Vysoký krvný tlak

TlakKniha Vysoký krvný tlak od V. Smetanovej

Cena

ISBN

Vypredané


Shopherba1. ČASŤ
Zoznam skratiek         9
Predhovor                 13
Úvod                15

2. ČASŤ
1.    Epidemiológia vysokého krvného tlaku        19

1.1    Základné pojmy        19
1.2    Poškodenie cieľových orgánov        20
1.3    Závery pre prax        24
2.    Etiopatogenéza vysokého krvného tlaku        25
2.1 Závery pre prax        31
3.    Meranie krvného tlaku        33
3.1    Úvodné poznámky        33
3.2    Prístrojové meranie krvného tlaku         33
3.3    Meranie kauzálneho krvného tlaku         35
3.4    Meranie krvného tlaku v domácom prostredí         42
3.5    Ambulantné dvadsaťštyrihodinové monitorovanie krvného tlaku         44
3.6    Závery pre prax         47
4.    Klasifikácia krvného tlaku        49
4.1    „Normálny“ a vysoký krvný tlak         50
4.2    Primárna (esenciálna) a sekundárna artériová hypertenzia         51
4.3    Závery pre prax         53

3. ČASŤ
5.    Diagnostika a diferenciálna diagnostika vysokého krvného tlaku        55

5.1    Pracovná diagnóza: Manifestná artériová hypertenzia         57
5.1.1    Artériová hypertenzia bieleho plášťa         58
5.1.2    Normotenzia bieleho plášťa         59
5.2    Diferenciálna diagnostika manifestnej artériovej hypertenzie – vylúčenie sekundárnej príčiny hypertenzie         60
5.3    Diagnóza: primárna (esenciálna) artériová hypertenzia         68
5.4    Faktory ovplyvňujúce prognózu         71
5.4.1    Rizikové faktory kardiovaskulárnej choroby        73
5.4.2    Poškodenie cieľových orgánov         74
5.4.3    Diabetes mellitus         75
5.4.4    Pridružené klinické stavy         76
5.4.5    Stratifikácia kardiovaskulárneho rizika         77
5.5    Závery pre prax          79
6. Princípy liečby vysokého krvného tlaku         81
6.1 Liečebné zmeny životného štýlu         84
6.2 Medikamentózna liečba artériovej hypertenzie         87
6.2.1    Diuretiká         90
6.2.2    Blokátory kalciových kanálov          92
6.2.3    Blokátory betareceptorov sympatika          95
6.2.4    Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín         100
6.2.5    Blokátory receptorov angiotenzínu II         103
6.2.6    Novšie farmaká s účinkom na systém renín-angiotenzín-aldosterón         106
6.2.7    Blokátory alfa-adrenergných receptorov         106
6.2.8    Antihypertenzíva s účinkom na centrálny nervový systém         108
6.2.9    Priame vazodilatanciá         109
6.3    Taktika antihypertenzívnej farmakoterapie         109
6.4    Antihypertenzívna monoterapia a diferenciálna farmakoterapia primárnej hypertenzie         112
6.4.1    Pacient s artériovou hypertenziou a chorobou srdca         114
6.4.2    Pacient s artériovou hypertenziou a cerebrovaskulárnou chorobou         116
6.4.3    Pacient s artériovou hypertenziou a chorobou obličiek         116
6.4.4    Pacient s artériovou hypertenziou a poruchou metabolizmu glukózy          117
6.4.5    Pacient s artériovou hypertenziou a dyslipoproteinémiou         118
6.4.6    Starší pacient s artériovou hypertenziou         118
6.5    Kombinovaná liečba artériovej hypertenzie         121
6.6    Taktika antihypertenzívnej liečby a vyhodnocovanie jej účinnosti         131
6.7    Artériová hypertenzia rezistentná na liečbu        133
6.8    Dodržiavanie zásad liečby a liečebného režimu – spolupráca         134
6.9    Závery pre prax        138
6.10    Tabuľky antihypertenzitívnych liekov        140
7    Sekundárne artériové hypertenzie        153
7.1    Artériová hypertenzia pri endokrinných chorobách        153
7.1.1    Primárny hyperaldosteronizmus        153
7.1.2    Feochromocytóm        156
7.1.3    Cushingov syndróm        159
7.1.4    Akromegália        160
7.1.5    Artériová hypertenzia pri poruchách funkcie štítnej žľazy        161
7.1.6    Artériová hypertenzia pri hyperparatyreóze        161
7.2    Artériová hypertenzia pri chorobách obličiek        162
7.2.1    Renoparenchýmová hypertenzia        162
7.2.2    Renovaskulárna hypertenzia        166
7.3    Artériová hypertenzia v gravidite        171
7.4    Syndróm apnoe v spánku        180
7.5    Koarktácia aorty        183
7.6    Artériová hypertenzia po farmakách a iných xenobiotikách        184
7.7    Závery pre prax        188
8    Hypertenzná kríza        191
8.1    Závery pre prax        198
9    Artériová hypertenzia a chirurgický výkon        199
9.1    Závery pre prax        202
10    Významné epidemiologické a klinické štúdie vo vzťahu k vysokému krvnému tlaku        205
10.1    Závery pre prax        217

4. časť
Záver                219
Použitá literatúra a zdroje informácií        221
Zoznam tabuliek, schém a obrázkov        225
Register                227

MUDr. Viera Smetanová, PhD, sa narodila r. 1956 v Trnave. Po maturite na tamojšom gymnáziu študovala v rokoch 1975 - 1981 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave smer všeobecné lekárstvo. V rokoch 1982 - 1987 pracovala ako sekundárny lekár na Internom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Myjave. V rokoch 1981 – 1985 absolvovala špecializačnú prípravu v odbore vnútorné lekárstvo, ukončenú atestáciou I. stupňa. Neskôr v rokoch 1987 – 1991 pracovala jako sekundárny lekár na Internom oddelení Štátneho ústavu národného zdravia v Bratislave pod vedením doc. MUDr. Milana Pavloviča, CSc., a neskôr krátko v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. V rokoch 1985 - 1991 úspešne zavŕšila špecializačnú prípravu v odbore vnútorné lekárstvo atestáciou II. stupňa. V rokoch 1991 – 1994 zastávala funkciu samostatne pracujúceho lekára – internistu na I. internej klinike Dérerovej NsP v Bratislave opäť pod vedením prof. MUDr. Milana Pavloviča, CSc. Od roku 1994 až doposiaľ pôsobí ako odborný asistent Katedry vnútorného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity (predtým Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny) v Bratislave pod vedením doc. MUDr. Štefana Hrušovského, CSc., DrSVS. kde vedie kolektív mladších lekárov na zverenom úseku I. internej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, pracovisko Kramáre, vykonáva medziklinickú konziliárnu činnosť a intenzívne sa venuje ambulantnej činnosti internistu. Bohaté teoretické vedomosti a praktické skúseností, podložené pravidelnou účasťou na významných podujatiach domácich, európskych a medzinárodných kardiologických a hypertenziologických odborných spoločností využíva aj pri prednáškovej činnosti v rámci školiacich akcií Slovenskej zdravotníckej univerzity, aj ako člen skúšobnej komisie pri atestačných skúškach z vnútorného lekárstva.

V roku 2001 obhájila na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave dizertačnú prácu na tému „Novšie možnosti diagnostiky a liečby infekcií močového systému“ a získala vedecko-akademický titul „philosophiae doctor“ (PhD). K oblastiam profesionálneho záujmu MUDr. V. Smetanovej, PhD. patrí problematika artériovej hypertenzie, špeciálne vysokého krvného tlaku v gravidite. K tejto problematike publikovala nieko+ko prehľadných článkov v slovenských a českých odborných periodikách. Ako zodpovedný skúšajúci lekár sa od roku 1999 podieľala na piatich medzinárodných klinických skúšaniach nových antihypertentívnych farmák (telmisartan, eplerenon, valsartan, aliskiren). Je členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti, a České společnosti pro hypertenzi. K záľubám MUDr. V. Smetanovej, PhD. patrí okrem medicíny umenie, hudba a spoznávanie cudzích krajín a kultúr.

Artériová hypertenzia predstavovala v minulosti i v súčasnosti závažný medicínsky, sociálny, ale aj ekonomický problém. Nepochybne to bude aj v budúcnosti, nakoľko so starnutím populácie sa dá očakávať nárast výskytu tejto choroby a s ňou spojených problémov, ale i riešení, ktoré prinesú nové poznatky lekárskej vedy. Preto je nanajvýš potrebné, aby všetci, ktorých sa táto problematika dotýka, samotní pacienti a ich rodinní príslušníci, ale aj lekári, najmä v prvej línii kontaktu, sestry, ako aj ďalší pracovníci v zdravotníctve i mimo neho mali k dispozícii príručku pohotovo zhŕňajúcu najnovšie poznatky o etiopatogenéze, diagnostike, liečbe, a najmä o prevencii tejto masovo sa vyskytujúcej choroby v celom svete. Preto Vydavateľstvo zdravotníckej literatúry Herba, spol. s r. o. v Bratislave privítalo iniciatívu MUDr. V. Smetanovej, PhD., pracov­níč­ky Katedry vnútorného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, spracovať túto tému ako publikáciu v edícii Malá lekárska knižnica. Tá sa zameriava predovšetkým na postgraduálne vzdelávanie pracovníkov zdravotníctva všetkých odborností, ale prináša užitočné zdravotnovýchovné rady aj pre laikov, najmä hypertonikov. Privítali sme túto iniciatívu o to viac, že autorka je uznávaná vysoko odborne erudovaná špecialistka v tejto problematike s dlhoročnou praxou

a s bohatými skúsenosťami a pedagogickou činnosťou. Vďačíme jej za vyčerpávajúce spracovanie témy, zrozumiteľné formulácie i tabuľkovú dokumentáciu a v nemalej miere aj za ústretovú spoluprácu pri tvorbe tejto publikácie, ktorá predstavuje 16. zväzok Malej lekárskej knižnice. Verím, že bude každodenným dobrým pomocníkom lekárov všetkých odborností, najmä v línii prvého kontaktu, ale aj sestier, a čo treba zdôrazniť, i samotných pacientov a ich rodinných príslušníkov v snahe správne liečiť, a najmä predchádzať artériovej hypertenzii a jej neblahým dôsledkom.

MUDr. Radko Menkyna
vedúci redaktor

A
ACE    enzým konvertujúci angiotenzín
ACEI     inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín
ACTH     adrenokortikotropný hormón
ALLHAT     štúdia Antihypertensive and Lipid-Lowering treatment to prevent Heart Attack Trial
ARB    blokátory AT1-receptorov angiotenzínu II
ARR    podiel koncentrácie aldosterónu v sére k plazmatickej renínovej aktivite (aldosterone-renin ratio)
AMKT    ambulantné monitorovanie krvného tlaku
ANP    predsieňový nátriuretický peptid
ATC    anatomicko-terapeutická trieda farmaka
AT1     receptory typu 1 pre angiotenzín II
AT2     receptory typu 2 pre angiotenzín II
AT I     angiotenzín I
AT II     angiotenzín II
ASA     kyselina acetylsalicylová

B
BB     blokátory beta-adrenergných receptorov sympatika (betablokátory)
BHS     Britská hypertenziologická spoločnosť (British Hypertension Society)
BHS IV     Odporúčania Britskej hypertenziologickej spoločnosti pre manažment hypertenzie z roku 2004
BKK     blokátory kalciových kanálov
BMI     index telesnej hmotnosti

C
CALM     štúdia Candesartan and Lisinopril Microalbuminuria
CAPPP     štúdia CAPtopril Prevention Project
CHARM     štúdia Candesartan in Heart failure: Assessment of Reduction in Mortality and morbidity
CHSZ     chronické srdcové zlyhanie
COPD     chronická obštrukčná choroba pľúc
CS     Cushingov syndróm
CT     počítačová tomografia

D
DA     dopamín
dTK     diastolický krvný tlak
DOPA     dihydroxyfenylalanín

E
EUROPA     štúdia EUropean in trial on Reduction Of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease
ESC     Európska kardiologická spoločnosť
ESH     Európska hypertenziologická spoločnosť
ESH-ESC 2003     Odporúčania Európskej hypertenziologickej spoločnosti a Európskej kardiologickej spoločnosti pre manažment artériovej hypertenzie z roku 2003

F
FDA     US Food and Drug Administration

G
GH     rastový hormón

H
HCTZ     hydrochlorotiazid
HDL-C     cholesterol lipoproteínov s vysokou hustotou
HĽK     hypertrofia ľavej komory
HOPE     štúdia Heart Outcomes Prevention Evaluation study

I
IDNT     štúdia The Irbesartan type II Diabetic Nephropathy Trial
ICHDK     ischemická choroba dolných končatín
ICHS     ischemická choroba srdca
IFG     hraničná (zvýšená) glykémia nalačno (impaired fasting glucose)
IGF     inzulínu podobný rastový faktor
IGT     porucha tolerancie glukózy (impaired fasting glucose)
IHA     index hypopnoe – apnoe
IM     infarkt myokardu
IRMA     štúdia IRbesartan MicroAlbuminuria II Trial
ISA     vnútorná sympatikomimetická aktivita (betablokátora)
ISH     izolovaná systolická hypertenzia

J
JNC-7     Siedma správa Spoločnej národnej komisie pre prevenciu, vyhľadávanie, hodnotenie a liečbu vysokého krvného tlaku (odporúčania prijaté v USA v r. 2003)

K
KV     kardiovaskulárny

L
LDL-C     cholesterol lipoproteínov s nízkou hustotou
LIFE     štúdia Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension
LSD     dietylamid kyseliny lysergovej
LVMI     index hmotnosti ľavej komory

M
M     muž
MARVAL    štúdia MicroAlbuminuria Reduction with Valsartan
MAO     monoamínoxidáza
MEN     mnohopočetná endokrinná neoplázia
MIBG     metajodobenzylguanidín
MIH     medikamentózne indukovaná hypertenzia
MKR     mineralokortikoidový receptor
MRC     United Kingdom Medical Research Council
MR     magnetická rezonancia


N
NCMP     náhla cievna mozgová príhoda
NO    oxid dusnatý
NSAID     nesteroidový protizápalový liek
NYHA     New York Heart Association

O
OGTT     orálny glukózový tolerančný test
OSA     obštrukčné spánkové apnoe

P
PET     pozitrónová emisná tomografia
PGE2     prostaglandín E2
PGI2     prostaglandín I2
PH     primárny hyperaldosteronizmus
PPAR-?     receptor ? aktivovaný proliferátorom peroxizómu
PRA     plazmatická renínová aktivita
PROGRESS     štúdia Perindopril pROtection aGainst Recurrent Stroke Study
PTRA     perkutánna transluminálna renálna angioplastika

R
RAA     renín-angiotenzín-aldosterón
RALES     štúdia Randomized Aldactone Evaluation Study
REM     fáza spánku s rýchlym pohybom očných bulbov (Rapid Eye Movement)
RENAAL     štúdia Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin II Antagonist Losartan
r-HuEPO     rekombinantný ľudský erytropoetín
RVH     renovaskulárna hypertenzia

S
SHEP     štúdia Systolic Hypertension in the Elderly Program
sTK     systolický krvný tlak
SYST-EUR     štúdia Systolic hypertension – Europe
SZO     Svetová zdravotnícka organizácia

Š
ŠÚKL     Štátny ústav pre kontrolu liečiv

T
TIA     tranzitórny ischemický atak
TK     krvný tlak

V
VALUE     štúdia Valsatran Antihypertensive Long-term Use Evaluation
ValHeFT     štúdia Valsartan Heart Failure Trial

W
WHO-ISH 1999     Odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie a Medzinárodnej spoločnosti pre hypertenziu pre manažment artériovej hypertenzie z roku 1999

Ž
ž     žena

Rozpoznávanie vysokého krvného tlaku a účinná kontrola artériovej hypertenzie v populácii patria k veľmi významným ukazovateľom zdravotnej starostlivosti. Toto konštatovanie má mimoriadny význam v súčasnosti, ale aj v budúcich rokoch, keďže artériová hypertenzia i pri využití nových, moderných preventívnych, diagnostických a liečebných postupov sa nestáva zriedkavejšou ani v prevalencii, ani v incidencii. Ba naopak, keďže sa predlžuje priemerný vek človeka a výskyt artériovej hyper­tenzie s vekom narastá, zväčšuje sa počet jednotlivcov s vysokým krvným tlakom.

Artériová hypertenzia pôsobí ako nezávislý rizikový činiteľ. Znamená to, že vysoký krvný tlak sám osebe, bez iných pripojených rizikových faktorov a chorobných stavov, vedie nielen k poškodeniu kardiovaskulárneho systému, ale aj k zlyhaniu ďalších vitálne dôležitých orgánov a systémov. Často sa však artériová hypertenzia spája s inými, najmä metabolickými chorobnými stavmi. Rozpoznávať a adekvátne terapeuticky ovplyvňovať ich je veľmi dôležité, keďže spolu s artériovou hypertenziou ďalej významne zvyšujú kardiovaskulárne riziko pacienta.

Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie z r. 2001 zomiera každoročne vo svete 16 miliónov obyvateľov na choroby kardiovaskulárnej sústavy, z toho choroby srdca boli v tom istom roku príčinou smrti u 7,2 miliónov ľudí. A o ďalších 20 rokov, t. j. okolo r. 2020, sa predpokladá, že kardiovaskulárne choroby spôsobia smrť každoročne až 25 miliónom a 11 miliónov z nich zomrie na koronárnu chorobu srdca.

Artériová hypertenzia patrí k hlavným rizikovým činiteľom chorobného poškodenia kardiovaskulárnej sústavy. Súčasnými terapeutickými postupmi však možno vysoký krvný tlak účinne liečiť a minimalizovať jeho následky pre ľudský organizmus. Podmienkou je včasné odhalenie artériovej hypertenzie a jej dostatočná kontrola, t. j. dosiahnutie cieľovej hodnoty krvného tlaku. Prevencia vzniku vysokého krvného tlaku súvisí s jeho etiopatogenézou, ale tú poznáme iba sčasti. Preventívne postupy vzniku artériovej hypertenzie sú preto limitované. Uplatňujú sa v rámci celospoločenských zdravotných programov zdravotnou výchovou obyvateľstva najmä v rodine a v škole. Najúčinnejšou prevenciou následkov artériovej hypertenzie je jej včasné rozpoznanie a liečba.

Cieľom, na ktorý sa predkladaná publikácia zameriava, je poskytnúť čitateľovi najmä lekárom prvého kontaktu, ale aj ďalším odborníkom základné informácie o vysokom krvnom tlaku, predovšetkým o primárnej (esenciálnej) hypertenzii. V publikácii sa rešpektujú nielen aktuálne zásady, názory a odporúčania významných európskych ustanovizní (ESH/ESC – Európskej hypertenziologickej spoločnosti a Európskej kardio­logickej spoločnosti z r. 2003), ale aj poznatky z kon­gresov a konferencií i stanoviská európskych a svetových autorít podľa literárnych prameňov z nedávneho obdobia. Cie­-ľom tejto publikácie je v neposlednom rade podať prístupnou formou aktuálne poznatky o artériovej hypertenzii, chorobe, ktorá patrí k naj­častejším, ktoré lekár v praxi lieči. Tie sa sčasti menia, sčasti dopĺňajú prakticky z roka na rok. Preto je nevyhnutné, aby každý takýto lekár mal k dispozícii praktickú, prehľadnú publikáciu, ale aby súčasne neprestal sledovať aktuálny vývoj na tomto poli. Primárna (esenciálna) artériová hypertenzia vyžaduje spravidla celoživotnú liečbu a po celý život aj nevyhnutnú spoluprácu pacienta i lekára, ktorý nielenže rozhoduje o liečbe jednotlivého chorého, ale za jeho liečbu nesie i zodpovednosť. Preto takáto spolupráca je nevyhnutnou podmienkou účinnej kontroly vysokého krvného tlaku. Tomuto sa snaží publikácia pomáhať.

Publikácia sa delí na 4 časti. Po úvodnej – prvej časti so zoznamom skratiek je ťažisko publikácie v druhej časti, ktorá rozoberá terminológiu vysokého krvného tlaku, epidemiologické faktory, spôsoby merania krvného tlaku a klasifikáciu artériovej hypertenzie. Tretia časť sa venuje diagnostike, diferenciálnej diagnostike a liečbe primárnej a sekundárnej artériovej hyperten­zie. Štvrtá časť okrem záveru uvádza odporúčanú literatúru, zoznam tabuliek, schém a obrázkov a končí registrom.

Diskutovanou témou odborných lekárskych publikácií býva terminológia, ktorá sa ustavične mení a vyvíja. V texte som sa snažila pridržiavať terminológie, v súčasnosti najviac používanej v lekárskych kruhoch (pričom som sa snažila vyhnúť žargónu)a  vo viacerých odborných monografiách publikovaných na Slovensku v posledných rokoch, ako aj slovenských názvov účinných látok, používaných Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, ktoré sú považované za záväzné. Použitá terminológia nevylučuje, že sú aj iné správne slovenské ekvivalenty použitých výrazov a nemusí byť vždy v súlade s názormi odborníkov na slovenský jazyk.

Vyvinula som maximálne úsilie, aby údaje o liekoch a účinných látkach, najmä o ich dávkovaní a spôsobe použitia, nežiaducich účinkoch a kontraindikáciách ako aj o postupoch liečby zodpovedali súčasnému stavu poznatkov. Medicína sa však ustavične vyvíja a je zodpovednosťou každého ošetrujúceho lekára, aby sa oboznámil s aktuálnymi informáciami o vlastnos­tiach a použití lieku a správnosti liečebného postupu, ktorý zvolí pre individuálneho pacienta.

Moje poďakovanie patrí spolupracovníkom pod vedením doc. MUDr. Štefana Hrušovského, CSc., DrSVS z I. internej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, pracovisko Kramáre, najmä prof. MUDr. Milanovi Pavlovičovi, CSc., za cenné rady,  všetkým pracovníkom Vydavateľstva zdravotníckej litera­túry Herba, s. r. o. v Bratislave za záslužný čin vydania tejto publikácie, lebo ide o závažnú problematiku, ktorej správne riešenie má prispieť k zvyšovaniu úrovne zdravotníckej starostli­vosti v našej krajine. Ďakuje editorom doc. RNDr. PhMr. Milanovi Lehkému, CSc. a Mgr. Milanovi Lehkému, posudzovateľovi prof. MUDr. A. Dukátovi, CSc., technickému redaktorovi Mgr. Štefanovi Olexymu i ďalším pracovníkom vydavateľstva, osobitne pani A. Haverlíkovej, vedúcemu redaktorovi MUDr. Radkovi Menkynovi za odborné a kvalitné spracovanie rukopisu a pracovníkom tlačiarne za vzornú realizáciu predkla­danej publikácie.

MUDr. Viera Smetanová, PhD.