Dekubity

DekubityKniha od Š. Krajčíka a E. Bajanovej Dekubity - prevencia a liečba v praxi vyšla vo vydavateľstve Herba v júli 2012. Kniha má 96 strán

2012, ISBN 978-80-89171-95-8

Kniha Dekubity - prevencia a liečba v praxi vyšla ako 117. publikácia vydavateľstva Herba a 32. publikácia  MLK

Cena 9 Eur + poštovné a balné

Shopherba

 


DekubityÚvod        
1  Definícia dekubitov       
2  Epidemiológia dekubitov       
3  Patofyziológia vzniku dekubitov        
4  Posudzovanie rizika vzniku dekubitov

4.1  Waterlowovej skóre        
4.2  Nortonovej škála        
4.3  Bradenovej škála        
4.4  Knollova škála       
4.5  Nonnemacherova škála       
4.6  Cubbin–Jackson škála       
4.7  Škály používané na posudzovanie rizika vzniku dekubitov u detí

Dekubity predstavujú závažný medicínsky, sociálny a ekonomický problém. Riziko ich vzniku je najvyššie na začiatku a na konci ľudského života. Rast počtu starých ľudí vedie ku geriatrizácii medicíny a starí ľudia tvoria značnú časť pacientov väčšiny klinických odborov.

Hlavnou príčinou vzniku dekubitov je tlak pôsobiaci určitý čas. Čím je tlak vyšší, tým skôr dekubitus vznikne. Tlak uzatvára kapiláry a výsledkom je ischémia tkaniva. Pôsobenie tlaku zvýrazňuje tvrdý podklad. Umocňujú ho aj poruchy prekrvenia, artériová hypotenzia, hypoxémia a faktory znižujúce vitalitu tkanív. Z forenzných a praktických dôvodov je potrebná dobrá dokumentácia. Na posudzovanie štádií sa používajú stupnica EPUAP a stupnica NPUAP. Na opis vzhľadu dekubitu a na posúdenie jeho hojenia slúži škála PUSH. Podmienkou pre zahojenie vredu je jeho odľahčenie. Cieľom ošetrovania vredu je odstránenie nekróz, prevencia infekcie a zabezpečenie vlhkého prostredia. Nekrózy sťažujú hojenie a zvyšujú riziko infekcie. Riziko infekcie znižuje pravidelné čistenie dekubitu. Pre hojenie vredov je optimálne vlhké prostredie. Hojenie vredu si vyžaduje zabezpečenie dostatočného príjmu potravy s vysokým obsahom bielkovín. Prevencia dekubitov spočíva v pravidelnom polohovaní každé 2 hodiny aj v noci, nezaťažovaní kostných výčnelkov a používaní matracov znižujúcich tlak. Na posúdenie rizika vzniku dekubitov sa používa viacero škál. Tieto škály sa líšia svojou senzitivitou a špecificitou a majú sa používať iba na tom pracovisku, pre ktoré boli vytvorené. Škály nedokážu presne identifikovať pacientov, u ktorých dekubitus vznikne. Sú vhodnou pomôckou na realizáciu preventívnych opatrení, ale nenahrádzajú klinický úsudok.

Rastúce právne povedomie obyvateľstva zvýrazňuje aj otázku zavinenia.

Kniha Dekubity je určená všetkým, ktorí sa podieľajú na starostlivosti o pacientov so zvýšeným rizikom vzniku dekubitov, počínajúc od sestier, všeobecných lekárov, geriatrov, anestéziológov, internistov, chirurgov, neurológov, až po neonatológov.

Dekubitus je nekróza spôsobená tlakom alebo strižnou silou (napínaním tkaniva a trením).

Najdôležitejším rizikovým faktorom je tlak pôsobiaci určitý čas na kožu, ktorý je väčší ako tlak v kapilárach. U normotenzných osôb je to tlak 9,3 kPa. Na jeho vyvolanie stačí tiaž tkanív nad podložkou. U zdravého človeka ležiaceho na chrbte sa v sakrálnej oblasti dosahuje tlak pôsobiaci na podložku 9,4 kPa. Ešte väčší je tlak pôsobiaci pri sedení na hrbole sedacej kosti. Dosahuje až 40 kPa. Je to spôsobené tým, že 50 % telesnej hmotnosti pôsobí iba na 8 % plochy tela (16). Pôsobenie tlaku závisí aj od odolnosti kože, a tak u niektorých pacientov stačí na vyvolanie dekubitu už tlak 5,32 k/Pa (48). Čím je tlak väčší, tým kratší čas je potrebný na ich vznik. Na druhej strane aj nízky tlak spôsobí dekubit, ak pôsobí dostatočne dlhý čas (graf 1).

Dekubitus (preležanina) je lokalizované poškodenie kože (a) hlbších štruktúr, vznikajúce obvykle nad kostnými výčnelkami, v dôsledku pôsobenia tlaku v kombinácii so strižnými silami. Na vzniku dekubitov sa podieľajú aj ďalšie faktory, ktorých význam je potrebné vysvetliť (77). Dekubity môžu vzniknúť aj vo vnútorných orgánoch pôsobením tlaku katétrov, kanýl a pod.