Vydavateľstvo Herba, spol. s r.o. sa stále viac zapája do projektov spojených s pregraduálnou výchovou na lekárskych a zdravotníckych fakultách. Tradičné didaktické postupy a osvedčené schémy sa v súčasnom svete porovnávajú s inými – najmä zahraničnými – vysokými školami a je nevyhnutné hľadať nový obsah, nové formy i spôsoby, ktoré napomáhajú rozvoju tvorivého myslenia študentov a osvojovania si nevyhnutných poznatkov. Do vzdelávania vstupujú kredity, ktoré sa potvrdzujú rôznymi testami. S novými myšlienkami prichádzajú noví autori, ktorí ešte nedávno boli študentmi a ktorí sa ďalej vzdelávajú v nových projektoch pokračujúceho celoživotného vzdelávania pod gestorstvom svojich skúsenejších učiteľov. V rovnakej situácii je aj jedna z hlavných medicínskych disciplín – chirurgia, ktorá spolu s internou medicínou tvorí základ medicínskeho vzdelania všeobecných lekárov.

Študentom predkladáme učebnicu (skriptum) Traumatológia hornej končatiny u dospelých, ktorá otvára cestu pre celú traumatologickú sériu skrípt, ktoré by mali priniesť komplexné poznatky o traumatológii v kurikule medicínskeho vzdelávania. Veríme, že spôsob spracovania, ktorý zohľadňuje najnovšie medicínske poznatky a didaktické prístupy, bude pozitívne prijatý predovšetkým študentmi medicíny, teda tými, ktorým je prioritne určený. Spracovanie tematiky s problematikou zlomenín na hornej končatine je v súčasnej dobe vysoko aktuálne. Pre narastajúci počet úrazov je potreba ich dôslednej diagnostiky, klasifikácie a na základe toho aj na úrovni doby ich liečby a rehabilitácie.

Text je didakticky rozdelený do anatomicky zoradených kapitol zaoberajúcich sa jednotlivými poraneniami. Významnou súčasťou publikácie je zaradenie najnovších diagnostických metodík do moderného algoritmu v diagnostickom reťazci. Vyčerpávajúcim spôsobom je opísaná klasifikácia zlomenín, lebo správne zaradenie do klasifikácie je mimoriadne dôležité pre zvolenie správnej chirurgickej liečby ale aj pre možnosť porovnávania jednotlivých druhov poranení v odbornej literatúre a prezentáciách.

Učebné texty majú vysokú odbornú úroveň a v definitívnej verzii veľmi dobrú grafickú úpravu s kvalitnými obrázkami a reprodukciami snímok pacientov i z jednotlivých zobrazovacích metodík. Pri každom druhu poranenia tak čitateľovi ponúkajú názorné príklady z praxe a súčasné možnosti liečby. Text vo všetkých kapitolách je po obsahovej aj formálnej stránke výstižný, obsah kapitol proporcionálne vyvážený, výstižný. Vyzdvihol by som dôležité aktuálne literárne zdroje, s ktorými sa učia aj študenti pracovať.

Publikácia (prvá kniha z piatich) zodpovedá zámeru autorov pripraviť skriptum najnovších základných informácií pre študentov medicíny z oblasti traumatológie.

V závere je treba uviesť, že táto aktivita Vydavateľstva zdravotníckej literatúry HERBA, spol. s r. o. v Bratislave, konkrétne nadväzuje na budovanie uceleného programu celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a v tomto bode sa rozširuje aj na pregraduálne štúdium medicíny. Som presvedčený, že autori učebných textov dotiahnu myšlienku moderných učebných textov do konca aj v tom zmysle, že pripravia sériu testov pre študentov, ktoré sa postupne stanú integrálnou súčasťou všetkých učebných textov. Kniha je určená predovšetkým študentom medicíny, ale môže dobre poslúžiť aj mladým chirurgom pri postgra­duálnom vzdelávaní. Naša vďaka patrí aj profesorovi Šimkovi, ktorý sa ako gestor trauma­tológie ujal úlohy recenzenta tejto publikácie. Sme presvedčení, že toto dielo otvorí novú sériu alebo dokonca edíciu vysokoškolských učebných textov určenú študentom medicíny.

Doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc., mim. prof.
vedúci redaktor