Geriatria pre praktického lekára - 2. vydanie

GeriatriaKniha Geriatria pre praktického lekára. - 2. vydanie od L. Hegyiho a Š. Krajčíka

Cena ...

ISBN

Vypredané. Pozrite si aj knihu Geriatria


Zoznam skratiek


1. ČASŤ
Predhovor k I. vydaniu
Predhovor k 2. vydaniu
Úvod


2. ČASŤ
Gerontológia teoretická, klinická a sociálna
Sociálna geriatria
Starnutie organizmu
Starnutie populácie
Zdravie a choroba v geriatrii
Zvláštnosti chorôb v starobe
Diagnostika v geriatrii
Funkčný stav a jeho posudzovanie
Základy geriatrickej farmakoterapie
Zvláštne aspekty geriatrickej farmakoterapie
Geriatrické ošetrovateľstvo a domáca ošetrovateľská starostlivosť
Rehabilitácia v geriatrii
Riziká ústavnej starostlivosti vo vyššom veku
Príprava na chirurgický výkon, pooperačná starostlivosť
Starostlivosť na konci života
Prevencia v geriatrii
Zdravé starnutie
Správna výživa v starobe
Starý človek v rodine
Príprava na starnutie
Možnosti vzdelávania vo vyššom veku
Kreativita vo vyššom veku
Koncepcia geriatrie v Slovenskej republike


3. ČASŤ
A. Symptómy a syndrómy
Syndrómy patologického starnutia
Imobilita
Poruchy výživy
Poruchy odchodu moču a stolice
Dysfágia
Zápcha
Hnačka
Bolesti brucha
Opuchy
Kašeľ
Poruchy spánku
Poruchy termoregulácie
Závraty
Ortostatická hypotenzia
Pády
Dekubity
Slepota a hluchota
Sklon k infekciám
Delírium
Geriatrický maladaptačný syndróm
Geriatrické sociálne syndrómy
B. Najčastejšie choroby vo vyššom veku
Kardiovaskulárne choroby
Artériová hypertenzia
Ischemická choroba srdca
Zlyhávanie srdca
Dysrytmie
Choroby tepien
Choroby žíl
Náhle cievne mozgové príhody
Choroby dýchacieho systému
Chronická obštrukčná choroba pľúc
Pneumónie
Choroby krvotvorby
Anémie
Choroby leukopoézy
Zhubné choroby hemopoézy
Poruchy hemokoagulácie
Choroby tráviaceho systému
Choroby pažeráka
Choroby žalúdka
Choroby čriev
Choroby pe?ene a žlčových ciest
Nádory tráviaceho systému
Endokrínne choroby
Metabolické choroby
Diabetes mellitus
Choroby pohybového systému
Osteoartróza
Vertebrogénne syndrómy
Zúženie miechového kanála
Choroby mäkkých tkanív
Deformity končatín
Sarkopénia
Osteoporóza
Choroby uropoetického systému
Infekcie uropoetického systému
Chronická renálna insuficiencia
Choroby prostaty
Choroby nervového systému
Parkinsonizmus
Kožné zmeny a choroby kože vo vyššom veku (prof. MUDr. E. Hegyi, DrSc.)
Špecifické stigmy starnúcej kože
Ohraničené hyperplázie mazových žliaz
Nádory kože
Zmena vlasov a nechtov
Ovplyvňovanie zmien starnúcej ľudskej kože
Duševné choroby
Depresia
Anxieta
Demencia
Sexuálny život vo vyššom veku

4. ČASŤ
Záver
Zoznam tabuliek
Odporúčaná literatúra
Časopisy
Register

Pre autorov ako aj vydavateľstvo bolo potešujúce, že sa rýchlo rozobralo 1. vydanie tejto monografie aj s dotlačou. Táto skutočnosť svedči o závažnosti problematiky, ktorou sa publikácia zaoberá ako aj o tom, že prejavili o ňu záujem najmä lekári prvého kontaktu a sestry. Tí totiž nesú najväčšiu časť ťarchy, ktorú treba znášať pri jej riešení. Autori prepracovali niektoré časti knihy a doplnili ju novými poznatkami. Treba pri tom vysloviť vďaku MUDr. P. Belanovi, CSc. za cenné pripomienky a prof. MUDr. Eugenovi Hegyimu, DrSc. za spracovanie kapitoly, v ktorej podrobne a výstižne preberá problematiku kožných zmien v starobe. Dúfam, že aj 2. rozšírené a inovované vydanie tejto monografie sa stretne s rovnakým záujmom čitateľov z radov lekárov a sestier prvého kontaktu, ako aj iných medicínskych a ošetrovateľských odborníkov a v neposlednom rade aj laickej verejnosti

MUDr. R. Menkyna
vedúci redaktor

Predlžovanie ľudského veku prináša so sebou celý rad problémov zdravotníckych a sociálnych pre jedinca, jeho rodinu a pre celú spoločnosť. Starnutie populácie ako typický jav modernej spoločnosti vyža­duje v mnohých oblastiach zmenu myslenia a postojov, od konzervati­vizmu lekárov až po nevšímavosť politikov.

Koniec dvadsiateho storočia ako i začiatok nového milénia sa nesú v znamení aktivít Organizácie Spojených národov zameraných na problematiku celosvetového starnutia populácie a na opatrenia, ktoré by mali pomôcť riešeniu sociálneho a ekonomického dopadu v jed­notli­vých krajinách. Organizácia Spojených národov vyhlásila rok 2001 za Medzinárodný rok dobrovoľníkov. V oblasti dobrovoľníckej práce v prospech starších občanov nadväzuje tento rok na Medzi­národný rok starších ľudí, ktorý sa uskutočnil v r. 1999 a ktorého naj­významnejšou aktivitou v rámci Slovenskej republiky bolo prijatie Národného programu na ochranu starších ľudí vládou Slovenskej republiky.

V r. 2002 sa v Madride uskutočnilo aj Svetové zhromažde­nie Organizácie Spojených národov, ktoré malo na programe jedinú tému: starnutie. Takisto v programe SZO Zdravie pre všetkých v 21. storočí sa ako samostatný cieľ objavilo „zdravé starnutie“.

Starnutie populácie je vysoko aktuálnou témou i v našich podmien­kach. Otázky zdravej životosprávy, prevencie chorôb, diagnostiky, liečby, rehabilitácie a v neposlednej miere ošetrovania chorých starých ľudí sú dôležitou súčasťou zdravotníckych činností na všetkých úrovniach.

Táto publikácia prináša množstvo informácii o starom človeku v zdraví i chorobe, ale aj o senioroch ako o populačnej skupine. Vychá­dzajúc zo základného poznania procesov starnutia, pomáha nielen zvládnuť manažment starostlivosti o starého pacienta, ale i pochopiť súvislosti v širšom rozsahu v rovine manažmentu geriatrickej starost­livosti ako celku.

Naliehavosť geriatrie ako problému vystupuje do popredia obzvlášť v kontexte s nákladmi vynakladanými na zdravotníctvo.

Skupina seniorov sa na nich podieľa výraznou mierou. Táto skutočnosť je ešte o to aktuálnejšia, ak si uvedomíme dosah liekovej politiky štátu a poisťovní na pacienta. Rastúci tlak na lekára a limi­tovanie pre­skripcie nútia lekára predpisovať lieky účelne a vyhýbať sa polyprag­mázii. Keď sa chce poctivo a na úrovni doby vyrovnať s týmito požia­davkami, musí disponovať dostatočnými znalosťami najmä z odboru geriatrie, pretože práve seniori tvoria klientelu väčšiny medicínskych odborov, obzvlášť ale odboru všeobecného lekárstva.

Publikácia je rozdelená na štyri časti: na úvodnú, všeobecnú, špeciálnu a záverečnú. Všeobecná časť prináša informácie najmä zo sociálnej gerontológie, teda pohľad na spoločné problémy seniorov ako populačnej skupiny. Špeciálna časť sa delí na dva pododdiely: na geriatrickú syndromológiu a na najčastejšie a najvýznamnejšie klinic­ké jednotky – choroby, ktoré plnia ambulancie lekárov a majú najväčší podiel na chorobnosti a úmrtnosti starších ľudí.

Prepojenie problematiky sociálnej gerontológie a klinickej geron­tológie, čiže geriatrie, odráža reálnu skutočnosť: starostlivosť o cho­rého starého človeka sa nedá riešiť izolovane len z pohľadu klinika a zistenej choroby. Starý človek je multimorbidný, má súčasne niekoľko chronických chorôb a každá z nich má výraznú sociálnu črtu, ktorá ovplyvňuje vznik, priebeh a dôsledky choroby, ovplyvňuje kvalitu života chorého a, samozrejme, i jeho prognózu. Preto pohľad na starého chorého musí byť nutne komplexný a musí ho zachycovať a hodnotiť holisticky, v jeho bio-psycho-sociálnej jednote.

Autori ďakujú vydavateľstvu zdravotníckej literatúry HERBA, s. r. o. v Bratislave za podnet k napísaniu tejto knihy a všetkým sponzorom, ktorých pocho­penie a záujem o geriatrickú problematiku umožnili vydať túto publikáciu. Zvláštne poďakovanie patrí MUDr. Radkovi Menkynovi, vedúcemu redaktorovi vydavateľstva a recenzentovi publikácie, doc. MUDr. Štefanovi Litomerickému, CSc., MUDr. Petrovi Belanovi, CSc. za cenné rady a pripomienky,.a prof. MUDr. Eugenovi Hegyimu, DrSc. za kapitolu Kožné zmeny a choroby kože vo vyššom veku.

Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.