ESH     Európska hypertenziologická spoločnosť
ESH-ESC 2007     Odporúčania Európskej hypertenziologickej spoločnosti a Európskej kardiologickej spoločnosti pre manažment artériovej hypertenzie z roku 2007

F
FDA     US Food and Drug Administration

G
GH     rastový hormón

H
HCTZ     hydrochlórotiazid
HDL-C     cholesterol lipoproteínov s vysokou hustotou
HĽK     hypertrofia steny ľavej komory
HOPE     štúdia Heart Outcomes Prevention Evaluation study
hsCRP    vysoko citlivou metodikou stanovený C-reaktívny proteín

I
IDNT     štúdia The Irbesartan type II Diabetic Nephropathy Trial
ICHDK     ischemická choroba dolných končatín
ICHS     ischemická choroba srdca
IFG     hraničná (zvýšená) glykémia nalačno (Impaired Fasting Glucose)
IGF     inzulínu podobný rastový faktor
IGT     porucha tolerancie glukózy (Impaired Glucose Tolerance)
IHA     index hypopnoe – apnoe
IM     infarkt myokardu
IRMA     štúdia IRbesartan MicroAlbuminuria II Trial
ISA     vnútorná sympatikomimetická aktivita (betablokátora)
ISH     izolovaná systolická hypertenzia
ISPOR    International Society of Pharmacoeconomics and  Outcomes Research

J
JNC7     Siedma správa Spoločnej národnej komisie pre prevenciu, vyhľadávanie, hodnotenie a liečbu vysokého krvného tlaku (odporúčania prijaté v USA v roku 2004)

K
KV     kardiovaskulárny

L
LDL-C     cholesterol lipoproteínov s nízkou hustotou
LIFE     štúdia Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension
LSD     dietylamid kyseliny lysergovej
LVMI     index hmotnosti ľavej komory

M
M     muž
MARVAL    štúdia MicroAlbuminuria Reduction with Valsartan
MAO     monoamínoxidáza
MEN     mnohopočetná endokrinná neoplázia
MIBG     metajodobenzylguanidín
MIH     medikamentózne indukovaná hypertenzia
MRC     United Kingdom Medical Research Council
MR     mineralokortikoidný receptor
MR     magnetická rezonancia

N
NCMP     náhla cievna mozgová príhoda
NICE    National Institute for Health and Clinical Excellence, Veľká Británia
NSAID     nesteroidový protizápalový liek
NYHA     New York Heart Association

O
OGTT     orálny glukózový tolerančný test
OSA     obštrukčné spánkové apnoe

P
PET     pozitrónová emisná tomografia
PGE2     prostaglandín E2
PGI2     prostaglandín I2
PH     primárny hyperaldosteronizmus
PPAR-?     peroxizómový proliferačný aktivačný receptor ?
PRA     plazmatická renínová aktivita
PRI    priamy renínový inhibítor
PROGRESS     štúdia Perindopril Protection against Recurrent Stroke Study
PST    palpačný systolický tlak
PTRA     perkutánna transluminálna renálna angioplastika

R
RAA     renín-angiotenzín-aldosterón
RALES     štúdia Randomized Aldactone Evaluation Study
REM     fáza spánku s rýchlym pohybom očných bulbov (Rapid Eye Movement)
RENAAL     štúdia Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin II Antagonist Losartan
r-HuEPO     rekombinantný ľudský erytropoetín
RVH     renovaskulárna hypertenzia
RTG    röntgen, röntgenový

S
SCORE    systematické hodnotenie koronárneho rizika (Systematic COronary Risk Evaluation)
SHEP     štúdia Systolic Hypertension in Elderly Study
sTK     systolický krvný tlak
SYST-EUR     štúdia Systolic hypertension – Europe
SZO      Svetová zdravotnícka organizácia

Š
ŠÚKL     Štátny ústav pre kontrolu liečiv

T
TAG      triacylglyceroly
TIA     tranzitórny ischemický atak
TK     krvný tlak

U
UACR     pomer močového albumínu a kreatinínu
USG    ultrasonografia

V
VALUE     štúdia Valsatran Antihypertensive Long-term Use Evaluation
ValHeFT     štúdia Valsartan Heart Failure Trial

W
WHO    Svetová zdravotnícka organizácia
WHO-ISH 1999     Odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie a Medzinárodnej spoločnosti pre hypertenziu pre manažment artériovej hypertenzie z roku 1999

Ž

Ž     žena

Rozpoznávanie vysokého krvného tlaku a komplexné zvládnutie problému artériovej hypertenzie v populácii patria k významným ukazovateľom zdravotnej starostlivosti. Toto konštatovanie má mimoriadny význam v súčasnosti i v budúc­nosti, keďže prevalencia a incidencia artériovej hypertenzie neklesá ani pri využití nových, moderných preventívnych, diagnostických a liečebných postupov. Vďaka predlžovaniu priemerného veku vo vyspelých industrializovaných krajinách výskyt artériovej hypertenzie narastá, zväčšuje sa počet jednotlivcov s vysokým krvným tlakom.

Artériová hypertenzia pôsobí ako nezávislý rizikový faktor. Znamená to, že vysoký krvný tlak sám osebe, bez iných pridružených rizikových faktorov a chorobných stavov, vedie nielen k poškodeniu kardiovaskulárneho systému, ale aj k zlyhávaniu vitálne dôležitých orgánov. Často sa však artériová hypertenzia spája s inými, najmä metabolickými poruchami. Je dôležité ich rozpoznávať a adekvátne terapeuticky ovplyvňovať, keďže spolu s artériovou hypertenziou ďalej významne zvyšujú kardiovaskulárne riziko pacienta.

Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie z r. 2001 zomieralo každoročne vo svete 16 miliónov obyvateľov na choroby kardiovaskulárnej sústavy, z toho choroby srdca boli v tom istom roku príčinou smrti u 7,2 miliónov ľudí. A o ďalších 20 rokov, t. j. okolo r. 2020, sa predpokladá, že kardiovasku­lárne choroby spôsobia smrť každoročne až 25 miliónov ľudí a 11 miliónov z nich zomrie na koronárnu chorobu srdca.

Artériová hypertenzia patrí k hlavným rizikovým faktorom poškodenia kardiovaskulárneho systému. Súčasnými tera­peutickými postupmi však možno vysoký krvný tlak účinne liečiť a minimalizovať jeho následky pre ľudský organizmus i negatívne následky tejto „epidémie„ pre spoločnosť. Podmienkou je včasné odhalenie artériovej hypertenzie a jej účinná liečba, čo znamená dosiahnutie individuálnej cieľovej hodnoty krvného tlaku. Prevencia vzniku vysokého krvného tlaku súvisí s jeho etiopatogenézou, ale tú poznáme iba sčasti. Preventívne postupy vzniku artériovej hypertenzie sú preto obmedzené. Uplatňujú sa v rámci celospoločenských zdravotných programov zdravotnou výchovou obyvateľstva najmä v rodine a v škole, zameranou na zdravú životosprávu. Najúčinnejšou prevenciou následkov artériovej hypertenzie je jej včasné rozpoznanie a liečba.

Od 1. vydania knihy Vysoký krvný tlak v tejto edícii začiatkom roku 2006 uplynulo niekoľko rokov a za toto obdobie bolo uverejnených množstvo nových poznatkov o epidemiológii, patofyziológii, diagnostike, liečbe i prevencii primárnej artériovej hypertenzie. Tieto nové poznatky ako aj rýchle rozobratie tejto monografie boli podnetom pre aktualizované 2. vydanie. Epidemiologická analýza v posledných rokoch ukázala, že pre­valencia artériovej hypertenzie na Slovensku je vyššia (45,1 %), než sa dovtedy predpokladalo. Zásadným dokumentom, ktorého uplatnenie v praxi by malo priaznivo ovplyvniť úspešnosť starostlivosti o pacienta s artériovou hypertenziou sú nové Odporúčania Európskej hypertenziologickej spoločnosti a Európ­skej kardiologickej spoločnosti pre manažment artériovej hypertenzie z roku 2007, uverejnené v júni 2007. Tento dokument prevzala v plnom rozsahu aj Slovenská hypertenziologická a Slovenská kardiologická spoločnosť. Tieto odporúčania boli čiastočne prehodnotené a doplnené Európskou hyper­tenziologickou spoločnosťou v novembri 2009. V uplynulých rokoch pokračovali diskusie o optimálnych postupoch pri farmakologickej liečbe artériovej hypertenzie u osobitných populácií pacientov (pacienti s diabetes mellitus 2. typu, starší pacienti, pacienti s poruchou funkcie obličiek). Do praktického používania sa dostala nová ATC trieda antihypertenzívnych farmák – priame renínové inhibítory. Publikovali sa výsledky viacerých randomizovaných kontrolovaných štúdií, ktoré ovplyvňujú klinickú prax.

Atomizácia medicíny pokračuje. Stúpa počet špecialistov. Niektorí, napríklad internisti, prestávajú byť za špecialistov považovaní. Naopak, niektorí nadstavboví špecialisti, ktorí nemajú úplné postgraduálne vzdelanie v odbore vnútorné lekárstvo, alebo ktorí sa nevenujú internej medicíne systematicky v celej jej šírke, sa za internistov považujú. Objavujú sa názory, že artériovú hypertenziu by mali diagnostikovať liečiť predovšetkým špecialisti (kardiológovia, nefrológovia, prípadne „hypertenziológovia„). Nestotožňujem sa s týmito názormi. Ťarcha úlohy zlepšiť vyhľadávanie, diagnostiku a výsledky liečby choroby s masovým výskytom u dospelej populácie, ako je artériová hypertenzia, leží predovšetkým na pleciach lekárov prvého kontaktu (všeobecných lekárov) a špecialistov v odbore vnútorné lekárstvo. Od ich vzdelania, skúseností, znalosti a stupňa akceptácie odporúčaných postupov závisí okrem iného aj to, či sa pacient s podozrením na sekundárnu artériovú hypertenziu, alebo pacient s hypertenziou rezistentnou na liečbu, alebo s hypertenziou a komplikujúcimi sprievodnými chorobami dostane včas k príslušnému špecialistovi (kardiológ, nefrológ, endokrinológ a ďalší) alebo na špecializované pracovisko, kde sa majú riešiť tie najzložitejšie problémy diferenciálnej diagnostiky a liečby artériovej hypertenzie.

Cieľom, na ktorý sa predkladaná publikácia zameriava, je poskytnúť čitateľovi najmä lekárom prvého kontaktu, ale aj ďalším odborníkom základné informácie o vysokom krvnom tlaku, predovšetkým o primárnej (esenciálnej) hypertenzii u dospelých. V publikácii sa rešpektujú nielen aktuálne zásady, názory a odporúčania významných európskych ustanovizní (ESH/ESC – Európskej hypertenziologickej spoločnosti a Európ­skej kardiologickej spoločnosti – z r. 2007), ale aj poznatky z kongre­sov a konferencií i stanoviská európskych a svetových autorít podľa literárnych prameňov z minulého obdobia. Cieľom tejto publikácie je v neposlednom rade podať prístupnou formou aktuálne poznatky o artériovej hypertenzii, chorobe, ktorá patrí k najčastejším, ktoré lekár v praxi lieči. Tie sa sčasti menia, sčasti dopĺňajú prakticky z roka na rok. Preto je nevyhnutné, aby každý takýto lekár mal k dispozícii praktickú, prehľadnú publikáciu, ale aby súčasne neprestal sledovať aktuálny vývoj na tomto poli. Primárna (esenciálna) hypertenzia vyžaduje spravidla celoživotnú liečbu a po celý život aj nevyhnutnú spoluprácu pacienta i lekára, ktorý nielenže rozhoduje o liečbe jednotlivého chorého, ale za jeho liečbu nesie i zodpovednosť. Táto spolupráca je nevyhnut­nou podmienkou úspešného zvládnutia problému vysokého krvného tlaku. Tomuto sa snaží publikácia pomáhať.

Publikácia sa delí na 4 časti. Po úvodnej – prvej časti so zoznamom skratiek je ťažisko publikácie v druhej časti, ktorá rozoberá terminológiu vysokého krvného tlaku, epidemiologické faktory, spôsoby merania krvného tlaku a klasifikáciu artériovej hypertenzie. Tretia časť sa venuje diagnostike, diferenciálnej diagnostike a liečbe. Štvrtá časť okrem záveru obsahuje odporúčania pre prax, uvádza odporúčaná literatúra a končí registrom

Autorka aj pracovníci vydavateľstva vynaložili maximálne úsilie, aby všetky informácie, najmä informácie o liečivách, liekoch a ich indikáciách, dávkovaní a spôsobe podávania boli presné a aktuálne. Napriek tomu a aj v súvislosti s vývojom aktuálneho stavu poznania nemožno s úplnou istotou zaručiť, že všetky informácie sú presné a bezchybné. Zodpovednosť za správnu indikáciu, dávkovanie a spôsob podávania lieku má výlučne ošetrujúci lekár, ktorý sa má pred predpísaním lieku oboznámiť so súhrnom charakteristických vlastností lieku a zohľadniť pri liečbe individuálne charakteristiky pacienta. Z týchto dôvodov autorka i vydavateľstvo vylučujú akékoľvek nároky na náhradu priamej či nepriamej škody.

Autorka publikácie vyslovuje poďakovanie všetkým pracovníkom Vydavateľstva zdravotníckej literatúry Herba, s. r. o. v Bratislave za záslužný čin vydania tejto publikácie, lebo ide o závažnú problematiku, ktorej správne riešenie má prispieť k zvyšovaniu úrovne zdravotníckej starostlivosti v našej krajine. Ďakuje editorom doc. RNDr. PhMr. M. Lehkému, CSc. a Mgr. M. Leh­kému, posudzovateľovi prof. MUDr. A. Dukátovi, CSc., odborníkovi pre grafickú úpravu Mgr. Š. Olexymu i ďalším pracovníkom vydavateľstva, redaktorovi MUDr. R. Menkynovi za odborné a kvalitné spracovanie rukopisu a pra­covníkom tlačiarne za vzornú realizáciu predkladanej publi­kácie.

MUDr. Viera Smetanová, PhD.

 

 

 

 

Predhovor k 2. vydaniu

V roku 2006 vyšlo v o Vydavateľstve zdravotníckej literatúry HERBA, spol. s r. o. v Bratislave prvé vydanie odbornej publikácie Vysoký krvný tlak v rámci Malej lekárskej knižnice, ktorá patrí do postgraduálne zameranej edície Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ktorá je určená pre potreby najmä praktických lekárov a internistov.

Záujem o túto publikáciu však prejavili aj ďalší klinicky zameraní lekári, ďalší odborní pracovníci v zdravotníctve i mimo neho, poslu­cháči lekárskych fakúlt, ba i sestry. Preto sa publikácia rýchlo rozobrala, čo svedčí, okrem iného, aj o závažnosti problematiky, ktorou sa publikácia zaoberá.

Uplynulé roky priniesli aj veľa nových poznatkov o etiológii, patogenéze, diagnostike tejto choroby a jej následkov, ako aj o ich liečbe, ošetrovaní, prevencii. Táto v celom svete a najmä v priemyselne a ekonomicky vyspelých krajinách (medzi ktoré patrí aj Slovensko) rozšírená choroba predstavuje totiž nielen zdravotnícky, ale aj ekonomický a sociálny problém.

Preto sa naše vydavateľstvo obrátilo na autorku prvého vydania MUDr. Vieru Smetanovú, PhD., odbornú pracovníčku I. internej kliniky Nemocnice s poliklinikou akademika Ladislava Dérera, výučbovej základne Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave s prosbou o napísanie druhého, inovovaného a rozšíreného vydania uvedenej publikácie.

MUDr. Viera Smetanová, PhD., známa odborníčka v problematike vysokého krvného tlaku nielen u nás, ale aj v zahraničí, sa s láska­vosťou a ochotou podujala vypracovať rukopis druhého vydania, prinášajúci najnovšie poznatky o tejto chorobe zo sveta i z vlastných skúseností. Dovoľujeme si jej i za jej porozumenie i za mimoriadne kvalitnú spoluprácu vysloviť úprimnú vďaku.

Rukopis posúdil, rovnako ako pri prvom vydaní prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc. z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, za čo aj jemu patrí naša úprimná vďaka.

Dúfam, že aj druhé, rozšírené a odborne inovované vydanie publikácie Vysoký krvný tlak sa stretne s rovnakým záujmom, najmä klinicky zameraných lekárov, sestier a ďalších odborných pracovníkov zdravotníctva i iných oblastí tak, ako prvé vydanie a že bude dobrou pomôckou pri ich postgraduálnom štúdiu, ako aj v každodennej práci.

Bratislava 2010

MUDr. R. Menkyna