AACT    Americká asociácia klinických toxikológov
ACHE      acetylcholínesteráza
ALT    alanínaminotransferáza
ARI    akútna renálna insuficiencia
AST    aspartátaminotransferáza
AU    aktívne uhlie
cGMP     cyklický guanozínmonofosfát
CK    kreatínkináza
CNS    centrálny nervový systém
CRRT    Continuous Renal Replecement Therapy (kontinuálna eliminačná metóda)
DIC    diseminovaná intravaskulárna koagulopatia
DNK    dezoxyribonukleová kyselina
DÚ         dutina ústna
EAPCCT    Európska asociácia toxikologických centier a klinických toxikológov
FD           forsírovaná diuréza
GABA    kyselina gamaaminomaslová
GID    gastrointestinálna dialýza
GIT    gastrointestinálny trakt
GL            gastrická laváž
HD    hemodialýza
HP    hemoperfúzia
INR    International Normalized Ratio
KVS       kardiovaskulárny systém
LD    dosis letalis
LD50    dosis letalis media
LSD    N,N dietylamid kyseliny lyzergovej
MARS    Molecular Adsorbens Recirculating System
metHb    methemoglobín
MFH    metylformyl hydrazín
MMH    monometyl hydrazín
NAC    N-acetylcysteín
NTIC    Národné toxikologické informačné centrum
PD    peritoneálna dialýza
PNC    benzylpenicilín
PSS    poisoning severity score – kritéria pre hodnotenie stupňa intoxikácie
PT    protrombínový čas
RIA    rádioimunoanalýza
RNK    ribonukleová kyselina
TK            krvný tlak
WHO    World Health Organization – Svetová zdravotnícka organizácia