Chronicka obličková choroba - aktuálne problémy

Chronická obličková choroba - aktuálne problémy z HerbyDo obchodu Shopherba

Kniha Chronická obličková choroba - aktuálne problémy od M. Šašinku a K. Furkovej Má 360 strán, 11 kapitol. Kniha je plnofarebná, 123 obrázkov, 98 tabuliek

2014, ISBN 978-80-89631-20-9

 

Cena knihy Chronická obličková choroba  je 25 Eur + poštovné a balné


Chronická obličková choroba - kniha z vydavateľstva Herba

Predhovor

Predhovor autorov      
I.  Chronická obličková choroba – súčasný stav    

Úvod    
A. Definícia chronickej obličkovej choroby    
B. Etiológia chronickej obličkovej choroby       
C. Epidemiológia chronickej obličkovej choroby       
D. Faktory progresie chronickej obličkovej choroby       
E. Perspektívy       
Záver

1
1?-hydroxyláza    231, 233-235, 241, 245, 247,
249, 252, 343
24-hydroxyláza    233
A
ABPM, meranie tlaku ambulantné    62  
ACE, enzým konvertujúci angiotenzín     44, 53, 99,
102, 106, 114, 325
acidóza metabolická    38-39, 54-55, 58, 64, 67-68, 70-80, 191, 195, 228, 236, 245, 280, 283, 291, 299, 301-304, 315
– renálna tubulárna    199-200, 203
adenozín    101-102, 107
adipocyt    162, 173-175, 180, 252, 319, 325
adipokín    174, 179, 222
adiponektín    36, 43, 174, 178-180, 343
ADMA, dimetylarginín asymetrický    118, 341-342
adolescencia    151, 156, 290, 297, 338
adrenomedulín    43, 174, 180, 341
AGE, produkt glykácie proteínov pokročilej     13, 22, 24, 36, 110, 123, 149-150, 173, 252, 290, 319, 343
aktivita fyzická    87, 111, 184, 303-304, 315, 320
albuminúria    11, 12, 14, 28-29, 38, 88, 125, 146, 153-154, 163, 168, 221, 251, 278, 280, 302
aldosterón    28-30, 43, 53, 98, 100, 103-106, 113-114, 152, 165-166, 173-174, 179, 183, 221-222, 245-246, 272-277, 300,
?-tokoferol    288
alkalóza metabolická    104
alkohol    168, 188,
alopécia    60
alumínium    40, 55, 58, 68
amenorea    40
aminokyselina, aminoacidúria     64, 300, 302, 306
amoniak    24, 32, 38-39, 53-54
amoniogenéza    195, 280
amyláza    219
amyloidóza    60, 189, 199
ANA, protilátka antinukleárna    344
ANCA, protilátka anticytoplazmatická    188-189
androgén    314
anémia    13, 25, 40-41,  58-61, 64-69, 70-80, 88, 97, 110, 125, 177, 189, 199, 205, 246-247, 251, 271-272, 282, 323-334,
angina pectoris    123, 215,
angiodysplázia    217, 327
angiotenzín II    27-30, 43-45, 53, 98, 100, 106, 113-116, 129, 152, 165-166, 173-174, 179, 183, 197, 221-222, 245-246, 272-277, 300, 315
anomália obličky vrodená    183
anorexia    59, 313-314, 319, 324, 325
– nervosa    189
ANP, peptid nátriuretický átriový    341
anxióznosť    214
AOPP, produkt pokročilej oxidácie proteínov    36
aparát juxtaglomerulový    198, 316
apelín    42, 174, 179-180
apolipoproteín     285, 307, 343
apoptóza 21-22, 28-29, 45, 99, 110, 114, 132, 191, 195, 197, 233, 238, 258, 263, 274-276, 311
artérioskleróza    109, 111, 123, 128
artritída reumatoidná    16, 84, 184
ascites    101-102,
atak ischemický, tranzientný    123
ataxia    214
ateroskleróza    16, 61, 63, 81-94, 109, 111, 119, 123-124, 127, 132, 162, 173-174, 184, 189, 210, 220, 233, 257-258, 288, 299, 308, 320, 330, 343
autoimunita, autoprotilátka    190-192, 214, 324, 328, 332
B
bariatria    176, 185, 223
?-mikroglobulín    198-199, 208
?-glukán    313
?-karotén    288
?-stopový proteín    339
biomarker    11, 12, 64, 96, 98, 108, 125, 239, 255, 297-298, 329, 323-334,
biopsia kosti    34, 62, 236
– obličky    340
bivalirudín    118
BMI, index hmotnosti telesnej    41, 171, 183-184
BNP, peptid nátriuretický mozgový    342
bolesť brucha    219
– hlavy    205
– kostí    233, 236
bradykinín    276
brucelóza    189
bunka endotelová    13, 21, 31, 37, 120, 124, 177-178, 191, 195, 204-205, 258, 339, 342
bunka epitelová    19, 21, 31, 37, 181, 193, 195
– erytroidná tvoriaca kolónie, CFU-E    326
– kmeňová    177, 326
– Kupferova    327
– mezangiová    152
– penová    119, 123, 192, 285, 310
– rezidentná    37
– tubulárna    193-196, 204, 301
– zápalová    190-192
bypas jejunoileový    222-223
C
CaSR, receptor senzibilizátorov kalcia     228, 235, 248
celiakia    214, 216
CFU-E, erytroidná bunka tvoriaca kolónie    326
C-reaktívny proteín    179, 184, 298-299, 329-331, 342
cyklooxygenáza    179, 202
cyklus Coriho    162
cystatín C    338-339,
cystinóza    17, 188-189, 301
cytochróm    202
cytokín     21-24, 33-36, 99, 101-102, 114-115, 119, 122, 150, 173-175, 179, 186, 191, 193, 195, 274, 285, 291, 300, 310-312, 325, 329-330
D
defenzín    327
deficit proteínovo-energetický    314
dehydratácia    72
demencia    84, 319
denervácia    279
depresia    214, 311
dermatitis herpetiformis    214
desmopresín    40
diabetes insipidus    65, 200
– mellitus    11-13, 16-17, 36, 39, 44, 52, 60, 76, 83, 97, 110-111, 116, 125, 145-171, 188-189, 198, 214, 245, 252, 278, 280, 289, 295, 302, 320, 330, 343
dialýza    146, 168, 299, 327
dialýza peritoneálna    214, 218, 220, 245, 271, 290, 295
DIC, koagulácia diseminovaná intravaskulárna    189-190
dieťa    49-80, 156, 297, 308, 335
diéta    46, 65-67, 70-80, 89, 111, 200, 208, 228, 230, 250, 252, 295-322
– alkalizačná    303
– nízkobielkovinová    167-168, 184, 191, 283, 300, 302, 305
– stredozemná    302, 319,
– vegetariánska    335
– západná    302
dimetylarginín asymetrický, ADMA    118, 341-342
dipeptidylpeptidáza    159-161
divertikulóza    215, 220
dna    189, 198-199, 236
DNA, kyselina deoxyribonukleová    37, 205
dojča, dojčenie    50, 72
doštička krvná    324
dreň kostná    325, 327, 329
droga    16, 188
dýchavičnosť    59
dysfunkcia tubulov    85
dyslipidémia    13, 21-22, 32, 35, 37, 46, 110-112, 119-120, 148-149, 157, 162-163, 167, 174-175, 179-180, 184, 189, 191, 221, 252, 272, 284-287, 299, 306-310, 312
dysmikróbia baktériová    222
dyspepsia    216
dysplázia    50-51, 255
dysrytmia    129, 174, 184, 234
E
edém pľúc    40, 53
edukácia pacienta    291
eGFR, filtrácia glomerulová kalkulovaná    50, 55, 64, 85, 87, 109, 323
embólia    132
encefalopatia    61
endokarditída    16, 60
endotelín    37, 101, 114, 117, 167, 175, 195, 274-275, 289-290
enterocyt    327
enzým konvertujúci angiotenzín, ACE    44, 53, 99, 102, 106, 114, 325
eozinofilúria    199
epidemiológia    17, 50-51, 84, 91, 112, 128, 132, 146, 172, 201, 206
epikatechín    313
erytroblast    326
erytrocyt    324, 326, 329
erytrocytúria    198
erytropoetín    40-41,  58, 61, 69, 126, 173-174, 177, 180, 220, 233, 282-283, 323-334
erytropoéza    40, 323-334
ESA, látka stimulujúca erytropoézu    324-326, 328, 330, 331
estradiol    73
estrogén    40, 217, 237
F
fagocyt, fagocytóza    45, 119, 310
fajčenie    13, 44, 97, 110-111, 130, 148, 168, 189,
211, 218, 251-252, 295
faktor GATA-2    333
– genetický    44
– indukovaný hypoxiou, HIF    332
– jadrový kapa-B, NFkB     22, 24, 28-29, 35-36, 113, 121, 178, 180, 193, 274-275, 312, 320
– nekrotizujúci nádory, TNF    32-33, 42, 150, 173-174, 178-179, 193, 195, 319-320, 329, 331
– rastový    32, 35, 63
– rastový transformujúci, TGF    24, 30-32, 41-43, 174, 177, 193-196, 207, 222, 246, 274, 300, 341-343,
faktor rizikový CHOCH    13, 148, 228, 252
fenomén epidemiológie reverznej    112
– úniku    114
feritín    324-328, 332
feroportín    246, 325-327
fertilita     176, 183, 230
fetuín    238
FGF-23    13, 34, 55, 97, 110, 122, 124-125, 227, 233, 238, 245, 248-259, 343
fibrilácia predsiení    184
fibrinogén    329
fibronektín    197
fibróza pečene     178
– retroperitoneálna 17
filtrácia glomerulová    11-12, 27, 50, 53, 55, 64, 76, 85, 96, 99, 111, 158, 160, 165, 167, 182-183, 197-198, 254, 260, 282, 305, 317, 323, 325-327, 335
fistula renoalimentárna    215, 223
foetor azotaemicus    61
fosfát    13, 33, 54, 56, 75, 97, 110, 123, 227, 229, 233-235, 239
fosfatáza alkalická    34, 238-239, 330
– kyslá     241
fosfatonín (? FGF-23)     248, 281
fosfatúria    243, 251
fotosenzitívnosť    60
fraktúra    34, 72, 86, 91, 236
G
gastroparéza    215-216,
GGT, gama-glutamyltransferáza    343
glomerulomegália    181, 221
glomerulonefritída    12, 16, 44, 52, 60, 182, 188-189
– fokálna segmentová    19
– IgA-mezangiová    216, 340
– proliferatívna    344
– rýchlo progredujúca    344
glomerulopatia obezitová    181
glomeruloskleróza fokálna a segmentová    16, 20, 22, 26, 42, 44, 51, 83, 119, 152, 177, 181, 221, 283, 285, 305, 310
glukagón    159-160, 164, 218
glukokortikoid    43, 174
glukoneogenéza    162
glutatión    202, 312, 343
glutén    214
granulomatóza Wegenerova    16, 60, 189, 344
gravidita    40
grelín    313
H
HDL cholesterol     162, 173-174, 184, 287-288, 307, 311
hemodialýza    69, 129, 168, 214, 217, 220, 236, 252, 271, 290-291, 295
hemofiltrácia    168, 220, 271, 295
hemoglobín    282, 327-328, 332
– glykovaný, HbA1C    145-171, 184
hemoglobinúria nočná paroxyzmová     189
hemokoncentrácia    97
hemosideróza    218
hepatitída, hepatopatia     60, 199, 221, 344
hepcidín    40, 246, 283, 326-329, 332
heroín    16
HIF, faktor indukovaný hypoxiou    332
HIV, vírus imunodeficiencie ľudskej     16, 60
hmota mezangiová    21
hmotnosť pôrodná nízka    153
– telesná    163, 171
homocysteín    111, 272, 280
hormón luteinizačný    40
– natriuretický    174
– pohlavný    40, 43, 73
– rastový    64, 70-80, 149-150, 300, 314
– stimulujúci melanocyty    176
horúčka    219
hypeglykémia    145-171,
hyperfiltrácia    19, 25-27, 32, 43, 52, 76, 151-155, 181-186, 283
hyperfosfatémia    75, 122, 188-189, 214, 234, 238, 251, 257, 272, 280-283, 291, 296,
hyperglykémia    125, 157, 280
hyperhomocysteinémia    125
hyperinzulinémia    221
hyperkalciémia    34, 188-189, 228, 236, 242, 263, 281
hyperkalciúria idiopatická    199
hyperkáliémia    17, 38-39, 53, 59, 67, 106, 129, 167, 221, 316
hypermagneziémia    214
hypermetabolizmus    301
hyperparatyreóza 13, 40, 54-56, 97, 110, 116, 124, 199, 228, 231-235, 251, 256, 272, 330
hyperperfúzia    151
hypertenzia artériová    13, 16, 18, 21-22, 25-29, 40, 43, 52-53, 59, 61, 68, 83, 88, 97, 115, 132, 148-151, 155-156, 161, 177, 182, 184, 191, 203, 206, 222, 228, 251-252, 272-277, 291, 295
– pľúcna    117
– žilová    99-100,
hypertrofia komory ľavej    59, 109-112, 148, 174, 250, 257-258, 332
hyperurikémia     69, 129, 272, 282
hypoalbuminémia    298
hypoaldosteronizmus    39
hypofosfatémia    255
hypoglykémia     125, 158, 159-163,
hypokalciémia     266, 281, 234, 252-253, 262,
hypokáliémia    17, 39, 53, 67, 104, 189, 199, 316
hyponátriémia     53, 89, 97
hypoparatyreóza    252
hypotenzia artériová    219-220,
– ortostatická    88, 97, 103, 129, 167
hypotéza Barkerova    153, 173
– dvoch úderov    173
– lignitu pliocénového    207
hypovolémia    53
hypovolémia    317
hypoxia, hypoxémia    26, 41, 83, 173-174,
CH
chemokín    191, 193, 195, 285
cholecystokinín    218
cholesterol (? aj HDL- a LDL-cholesterol)     35, 60, 119-120, 162-163, 173-174, 210, 252, 286-288, 298, 307, 311, 341, 343
cholín    128
chondrocyt    72
chondrodysplázia metafýzová Jansenova    255
choroba Addisonova    214
– Alzheimerova     87
– artériová koronárna    128-133
– cerebrovaskulárna ischemická     87
– cystická dreňová     189
– čreva zápalová     189, 223
– endotelová    204
– Fabryho     60
– granulómová     198
– cholesterolová mikroembolická     189
– IgG4    209
– kardiovaskulárna     11-12, 63, 84, 110-111, 119, 127-146, 152, 163, 178, 203, 228, 233, 244, 251, 281, 308, 323, 332
– kosti adynamická    58, 231, 235-237,
– lymská    190
– McCuneova-Albrightova    255
– mikroembolická cholesterolová    210
– mikrovaskulárna    84, 91, 117
– mitochondriová    188
– obličiek hypertenzívna    209-210,
– – polycystická     17-18, 44, 51, 58, 199, 340
– – renovaskulárna    210
– pečene tuková nealkoholová, NAFLD    179, 183, 221
– pľúc obštrukčná chronická    184
– pohlavná     344
– štepu proti hostiteľovi     189
– Wilsonova    188-189,
chromozóm    183, 207, 254-255,
chrupka     74
chylomikróm    309
I
ileus obštrukčný    220
imunoglobulín IgG    209
imunokomplex    191
index hmotnosti telesnej, BMI     41, 111, 171, 183-184,
infarkt lakunárny    87
– myokardu    28-29, 123, 130, 228
infekcia Helicobacter pylori    216-217,
– HIV    195
– traktu uropoetického     83, 183, 189-190,
inhibítor aktivátora plazminogénu-1, PAI-1    31, 34, 179, 275, 287
inkretín     159, 164
iNOS, syntáza NO    312
insuficiencia pankreasu     223
interferón    325, 329-330,
interleukín    174, 193, 195, 320, 325, 329-331, 343
intervencia koronárna perkutánna    130
intoxikácia     16, 34
inzulín    40, 43, 55, 74, 116, 149-150, 156-157, 160, 162, 164, 172, 180, 252, 300, 339
ischémia     148, 154, 173
– mezentériová     215, 218-219,
K
kalbindín     242
kalcidiol     231, 330
kalcifikácia ciev     13, 63, 110, 123, 219, 234, 238-239, 245, 250, 257-258, 281, 308
kalcinóza tumorová familiárna     255
kalcitonín     55
kalcitriol     55-56, 228, 231-234, 240-248, 260,
kalikreín     316
kamienok močový     115, 159, 166, 173, 203
– žlčový     287
kardiomyopatia uremická    61, 111, 121, 128
kaskáda koagulačná    311
kaspáza     99
katechín     313
katepsín     193
KIM-1, molekula poškodenia obličiek-1     98, 340
kináza JAK2    325
kinín    316
klotho    124, 238, 249-254, 256
koagulácia diseminovaná intravaskulárna, DIC 189-190
koagulopatia    40
kolagén 37, 41, 115, 150, 152, 177-178, 194, 197, 237, 274
kolitída    215, 219, 221
kóma    59, 65,
komplement    23, 178, 192-195,
komplex membránový útočný, MAC    23, 38-39,
kov ťažký    16-17, 189, 199, 206, 208
kŕč    59, 262
kreatinín     11-12, 43, 46, 50, 64, 85, 89, 96, 158, 168, 208, 298-299, 337-339,
krehkosť    87, 91
krivka tvaru U     112, 183
krvácanie    58-59, 103, 129
– z traktu gastrointestinálneho    215, 217-218,
kryoglobulinémia    16, 189
kvalita života    91
kyselina arachidónová    179, 202,
– aristolochová    189, 207, 209
– deoxyribonukleová, DNA    37, 205
– listová    58, 288, 319
– mastná polynenasýtená n-3, n-3 PNMK    46, 163, 173-174, 184, 186, 311-312, 320
– – viažuca proteín, L-FABP    340
– močová    183, 189, 208, 282-283, 339
– oxalová    199
– sialová    153
– žlčová    252, 286-287,
L
labilnosť    87
látka stimulujúca erytropoézu, ESA    324, 328, 330-331,
LDL-cholesterol    285-287, 307, 311
lepra    190, 199
leptín    42, 174, 176-177, 222, 313
leptospiróza    189
letargia    59
leukocytúria    203, 344
leukoplakia    60
leukotrién    320
L-FABP, kyselina mastná viažuca proteín     340
lipokalín viazaný s želatinázou, NGAL     98, 339-340,
lipolýza    309
lipoproteín    35-36, 46, 76, 111, 119-120, 308
lipoproteínlipáza    308, 311
livedo reticularis    210
lupus erythematosus systémový, SLE     16, 60, 188-189, 191, 198-199,
lymfocyt    191-192, 275, 300
lymfóm malígny    189
lyzozóm    242
lyzozým    208
M
MAC, komplex membránový útočný     23, 38-39,
macula densa    198, 316
magnézium    55
makrofág     31, 37, 115, 119, 174, 178, 191-195, 239, 275, 285, 300-301, 325, 327
malabsorpcia    223
malignita     17, 60, 129, 159, 161, 183, 189, 203, 208, 244, 255, 320, 324, 328
malnutrícia     13, 40-43, 58, 88, 91, 110, 183, 296-299, 335
matrix extracelulárny    34, 37, 41, 114, 150, 166, 177, 181, 194, 197, 236, 273-275,
megalín    241-242, 245
mechúr neurogénny    17
melanokortín-4    314
membrána glomerulová bazálna    147, 150-154, 344
metabolonomika    46
metaloproteináza    34, 193-197, 275, 340
metóda Tangriho    90
metyléntetrahydrofolátreduktáza    125
mezangium    21, 27, 35, 37, 113, 115, 119, 147, 152, 154, 195, 273, 275, 285, 300, 310
mikroalbuminémia    275
mikroalbuminúria    125, 146, 151, 155-156, 168-169, 179, 182, 186
mineralokortikoid    128
molekula adhezívna    21, 24, 28-29, 114, 121, 163, 178, 191, 193, 196, 274-275, 285, 312
– poškodenia obličiek-1, KIM-1     98, 340
– stredná    214
mortalita     111, 117, 128, 130, 169, 179, 228, 234, 244, 246, 250, 257, 262, 314, 323, 330, 332
myelóm mnohopočetný    199
myocyt    174
myofibroblast    23, 192, 194-197
myopatia postatínová    285
– proximálna    236, 282
N
n-3 PNMK, kyselina mastná polynenasýtená     46, 173, 185-186, 311-312, 320
N-acetyl-?-D-gkukozaminidáza, NAG    98
nadváha 171, 182
NAFLD, choroba pečene tuková nealkoholová    178-179, 183, 221
NAG, N-acetyl-?-D-gkukozaminidáza     98, 340
Na-K-ATPáza    24
nátriuréza    99, 103, 182
nefrín    341
nefritída fenacetínová    188, 199
– hemoragická, epidemická    189
– radiačná     17, 189-190, 204-206
– tubulointersticiálna    16-17, 23, 39-40, 52, 83, 100, 119, 132, 181, 188-213, 282-285, 305, 310, 344
nefrokalcinóza    63, 188-189, 199, 263
nefrolitiáza    13
nefrón reziduálny    19-22, 25, 27, 37, 41
nefronoftíza Fanconiho    44, 51, 72, 188, 316
nefropatia analgetická    201-204,
– balkánska    189, 199, 206-207,
– cyklosporínová a takrolimusová    209
– dnavá    189
– fenacetínová    201
– fosfátová    215, 222
– hyperfiltračná    181
– imunoglobulínu IgG    209
– kyseliny aristolochovej    189
– lítiová    189
– obezitová    171-187
– oxalátová    215, 222
– plazmocytómová    17
– rastlín čínskych    189, 207-209,
– strácajúca soľ    53
– transplantačná    210
– z olova    208
nefroskleróza    210
nekróza papily    188, 190, 200, 203
nekróza tubulárna akútna    189
NFkB, faktor jadrový ?-B    22, 24, 28-29, 35-36, 113, 115, 178, 180, 193, 274-275, 312, 320
NGAL, lipokalín viazaný s želatinázou    339
NO, oxid dusíka    36, 118, 165, 175, 197, 312, 341-342,
noradrenalín    101
novorodenec    50, 338
nyktúria    199, 205, 208
O
obestatín    313
obezita    13, 25, 28-29, 41-43, 148, 156, 171-187, 251, 317, 335, 330
oblička dysplastická    45
– hubová    199
– leukemická    189
– myelómová, plazmocytómová     189, 199
– zvráštená    65
obštrukcia traktu uropoetického    16, 39, 83, 188-189, 193, 198-199,
odporúčania KDIGO    11, 12,
ochratoxín    207
oligomeganefrónia    340
oligúria    53, 98, 314
opuch    40, 53, 68, 107, 163, 205
oriešky     313
osifikácia enchondrálna    242
osmolálnosť    72
osteitis fibrosa     62, 231, 236, 238,
osteoblast, osteoklast, osteocyt    230, 233, 237-239, 242, 257-258, 281
osteodystrofia potransplantačná    236-237,
– renálna    34, 54, 58, 62, 233, 236, 266
osteokalcín    65, 230
osteomalácia    63, 199, 231, 236
osteopénia    231
osteopontín, osteokalcín    193, 238
osteoporóza    34, 62, 86, 231, 236-237, 265, 282
osteoprotegerín    266
otrava hliníkom    236
– kovmi ťažkými    189, 199, 206, 208
oxalóza    188-189, 199, 215, 222-223,
oxid dusíka, NO    36, 118, 165, 175, 197, 341-342,
P
pád    86, 91
PAI-1, inhibítor aktivátora plazminogénu-1     31, 34, 179, 275, 287
pankreatitída    215, 218-219,
paradox faktora rizikového    183
– fosfátový    306
– obezitový    183-184,
– španielsky    111, 317
parathormón, PTH    33, 54, 56, 72, 116, 227, 230-234, 237, 281-282, 330
parodontitída    330
pentraxín    342-343,
peptid nátriuretický    98, 101-102, 125, 246, 341
peptid YY    313
perforín    45
perikarditída    59, 61
peritonitída    215, 218, 220
peroxidácia lipidov    193, 202
peroxizóm    163
petechia    60
pH moču    183
PHEX, proteín regulujúci fosfáty    249, 253,
plán výživový    305
PMS, systém fagocyto-makrofágový     328
podocín, podokalyxín     341
podocyt    19, 21, 273
podváha    171
polyangiitída    344
polyarteriitis nodosa    60, 330
polycytémia    173-174,
polydipsia    199, 208
polymorfizmus génový     44, 153, 165, 285, 317
polyúria    52-53, 65, 72, 199, 208, 316
popálenina    189
porphyria cutanea tarda    60
porucha minerálov a kosti    33, 38, 55, 58-59, 65-67, 69, 72, 122, 227-268, 280, 330, 344,
poškodenie obličiek akútne    97
pôrod predčasný    311
prealbumín    298
príhoda kardiovaskulárna    123
– mozgová cievna     28-29, 244
príznak Trousseauov, Chvostekov    59
produkt pokročilej glykácie proteínov, AGE     13, 22, 24, 36, 110, 123, 149-150, 173, 252, 290, 319, 343
– – oxidácie proteínov, AOPP     36
progesterón    73
program edukačný    291
– rehabilitačný    314
prostaglandín    40, 43, 179-180, 186, 202, 205, 276
proteazóm    303, 315
proteín G    255
– matrixový dentínový-1    254
– regulujúci fosfáty, PHEX    249, 253
– Tammov-Horsfallov    188-189, 192
– viažuci vitamín D, VDBP    241
proteináza C    149
proteínkináza    153
proteinúria    11, 12, 14, 20-24, 30, 32, 43, 45, 68, 88-89, 111, 125, 150, 165, 179, 181-184, 191, 196, 198, 205, 245, 273, 301, 323, 339
proteoglykán    194, 196
protilátka anticytoplazmatická, ANCA     16, 188-189,
– antinukleárna, ANA     117, 344
– monoklonová    258
pruritus    59-61,
prvok stopový     207, 316
pseudodna    236
puberta    50, 70-80, 185
purpura    16
– Schönleinova-Henochova    16, 60
pyelonefritída    189-190, 199-200
pyridoxín    316
R
RAAS, systém renín-angiotenzín-aldosterón     23, 28-30, 53, 98-100, 106, 113-114, 129, 150, 152, 156, 165-166, 173-174, 179, 183, 221, 245-246, 272-277, 316
rabdomyolýza     285
radikál kyslíkový voľný    24, 32, 36-37, 115, 150, 193, 202, 275, 301, 310
rachitída renálna    63, 199, 255
RANK, RANKL    266
reakcia hypersenzitívna    189
receptor angiotenzínový    28-30, 179, 222, 245, 273, 276
– membránový 45
– senzibilizátorov kalcia, CaSR     228, 235
– vazopresínový    107
– vitamínu D, VDR    235, 242, 263, 331
reduktáza HMG-CoA    285-286,
reflux vezikoureterový     16, 51, 188-189,
regurgitácia mitrálna, trikuspidálna    97, 99, 104
rehabilitácia    314
rejekcia štepu    76, 189, 195
renín    28-30, 43, 53, 98, 100, 106, 113, 115, 129, 152, 165-166, 173-174, 179, 183, 221, 245-246, 272-277,
retardácia rastu    59, 63, 70-80,
retencia Na    107, 109-110, 132
retikulocyt    64, 326-327,
retinol    199
retinopatia diabetická    154, 165
rezistencia proti diuretikám    97, 104, 129
– – inzulínu    13, 36, 111, 116, 120, 124, 172, 174, 177-180, 183, 186, 222, 304, 309
– – parathormónu    248
– – vitamínu D    233, 235
riziko kardiovaskulárne    332
rovnica Cockroftova-Gaultova    85
S
sarkoidóza    189, 199
sarkopénia    89, 303-304,
saturácia transferínu, TSAT    324, 327-328, 332
sediment močový    330
senior    81-94,
senzitívnosť inzulínová    230
sepsa    129, 189, 340
schopnosť koncentračná    203, 208
singultus    59
skleroderma    16
skleróza peritonea    215, 220
– roztrúsená    87
– systémová    60
SLE, lupus erythematosus systémový    188-189, 191, 198-199
smäd    59
smrť    250
SOD, superoxiddismutáza    343
soľ    316
starnutie, staroba     81-94, 181, 184, 189, 290
starostlivosť nutričná    320
steatóza pečene    221
stenóza artérie renálnej    16, 206, 279
stres oxidačný    13, 21, 24, 28-31, 36, 41, 109-112, 121-122, 128, 149, 182, 193, 202, 251-252, 276, 288, 299, 304-306, 310, 319, 343
striktúra uretry    17
subtilisín    252
syfilis    16, 190, 199
sympatikus    28-29,
syndróm Alportov    16, 44, 188-189,
– analgetický    201
– anémie kardiorenálnej    126, 323
– artérií miznúcich    60
– Fanconiho    199
– hemolyticko-uremický    16, 205
– kalcinózy tumorovej familiárnej    255
– kardiorenálny akútny, chronický    91-146, 275
– koronárny akútny    183
– Leschov-Nyhanov    188
– malnutrícia-zápal    325, 330
– metabolický     37, 111, 178, 183, 221
– MIA: malnutrícia, zápal, ateroskleróza    299
– mlieko-alkálie    199
– nefrotický    60, 181, 344
– nechty-jabĺčko    60
– nevus sebaceus lineárneho    255
– obezity patologickej    183
– Praderov-Willyho    183
– rezistencie inzulínovej    36
– Sjögrenov    17, 199
– slučky slepej    223
– syr-alkálie    199
– uremický    155, 167
– zo straty soli     199, 203, 208
syntáza NO, iNOS    341
systém adrenosympatikový    13, 97-98, 110, 117, 173-174, 176, 180, 251-252, 276, 278
– fagocyto-makrofágový, PMS     328
– kalikreínovo-kinínový    316
– komplementu    23, 39
– kostnosvalový     242, 282, 303
– renín-angiotenzín-aldosterón, RAAS     16, 28-30, 43, 53, 98-100, 106, 113-114, 129, 150, 152, 156, 165-166, 173-174, 179, 183, 221, 245-246, 272-277, 316
– ubikvitín-proteazóm    303, 315
Š
šarlach    189
šok    340
– kardiogénny    99, 103, 129
štep obličkový     183, 189, 195, 340
štýl životný    168
T
TAG, triacylglycerol    162, 252, 285-286, 307, 311
tachykardia    327
tenascín    340
testosterón    88-89, 230, 314
tetania    59, 262
TGF, faktor rastový transformujúci    24, 31-32, 41, 43, 174, 177, 193-196, 207, 222, 246, 274, 341-343,
TNF, faktor nekrotizujúci nádory    32-33, 42, 150, 173-174, 178-179, 193, 195, 319-320, 329, 331
„toxín uremický“     13, 16, 40, 97, 110, 129, 132, 217-218, 252, 303, 324
toxoplazmóza    189
trakt gastrointestinálny pri CHOCH    213-225,
transferín    193, 298, 324-325,
transformácia buniek svalstva hladkého     238, 257
transplantácia obličky 26, 40, 69, 73, 76, 146, 168, 183, 189, 209, 256, 271, 290-291, 340
transportér fosfátový    230, 238, 249
– glukózy    151, 161-162,
transtyretín    298
triacylglycerol, TAG    252, 285-286, 307-308, 311
trijódtyronín    40
tromboembólia    118, 123, 127-128,
trombóza    276
– vén renálnych    16
troponín    342
TSAT, saturácia transferínu    324, 327-328, 332
tubulopatia dedičná    250, 255
tuhosť artériová    128
týfus brušný    189
tyroxín     40, 89
U
ubikvitín    303, 315
účinok lieku nežiaduci 17, 39, 103, 126, 163, 168, 188-189, 199, 201, 206, 209, 283, 285, 344
– výmenný    250, 256-258,
ultrafiltrácia    97, 102, 108
úpal    189
úraz    101-102,
urea    64, 96, 299
urolitiáza    17, 43, 183, 198-200, 263
uromodulín    45
uromukoid    192
uropatia obštrukčná    17, 72, 85
uzol Kimmelstielov-Wilsonov     147
V
vápnik    24, 33, 40, 54, 56, 84, 227-229, 233-235, 239, 316
vaskulitída    16, 60, 189
vazopresín    65, 95, 102, 106
VDBP, proteín viažuci vitamín D    241, 248
VDR, receptor vitamínu D    235, 242, 263, 331
vek kostný    73
vírus imunodeficiencie ľudskej, HIV    16, 60
visfatín    319
vitamín C    288, 316
– D    33, 55-56, 63, 66-67, 72, 86, 89, 116, 123-124, 153, 228, 231-235, 240-248, 259-261, 272, 281, 291, 315, 323, 330-331,
VLDL-cholesterol    287, 311
výdaj srdcový    98, 110, 132
výkon chirurgický    101
výživa    89, 295-322,
vzorec Cockroftov-Gaultov    335
– Schwartzov, Counahanov-Barratov    50, 85, 335
X
xeróza    60
Z
zápal    13, 28-29, 30-31, 36-37, 88, 90, 109-115, 122, 124, 126, 128, 132, 149, 151, 163, 175, 179, 183-184, 188, 190, 192, 195, 197, 245-246, 273-275, 285, 289, 296, 299, 303, 311-312, 319-320, 323-324, 329, 333, 342
zápcha    214, 219-221,
zinok    328
zlomenina    34, 86, 91
zlyhanie obličiek    15, 28-29, 65, 119, 152, 167, 210, 256, 271, 282, 285
– srdca     28-29, 83, 97-98, 108, 124, 131-136, 163, 234, 279, 288, 295, 330
zmena minimálna    16
Ž
želatináza neutrofilová    98
železo    40, 58, 69, 193, 249, 253, 323-334,
žiarenie ionizačné    204-206,
životospráva    65, 184, 218, 279, 291, 296
žľaza prištítna     56, 228, 233, 247, 260, 263