Nekonvenčný svet prionových chorôb

PrionKniha Nekonvenčný svet prionových chorôb od E. Mitrovej.

Cena - na vyžiadanie na adrese Nár. ref. centra

2008, ISBN 978-80-89171-59-0

Kniha dostupná na Národné referenčné centrum prionových chorôb, Limbová 14, 833 03 Bratislava 37


1    na cestu k putovaniu od „pomalých vírusových infekcií“ cez „transmisívné špongioformné encefalopatie“ až ku „prionovým chorobám“         7
1.1    Prvé dejstvo – Björn Sigurdsson a pomalé vírusové infekcie         7
1.2    Druhé dejstvo – Daniel C. Gajdušek a prenosné demencie, prvá Nobelova cena         8
1.3    Tretie dejstvo – Stanley Prusiner – priony, druhá Nobelova cena         10

2    najstaršia prionová choroba – klusavka (scrapie, súrlókór, trabenkrankheit)          13
2.1    Retrospektívny pohľad na začiatok problému, alebo – všetko začalo ovečkami...         13
2.2    Neplánovaný výsledok očkovania a nečakaný obrat v pohľade na klusavku        14
2.3    Klusavka u nás a okolo nás        19
2.4    Nežiaduci (škodlivý) a plánovaný (užitočný) prenos klusavky z oviec na iné druhy zvierat         23
2.5    Čo vieme, čo si myslíme, že vieme a čo nevieme o pôvodcovi klusavky?         26

3    Prenosné demencie a vekové zmeny mozgu         29
3.1    Od ovečiek k človeku...         29
3.2    Človek v priebehu starnutia – pohľad do mozgu cez mikroskop...         29
3.3    Starnutie a vekové zmeny CNS         35
3.4    Zriedkavá, ale neliečiteľná Creutzfeldtova-Jakobova choroba         39
3.5    Mikroskopický nález v mozgu pri CJch         42
3.6    Kuru – vzdialená epidémia záhadnej choroby záhadného pôvodu s nečakaným dopadom         43

4    Stretnutie s prionmi – revolúcia v ponímaní TSE         47
4.1    Prionový proteín, pôvod a formy (Kain a Ábel v jednej rodine)         47
4.2    Premena normálneho, bunkového na infekčný prionový proteín         51
4.3    Funkcia „normálneho“ prionového proteínu v bunke         53
4.4    Čo sa deje s prionom keď vnikne do hostiteľa: slezina – piata kolóna  – orgán, v ktorom sa množí pôvodca prionových chorôb pred inváziou do mozgu         57
4.5    Lymforetikulárny systém – množenie, transport a zneškodnenie prionu        57
4.5    Teoretický a praktický význam objavenia „PRIONU“         59

5    Prirodzené a človekom spôsobené prionové choroby         63
5.1    Epidemiologický prieskum: pátranie po príčinách a cestách šírenia nákazy         63
5.2    Prenos CJch z človeka na človeka – iatrogenná CJch         67
5.3    Spektrum (doteraz identifikovaných) humánnych prionových chorôb         70
5.4    Zásah človeka – narušená druhová bariéra a bovinná špongioformná encefalopátia         72
5.5    Nový variant CJch         79

6    Špeciality slovenskej CJch         85
6.1    Počiatky cieleného výskumu a prvý slovenský „klaster“ CJch         85
6.2    „Svojské“ rysy výskytu CJch na Slovensku         86
6.3    Ovčia detektívka         93
6.4    Mutácia prionového génu E200K – špecifická pre CJch         95

7    Vieme sa brániť proti prionovým chorobám?         99
7.1    Usvedčenie páchateľa – diagnóza: úspechy a úskalia         99
7.2    Liečenie prionových chorôb – súčasnosť a perspektívy         106
7.3    Rizikové skupiny CJch, perspektívne výhody v nevýhode         112

8    Čo ponúka veda proti vzniku a šíreniu prionových chorôb         115
8.1    Hľadanie Achilovej päty prionových chorôb, hypotézy o tom, ako zabrániť ochoreniu...         115
8.2    Pátranie po efektívnej prevencii prionových chorôb         116
8.3    Ako prionovým chorobám pribuchnúť pred nosom „bránu vstupu“?         117
8.4    Nakoľko ohrozujú prionové choroby zvierat človeka?         121

9    Koniec, či odovzdanie štafety...         129

Chronologický prehľad vybraných údajov o PCH/TSE v skratke         131

Literatúra         135

Obrázková príloha         137