Geriatria pre praktického lekára - 3. vyd

Geriatria pre praktického lekára 3. vyd.Kniha Geriatria pre praktického lekára. - 3. doplnené a prepracované vydanie od L. Hegyiho a Š. Krajčíka

Cena 20 €

 

Knihu si môžete objednať prostredníctvom internetového obchodu ShopHERBA

ISBN978-80-89631-31-5


Geriatria pre praktického lekára

Zoznam skratiek       
Prehľad tabuliek a obrázkov       

1. ČASŤ

Predhovor k 1. vydaniu       
Predhovor k 2. vydaniu       
Predhovor k 3. doplnenému a prepracovanému vydaniu       
Úvod

 

(Príhovor MUDr. Petra Makaru, MPH - prezidenta SSVPL  ku knihe Geriatria)

ACE    – enzým konvertujúci angiotenzín
ACEI    – inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín
AD    – Alzheimerova demencia
ADH    – antidiuretický hormón
ADL    – (Activities of Daily Living) aktivity každodenného života
AIDS    – syndróm získanej imunodeficiencie
AP    – angina pectoris
aPTT    – (activated Plasma ThromboplastinTime) aktivovaný plazmatický tromboplastínový čas
anti-Xa U    – jednotka účinku proti aktivovanému X. faktoru zrážania krvi
AV-blokáda    – (átrioventrikulárna) predsieňovokomorová blokáda
BMD    – (Bone Mass Density) hustota kosti
BMI    – (Body Mass Index) index telesnej hmotnosti
BWR    – Bordetova–Wassermannova reakcia
Ca    – kalcium, ale aj karcinóm
CAM    – (Confusion Assessment Method) vyšetrovacia metóda pri delíriu
CK MB    – izoenzým kreatínkinázy nachádzajúci sa v mozgu, v kostrových svaloch a v myokarde
CLL    – chronická lymfatická leukémia
CNS    – centrálny nervový systém
CT    – počítačová tomografia
CTK    – centrálny krvný tlak
DD    – domov dôchodcov
DDOT    – dlhodobá domáca oxygenoterapia
DK    – dolná(é) končatina(y)
DM    – diabetes mellitus
DSM-IV    – (Diagnostic and Statistic Manual) – štvrtá diagnostická a štatistická príručka Americkej psychiatrickej asociácie
EKG    – elektrokardiogram
GLP-1      – analógy, inhibítory DDP-4
FEV1    – úsilný výdych za 1 sekundu
GDS    – (Geriatric Depressive Scale) geriatrická škála depresie
GER    – gastroezofágový reflux
GF    – glomerulová filtrácia
GIT    – gastrointestinálny trakt
GMP    – guanozínmonofosfát
H2-blokátor    – blokátor histamínových receptorov 2. typu
HDL    – (High Density Lipoprotein) lipoproteín s vysokou hustotou (hmotnosťou)
HIV    – (Human Immuno-DeficiencyVirus) vírus ľudskej imunodeficiencie
HK    – horná(é) končatina(y)
HMG-CoA    – hydroxymetylo-glutarylo-koenzým A
HŽT    – hĺbková žilová trombóza
CHOCHP    – chronická obštrukčná choroba pľúc
IADL    – (Instrumental Activities of Daily Living) inštrumentálne aktivity každodenného života
IgM    – imunoglobulín M
ICHDK    – ischemická choroba dolných končatín
ICHS    – ischemická choroba srdca
IM    – infarkt myokardu
INR    – (International Normalised Ratio) medzinárodný normalizovaný pomer (medzi nameranou a normálnou hodnotou)
JNC    – (Joint National Commmittee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure) Spojená národná komisia pre prevenciu, zisťovanie, hodnotenie a liečbu vysokého krvného tlaku
KAS    – kyselina acetylsalicylová
KCl    – chlorid draselný
kPa    – kilopascal
LDH    – laktikodehydrogenáza
LDCH    – liečebňa pre dlhodobo chorých
LDL    – (Low Density Lipoprotein) lipoproteín s nízkou hustotou
LIS    – lumboischiadický syndróm
LSD    – dietylamid kyseliny lysergovej
M    – (morbus) choroba
mm Hg    – milimeter ortuti
MAO    – monoaminooxidáza
MDS    – myelodysplastický syndróm
MMSE    – (Mini Mental State Examination) minitest na posúdenie kognitívnych funkcií
MR    – magnetická rezonancia
MR-FIT    – multifaktorový rizikový intervenčný experiment
NAF    – nesteroidové antiflogistiká
NCMP    – náhla cievna mozgová príhoda
NO    – oxid dusíka
NYHA    – (New York Heart Association) Newyorská kardiologická spoločnosť
OA    – osteoartróza
ODCH    – oddelenie pre dlhodobo chorých
OIS    – oddelenie intenzívnej starostlivosti
PAD    – perorálne antidiabetiká
paO2    – parciálny tlak kyslíka v artériovej krvi
paCO2    – parciálny tlak dioxidu uhlíka v artériovej krvi
PK    – permanentný katéter
PSA    – prostatický antigén
RF    – rizikové faktory
RTG    – röntgen (röntgenová snímka, röntgenové vyšetrenie)
RZP    – rýchla zdravotnícka pomoc
SERM    – (Selective Estrogen Receptor Modulators) selektívne modulátory estrogénových receptorov
SMME    – štandardizovaný MMSE
SPA    – Staphylococcus aureus
SR    – Slovenská republika
SRSI    – (Selective Reuptake Serotonin Inhibitors) selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu
SSS    – (Sick Sinus Syndrome) syndróm chorého sínusu
SVE    – supraventrikulárne extrasystoly
SZO    – Svetová zdravotnícka organizácia
T3    – triojódtyronín
T4    – tyroxín
TBC    – tuberkulóza
TECH    – tromboembolická choroba
TIA    – tranzitórny ischemický atak
TK    – tlak krvi
TUR    – transuretrová resekcia
USA    – Spojené štáty americké
UTV    – univerzity tretieho veku
ÚZI    – Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky
VC    – vitálna kapacita pľúc
VD    – vaskulárna demencia
WHO    – (World Health Organization) Svetová zdravotnícka organizácia

Predlžovanie ľudského veku prináša so sebou mnoho problémov zdravotníckych a sociálnych pre jedinca, jeho rodinu a pre celú spoločnosť. Starnutie populácie ako typický jav modernej spoločnosti vyžaduje v mnohých oblastiach zmenu myslenia a postojov – od konzervativizmu lekárov až po nevšímavosť politikov.

Starnutie populácie je vysokoaktuálnou témou aj v našich podmienkach. Otázky zdravej životosprávy, prevencie chorôb, diagnostiky, liečby, rehabilitácie a v neposlednej miere ošetrovania chorých starých ľudí sú dôležitou súčasťou zdravotníckych činností na všetkých úrovniach.

Táto publikácia prináša množstvo informácií o starom človeku v zdraví aj chorobe, ale aj o senioroch ako o populačnej skupine. Vychádzajúc zo základného poznania procesov starnutia pomáha nielen zvládnuť manažment starostlivosti o starého pacienta, ale pochopiť aj súvislosti v širšom rozsahu v rovine manažmentu geriatrickej starostlivosti ako celku.

Naliehavosť geriatrie ako problému vystupuje do popredia obzvlášť v kontexte s nákladmi vynakladanými na zdravotníctvo.

Skupina seniorov sa na nich podieľa výraznou mierou. Táto skutočnosť je ešte o to aktuálnejšia, ak si uvedomíme dosah liekovej politiky štátu a poisťovní na pacienta. Rastúci tlak na lekára a limitovanie preskripcie nútia lekára predpisovať lieky účelne a vyhýbať sa polypragmázii. Keď sa chce poctivo a na úrovni doby vyrovnať s týmito požiadavkami, musí disponovať dostatočnými znalosťami najmä z odboru geriatrie, pretože práve seniori tvoria klientelu väčšiny medicínskych odborov, obzvlášť odboru všeobecného lekárstva.

Publikácia je rozdelená na štyri časti: úvodnú, všeobecnú, špeciálnu a záverečnú. Všeobecná časť prináša informácie najmä zo sociálnej gerontológie, teda pohľad na spoločné problémy seniorov ako populačnej skupiny. Špeciálna časť sa delí na dve podčasti: geriatrickú syndromológiu a najčastejšie a najvýznamnejšie klinické jednotky – choroby, ktoré plnia ambulancie lekárov a majú najväčší podiel na chorobnosti a úmrtnosti starších ľudí.

Prepojenie problematiky sociálnej gerontológie a klinickej gerontológie, čiže geriatrie, odráža reálnu skutočnosť: starostlivosť o chorého starého človeka sa nedá riešiť izolovane len z pohľadu klinika a zistenej choroby. Starý človek je multimorbidný, má súčasne niekoľko chronických chorôb a každá z nich má výraznú sociálnu črtu, ktorá ovplyvňuje vznik, priebeh a dôsledky choroby, ovplyvňuje kvalitu života chorého a, samozrejme, aj jeho prognózu. Preto pohľad na starého chorého musí byť nevyhnutne komplexný a musí ho zachytávať a hodnotiť holisticky, v jeho bio–psycho–sociálnej jednote.

Autori ďakujú vydavateľstvu zdravotníckej literatúry HERBA, s.  r. o., v Bratislave za podnet k napísaniu tejto knihy a všetkým sponzorom, ktorých pochopenie a záujem o geriatrickú problematiku umožnili vydať túto publikáciu. Jej 3. vydanie dosvedčuje záujem odbornej verejnosti o geriatrickú problematiku.


Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.


Renomovaní autori predkladajú odbornej verejnosti už tretie prepracované a doplnené vydanie knižnej publikácie Geriatria pre praktického lekára (2004, 2006, 2015). Som veľmi rád, že sme svedkami rodiacej sa tradície pokračujúcich vydaní potrebných lekárskych monografií, ktoré odrážajú nielen medicínsku a spoločenskú potrebu, ale aj vývoj poznatkov a klinických skúseností lekárov, špecialistov v danom odbore.

Slovensko sa pripája k trendom rozvinutých krajín Európskej únie, kde sa spolu s predlžovaním strednej dĺžky života zlepšuje aj kvalita života vo vyššom veku. Súvisí to nielen s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti, ale aj s jej rastúcou kvalitou. Ale nielen to. Zdravotný stav výrazne ovplyvňujú aj aktivity vzdelávacie, zmena životného štýlu, stav zdravotného uvedomenia našich občanov a do reálneho života uvádzané stravovacie návyky. To je však komplex opatrení, ktorý sa prejavuje na zdravotnom stave celej populácie. Problematika geriatrie sa tak iba posúva do vyšších vekových skupín, mnohé špecifické problémy ostávajú, no objavujú sa aj mnohé ďalšie a nové. Dĺžka veku nie je jediná charakteristika, ktorá nás zaujíma. Stále viac sa hovorí o kvalite života.

O osude seniora spravidla nerozhoduje akútne ochorenie, pre ktoré sa práve lieči, ale skôr početné nešpecifické komplikácie – tzv. geriatrické syndrómy. V praxi sú časté somatické geriatrické syndrómy (poruchy chôdze, pády, inkontinencia, závraty a iné); psychické (demencia, depresia, poruchy chovania a pod.) a sociálne geriatrické syndrómy (napr. sociálna izolácia, dysfunkcia rodiny, násilie voči starému človeku a iné). Skupina seniorov sa na týchto syndrómoch podieľa výraznou mierou. Táto skutočnosť je ešte o to aktuálnejšia, ak si uvedomíme dosah liekovej politiky štátu a poisťovní na pacienta. Rastúci tlak na lekára a limi­tovanie pre­skripcie nútia lekára predpisovať lieky účelne a vyhýbať sa polyprag­mázii. Je potrebné myslieť na to, že polymorbidita staršej populácie je dôsledkom vysokej prevalencie rizikových faktorov zdravia v mladšej populácii.

Napriek všetkým problémom ambulantnej geriatrie si myslíme, že vzhľadom na starnutie populácie sa bude zvyšovať potreba ošetrovania seniorov v ich domácom, rodinnom prostredí, s čím súvisí zvýšenie počtu geriatrických ambulancií. Súčasťou práce geriatrickej ambulancie musí byť dispenzarizácia seniorov. Indikáciou na zaradenie je významná multimorbidita s prítomnosťou geriatrických syndrómov (najmä geriatrického maladaptačného syndrómu) a dlhovekosť. V praxi sa však vzhľadom na nedostatočné finančné ohodnotenie a nadmerné pracovné zaťaženie ambulantných geriatrov dispenzarizácia presadzuje len veľmi ťažko.

Praktický význam funkčného posudzovania by mal byť v tom, aby sa v zdravotnej dokumentácii seniora neuvádzal len dlhý výpočet nozologických jednotiek, ale aj vyjadrenie o vývine, či výsledkoch riešenia malnutrície, kognitívnej poruchy, pohybového postihnutia, užívania pomôcok, miery sebestačnosti a pod. To by malo súvisieť s nárastom geriatrickej rehabilitácie.

Zvýšenie absolútneho počtu žijúcich starých ľudí najmä vo vyšších vekových skupinách zvyšuje hospitalizačný tlak na všetky medicínske odbory. Aby jednotlivé odbory boli schopné poskytovať adekvátnu starostlivosť, musia byť k dispozícii dostatočné nielen konziliárne, ale aj ambulantné, nemocničné a ďalšie geriatrické služby.

Predlžovanie ľudského veku prináša so sebou celý rad problémov zdravotníckych a sociálnych nielen pre seniora, ale aj pre jeho rodinu a celú spoločnosť. Starnutie populácie ako typický jav modernej spoločnosti vyža­duje v mnohých oblastiach zmenu myslenia a postojov, od konzervati­vizmu lekárov až po nevšímavosť politikov. Predkladaná publikácia reaguje a odpovedá na tieto otázky a pripravuje geriatrov, ale aj lekárov príbuzných odborov na riešenie aktuálnych úloh v tejto oblasti. Publikácia prináša nielen množstvo informácii o starom človeku v zdraví i chorobe, ale aj o senioroch ako o populačnej skupine. Pomáha nielen zvládnuť manažment starostlivosti o starého pacienta, ale i pochopiť súvislosti v širšom rozsahu v rovine manažmentu geriatrickej starost­livosti ako celku. Aj preto považujem prácu autorov, ale aj vydavateľstva Herba za mimoriadne záslužnú. Aj na tomto mieste chcem pripomenúť záslužnú prácu p. prim. MUDr. Radka Menkynu, ktorý vo Vydavateľstve zdravotníckej literatúry Herba, s. r. o. v Bratislave, inicioval myšlienku pripraviť Geriatriu v našich podmienkach a pre našich lekárov. Osobitné poďakovanie patrí recenzentom mim. prof. MUDr. Štefánii Moricovej, PhD., MPH, a mim. prof. MUDr. Ivanovi Bartošovičovi, PhD., za priaznivé posúdenie rukopisu.

Kniha je určená predovšetkým geriatrom, internistom, všeobecným lekárom prvého kontaktu, nielen pre postgraduálne vzdelávanie, ale aj pre štúdium vybraných kapitol v rámci pregraduálneho vzdelávania na lekárskych fakultách. Sme presvedčení, že táto monografia nadviaže na úspechy predchádzajúcich vydaní Geriatrie pre praktického lekára.Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
vedúci redaktor

Dnes má každý všeobecný lekár pacientov vo vyššom veku a je hľadanou pomocou, keď môže siahnuť po knihe, ktorá mu poskytne prehľad najnovších poznatkov o špecifickom prístupe ku krehkému geriatrickému pacientovi. Publikácia bude dobrým poradcom pre všeobecných lekárov, pretože im dá množstvo odpovedí  a riešení pri diagnostike a liečbe našich pacientov vo vyššom veku, ktorých bude v ďalšom období iba pribúdať.

Geriatrický pacient je pacient špecifický vo svojich ťažkostiach a väčšinou je to pacient trpiaci viacerými chorobami. Štandardný prístup ako ku mladším vekovým skupinám, môže byť voči krehkým seniorom nevhodný až nebezpečný. Primárna orientácia na chorobu môže viesť k nadmernej, prípadne nevhodnej liečbe, nezohľadňujúcej iné ochorenia a celkový zdravotný stav pacienta.

Títo naši pacienti vyžadujú komplexný prístup, integráciu zdravotných a sociálnych služieb a nie iba liečbu jednotlivých chorôb, ktorými trpia. Je nevyhnutná dobrá spolupráca naprieč celým systémom zdravotnej starostlivosti aj sociálnej starostlivosti. Nestačí iba excelentná medicínska odbornosť ale liečba vyžaduje pomoc rodiny, laických opatrovateľov, domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Prístup musí byť holistický, zameraný na potreby pacienta. Receptom je integrácia zdravotnej starostlivosti riadená všeobecným lekárom  v komunite, t.j. v prirodzenom prostredí a v ľudských vzťahoch v ktorých sa pacient nachádza.

Starnutie populácie a predlžovanie života vedie k multimorbidite, narastá disabilita v pokročilých štádiách viacerých chronických ochorení, seniori sa stále viac stávajú odkázaní na organizovanú starostlivosť. To si vyžaduje účelné financovanie zdravotného systému a komplexný prístup tých, ktorí rozhodujú o jeho dnešnej integrácii.

Táto publikácia bude cennou pomôckou pre bežnú prax, postgraduálne vzdelávanie aj posudkovú činnosť.

 

MUDr. Peter Makara MPH

Všeobecný lekár