Praktická hepatológia. - 2. vydanie

HepatológiaKniha Praktická hepatológia. - 2. vydanie od Š. Hrušovského

Cena 12

Shopherba

ISBN 80-89171-46-X

! Dostupné 3. vydanie


Zoznam skratiek 7
Predhovor k I. vydaniu 9
Predhovor k II. vydaniu 11
Úvod 13


Internetový obchod ShopHerba1. časť: Choroby Pečene
Anatómia, fyziológia a mechanizmy poškodenia pečene 15
Vyšetrenie pečene 31
Syndromológia 53
Fulminantné zlyhanie pečene 73
Poškodenie pečene liekmi a toxickými látkami 83
Alkoholová choroba pečene 93
Nealkoholová steatóza pečene a steatohepatitída 111
Klasifikácia chronických hepatitíd 121
Vírusové hepatitídy 125
Hepatitída B 133
Hepatitída C 145
Autoimunitné hepatitídy 157
Primárna biliárna cirhóza 163
Primárna sklerotizujúca cholangitída 169
Cirhóza pečene 173
Cysty a nádory pečene 177
Vrodené a geneticky podmienené choroby pečene 187
Postihnutie pečene pri iných chorobách 203
Pečeň a gravidita 217
Transplantácia pečene 221

2. časť: Choroby žlčového systému
Žlčový systém a jeho anomálie 231
Vyšetrenie žlčového systému 235
Cholelitiáza 241
Nádory žlčového systému 247
Poruchy funkcie žlčového systému a iatropatogénne poškodenia 251


Záver 255
Odporúčaná literatúra a internet 257
Register 259
Príloha 269

 

Od prvého vydania Praktickej hepatológie uplynulo dva a pol roka. Nečakaný záujem o knihu spôsobil, že sa už v prvom roku po vydaní rozobrala. Od jej vydania sa nahromadili nové poznatky, uvedomil som si – aj vďaka pripomienkam pozorných čitateľov – niektoré nepresnosti a nedostatky prvotiny. Preto som prichystal druhé, prepracované, aktualizované a rozšírené vydanie. Doplnil som syndromológiu o liečebné postupy, prepracoval som stať o hemochromatózach a o vírusových hepatitídach vo svetle nových poznatkov. Prepracoval som aj kapitolu Postihnutie pečene pri iných chorobách. Druhé vydanie dopĺňajú početné ilustrácie. Moja vďaka patrí predovšetkým vydavateľstvu HERBA, spol. s r. o. za spoluprácu, MUDr. Radkovi Menkynovi za trpezlivosť a starostlivosť, s akou redigoval aj toto vydanie a spon­zorom za podporu pri vydaní knihy. Ďakujem aj doc. MUDr. Izabele Makaiovej, CSc. a prof. MUDr. Antonovi Vavrečkovi, CSc. za poskytnutie odborných materiálov.

Bratislava, december 2006

Štefan Hrušovský

Kniha, ktorú drží čitateľ v ruke, má byť praktickou prí­ručkou pre lekárov roz­ličných odborností. Pri jej zostavovaní som mal na zreteli hľadisko používateľa, ktorý bude hľadať stručné, jasné a pritom aktuálne informácie o chorobách pečene a žlčového systému. Neuvá­dzam podrobné cesty výskumu alebo číselné výsledky klinic­kých štúdií, tie sa však odráža­jú v pred­kla­daných diagnostic­kých a tera­peutic­kých postu­poch a prin­cípoch starostlivosti. Majú byť priame, všeobecne dostupné a účinné, aby zefektív­ňovali hepatologickú prax.

V knihe sa krátko uvádzajú poznatky o mechanizmoch po­ško­denia pečene. Väčší dôraz sa kladie na syndromológiu, pričom sa vyzdvihuje sku­točnosť, že aj diskrétne prejavy a mierne zvýšené hodnoty hepatálnych parametrov môžu znamenať ťažké poškodenie pečene. Pohľad na choroby je komplexný, používanie textu si vyžaduje základné znalosti vo všeobecnom a vo vnútornom lekárstve.

Kniha je okrem úvodných a záverečných statí rozčlenená na dve časti, ktoré tvorí 25 kapitol. Prvá časť sa zaoberá chorobami pečene, druhá chorobami žlčového systému. Okrem základného textu sa v textových tabuliach uvádzajú aj informácie, ktoré presahujú striktný rámec hepatológie: pri alkoholovej chorobe pečene venujem priestor syndrómu závislosti od alkoholu a delirium tremens, pri nealkoholovej steatohepatitíde obezite a dys­lipidémiam, pri vírusových hepatitídach zasa drogovým závislostiam. Za niektorými kapitolami sa zdôrazňujú dôle­žité informácie („Zapa­mätajte si!“). Dôležité pojmy sa v texte zdôrazňujú hrubým písmom, na menšie zdôraznenie a na označenie mien a názvov sa použil italik.

Pripojili sme zoznam naj­významnejších internetových strán, použitej a odporúčanej knižnej a časopiseckej lite­ra­tú­ry, ktorý má čitateľovi pomôcť pri hľadaní rozsiahlejších informácií o chorobách pečene a žlčového systému. Na lepšiu orientáciu v texte slúži podrob­ný register na konci knihy.

Publikácia je určená širokej lekárskej verejnosti, najmä inter­nistom a praktickým leká­rom, ako repetitórium hepa­to­lógom a gastro­enterológom. Užitočné infor­mácie tu nájdu lekári ďalších odborov v ústav­nej aj v ambulantnej praxi a ostatní zdravotnícki pra­covníci.