20. rokov od prijatia NPPZ

Stodola

Zborník 20. rokov od prijatia Národného programu podpory zdravia

Publikácia je nepredajná

 

 

2015, ISBN 978-80-89631-40-7


 

Príhovor hlavného hygienika Slovenskej republiky
Ivan Rovný
Príhovor prezidenta Slovenskej spoločnosti sociálneho lekárstva
Vojtech Ozorovský
Porovnanie výskytu nadváhy a obezity u študentov stredných škôl podľa jednotlivých indexov (BMI, WHR, WHtR)
Lenka Lesňáková
Prezentovanie životného štýlu s pozitívnym postojom k mentálnym poruchám výživy v prostredí internetu
Jana Straková, Tibor Baška
Úprava telesnej hmotnosti z pohľadu verejného zdravotníka – kazuistika
Mgr. Iveta Gondášová