Cieľom publikácie je:

  • pripraviť prehľad o základných pojmoch verejného zdravotníctva, vrátane jednotlivých vedných odborov environmentálneho zdravia (hygieny životného prostredia a zdravia, hygieny výživy, hygieny detí a mládeže, ochrany zdravia pred žiarením, preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie), epidemiológie infekčných a neinfekčných ochorení, podpory zdravia, ochrany zdravia, prevencie, bioštatistiky;
  • zaznamenať stručný historický vývoj verejného zdravotníctva v SR v určitých etapách jeho rozvoja;
  • opísať vývoj právneho systému na úseku verejného zdravotníctva v SR a EÚ;
  • pripraviť stručný historický prehľad základných právnych noriem verejného zdravotníctva v určitých etapách jeho vývoja;
  • analyzovať a porovnať priority verejného zdravotníctva vo vybraných krajinách EÚ, sveta a tieto porovnať s prioritami verejného zdravotníctva SR;
  • poukázať na niektoré vybrané ukazovatele zdravotného stavu obyvateľov SR, ich porovnanie s ukazovateľmi zdravotného stavu obyvateľov vybraných krajín EÚ.