Malé repetitórium zubného lekára

RepetitóriumMalé repetitórium zubného lekára od autorov  I. Erdelského, R. Jurkoviča a T. Sieberta

Cena...

ISBN

Vypredané


Predhovor
Úvodné slovo
Problematika bolesti v zubnom lekárstve
Všeobecná časť


Internetový obchod ShopHerba


1 Anestézia v zubnom lekárstve
1.1 Lokálne anestetiká
1.2 Lokálna a zvodová anestézia v čeľusti
1.2.1 Lokálna anestézia v čeľusti
1.2.2 Zvodová anestézia v čeľusti
1.3 Lokálna a zvodová anestézia v sánke
1.3.1 Lokálna anestézia v sánke
1.3.2 Zvodová anestézia v sánke
1.4 Postanestetické komplikácie
1.4.1 Postanestetické komplikácie lokálne
1.4.2 Postanestetické systémové komplikácie
1.4.2.1 Toxické reakcie
1.4.2.2 Alergické reakcie
1.4.3 Testovanie precitlivenosti na lokálne anestetiká
1.4.4 Opatrenia pri ošetrovaní alergikov
2 Komplikácie ošetrenia v zubnom lekárstve
2.1 Obehové komplikácie
2.2 Respiračné komplikácie
2.3 Neurologické poruchy
2.4 Alergická a anafylaktická reakcia
3 Ošetrenie pacienta v antitrombotickej terapii
3.1 Antiagregačná liečba a stomatologický pacient
3.1.1 Antiagregačná liečba
3.1.2 Indikácie antiagregačnej liečby
3.1.3 Antiagregačná liečba a stomatologické ošetrenie pacientov
3.2 Antikoagulačná liečba a stomatologický pacient
3.2.1 Antikoagulačná liečba
3.2.2 Indikácie heparínov
3.2.2.1 Monitoring liečby heparínom
3.2.3 Nepriame antikoagulanciá
3.2.3.1 Monosti vykonania extrakcií vo vzahu k antikoagulačnej liečbe
3.2.3.2 Zákroky, ktoré možno bezpečne urobiť v ambulancii praktického zubného lekára
3.2.3.3 Možné komplikácie
3.2.3.4 Možnosti farmakoterapie pacientov v antikoagulačnej liečbe
3.2.3.5 Odporúčané schémy ošetrenia rizikových pacientov
3.3 Stomatologické ošetrenie pacientov s patologickou hemostázou
3.3.1 Príprava pacienta pred stomatochirurgickým výkonom
3.3.2 Možnosti zastavenia krvácania z extrakčnej rany, profylaxia postextrakčného krvácania
3.3.3 Praktický postup v prípade jednotlivých typov koagulačných porúch
3.3.4 Medikamentózne navodené koagulačné stavy
4 Profylaxia bakteriálnej endokarditídy z hľadiska stomatológie a postup pri oetrovaní ohrozených pacientov
5 Vybavenie lekárničky ordinácie zubného lekára liekmi a prostriedkami prvej pomoci
6 Antibiotiká

6.1 Základné pojmy
6.2 Názvy antibiotík a skratky
6.3 Antibiotiká a chemoterapeutiká počas gravidity a laktácie
6.4 Dávkovanie antibiotík a chemoterapeutík dojčatám a starším deťom
6.5 Voľba antibiotík pre pacientov so zdravotným rizikom
7 Problematika stomatologického ošetrovania ien v gravidite
8 Choroby ústnej sliznice a jazyka

8.1 Úvod do diferenciálnej diagnostiky ochorenia ústnej sliznice
8.2 Povlak jazyka
8.2.1 Diferenciálna diagnostika ústnych chorôb
Vyľetrované a referenčné biochemické a hematologické hodnoty
Abecedný zoznam stomatologických pojmov a výrazov
Záver
Vecný index
Literatúra

Nie je to ani 10 rokov, čo v Zdravotníckom vydavateľstve Herba v Bratislave začala vychádzať Malá lekárska knižnica pozostávajúca z  postgraduálne orientovaných odborných publikácií pre lekárov 1. kontaktu, no nielen pre nich, ale aj ďalších odborných lekárov v praxi. Publikácie z tejto zbierky mali u nás dobrý ohlas a odbyt, takže niektoré sme museli v krátkom čase vydať v reedícii. V súčasnosti prekročil počet zväzkov tejto edície druhú desiatku a pre budúce roky sa pripravuje ďalších 7 – 8 nových titulov.

Napriek týmto úspechom pociťujeme vo vydavateľstve, ale aj v širšej lekárskej verejnosti, potrebu pokryť takýmito publiká­ciami aj ďalšie oblasti lekárskej praxe. Máme na mysli v prvom rade stomato­lógiu. Táto významná lekárska disciplína, ktorá u nás tvorí asi tretinu všetkých ambulantných lekárskych výkonov, je až neuveriteľne chu­dobná na odbornú časopiseckú, knižnú a elektronickú literatúru vydávanú v slo­venskom jazyku od slovenských autorov. Preto si naše vydavateľstvo dovolilo osloviť popredného slovenského stomatológa, vedca a pedagóga doc. MUDr. Ivana Erdelského, CSc., mim. prof., prednostu Ka­tedry stomatológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratisla­ve, aby sa podujal uvedený nedostatok odstrániť. Ďakujeme mu za pochopenie a láskavosť, s akými sa podujal napísať veľmi aktuálnu stomatologickú príručku o náhlych stavoch pre zubných lekárov v praxi. Zhrnul do nej svoje odborné, vedecké i pedagogické poznatky a praktické skúsenosti.
Kniha sa člení na niekoľko častí. V prvej sú úvodné kapitoly a problematika bolesti. Naj­rozsiahlejšia časť systematicky pojednáva o stavoch a syndró­moch, s ktorými sa stomatológ najčastejšie stretáva a ktorých riešenie často kladie na lekára mimoriadne nároky. Rozoberá sa tu ich definícia, klasifikácia, klinický priebeh, diagnostika a dife­renciálna diagnostika, terapia, prognóza a prevencia. V závere knihy nájdeme vyšetrované a refe­renčné biochemické a hemato­logické hodnoty. Relatívne samostatnou, ale veľmi cennou časťou je abecedný zoznam stomatologických pojmov a hesiel. Knihu uzatvára register pre ľahšiu orientáciu čitateľa a zoznam použitej časopiseckej, knižnej a elektronickej literatúry.
Ďakujeme autorom i recenzentom za vydarené dielo, rovnako aj ďalším pracovníkom vydavateľstva, ktorí k tomu prispeli. Sme presvedčení, že táto príručka obohatí slovenskú stomatologickú spisbu a bude dobrou pomôckou kolegom stomatológom v ich každodennej záslužnej a obdivuhodnej odbornej práci. Veríme, že v tejto publikácii nájdu nemálo odborných informácií i lekári iných odborov, študenti medicíny a ďalší zdravotnícki pracovníci.

V Bratislave 2008   

doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
odborný redaktor
MUDr. Radko Menkyna
vedúci redaktor