Dejiny filozofie 20. storočia 2

Dejiny filozofie 20. storočia - II. dielDruhý diel Knihy Dejiny filozofie 20. storočia od Jozefa Michalova.

 

 

 

2013, ISBN 978-80-89631-09-4,  384 strán


 

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Predslov         3
Úvod        11
Pragmatizmus        14

Klasický pragmatizmus        15
Pragmatizmus po jazykovom zvrate        17
Pragmatizmus ako anti-reprezentacionizmus        19
Pragmatizmus a humanitný sebaimidž        21
Charles Sanders Peirce        24
Život a vedecká činnosť        24


Internetový obchod ShopHerba


Výsledky práce        27
Informácia a fixácia významu        28
Pragmatizmus        30
Indukcia a metóda vedy        32
Abdukcia a kritická spoločná citlivosť        33
Architektúra a sebakontrola        35
Kategórie, fenomenológia a normatívna veda        37
Znaky a interpretácie        39
Realizmus        41
Vedecká metafyzika a evolučná kozmológia        43
William JAMES        44
Život a vedecká tvorba        45
Psychológia        47
Morálna filozofia        48
Náboženstvo        50
Pragmatizmus        52
Radikálny empirizmus        54
John Dewey        56
Životopis a vedecká činnosť        57
Filozofická antropológia        59
Metafyzika        61
Teória skúmania        63
Morálna filozofia: tvorba dobra        65
Morálna filozofia: demokratický spôsob života        67
Ferdinand Canning Scott Schiller        69
Život a dielo        69
Filozofia        71
Opozícia proti naturalizmu a metafyzike        73
Humanistická alternatíva  metafyziky a naturalizmu        75
Vôľa veriť        76
Opozícia proti logike        79
Humanistická teória mienenia a pravdy        81


Kritický realizmus        83
Nicolai Hartmann        84
Životopis, vedecká a publikačná činnosť        85
Stará a nová ontológia        86
Stavba reálneho sveta        87
Človek, determinácia a sloboda        89
George Santayana        90
Život a práca        91
Santayanov realizmus        92
Hodnoty a špiritualita        94
Svätopluk Štúr        95
Životopis        96
Vedecká činnosť        96


Fenomenológia        101
Edmund Husserl        107
Životopis        108
Vedecká činnosť a jej hodnotenie        109
Maurice Merleau–PontY        112
Životopis        112
Vedecká práca        113
Myseľ a telo – Prvenstvo vnímania        114
Fenomenológia vnímania        117
Vedomie a sloboda        120
Jazyk        121
Umenie        122
Veda        123
Súčasný stav antikognitivistickej kognitívnej vedy        123
Feministická filozofia        124
Ján Bodnár        125
Životopis        125
Vedecká činnosť        125


Filozofia  existencie        127
Historický rozvoj        128
Humánna podmienka        130
Existencializmus        133
Sloboda a zodpovednosť        135
Každodenná existencia, strach a previnenie        138
Autenticita        140
Kritika a predstavy        143
Gabriel (Honoré) Marcel        145
Životopis        145
Problémy filozofie existencie Poľa Marcela        147
Narušený svet a funkčná osoba        147
Ontologická náročnosť        148
Transcendencia        149
Byť a mať        149
Problém a mystérium        150
Primárne a sekundárne reflexie        152
Duch abstrakcie        153
Disponibilita a  indisponibilita        154
Reciprocita        156
Skúsenosť, presvedčenie, viera        157
Kreatívna vernosť        158
Nádej        161
Marcel v dialógu        162
Marcelova tvorba        163
Karl Jaspers        163
Životopis        164
Jaspersovo myslenie        166
Existencializmus        168
Ja a existencia        168
Skoršia tvorba        169
Filozofia a náboženstvo        174
Politika humanizmu        179

Martin Buber        182
Životopis        182
Sionistické názory        184
Ranné filozofické vplyvy        185
Sociálna filozofia        187
Dialóg a existencia        187
Vzťah Ja-Ono        189
Chasidizmus a mystika        190
Židovsko-kresťanský vplyv na duchovnú víziu        190
Smrť veľkého mysliteľa        191
Jean-Paul Sartre        192
Životopis a práca        193
Neskoršie roky Sartra a jeho smrť        196
Autenticita a individualita        197
Sartre a literatúra        197
Martin Heidegger        200
Životopis        200
Heideggerova vedecká práca        203
Filozofia        203
Vplyvy na filozofiu Heideggera        206
Heidegger a židovskí spolupracovníci        209
Vplyv a prijatie vo Francúzsku        213
Kritika        216
Súčasné európske prijatie        218


Problematika  jazyka a  jej  prekračovanie        221
Friedrich Ludwig Gottlob Frege        226
Životopis a vedecká práca        226
Frege filozof        228
Ludwig Josef Johann Wittgenstein        229
Životopis        230
Práca a metóda písania        232
Teória významu        232
Negácia a tautológia        234
Jednoduchosť        235
Myslenie, osoba a hodnota        237
Povedané a ukázané        238
Prechod        238
Rozbor obrazu Tractatus        239
Pravidlo sledovania        241
Neskorší obraz významu        243
Filozofia mysle        245
Filozofia matematiky        246
Etika, estetika a filozofia náboženstva        247
Epistemológia        248
Wittgensteinova koncepcia filozofie        249


Novopozitivizmus        251

Nová logika        253
Bertrand Arthur William Russell        258
Životopis        259
Vedecká a politická kariéra        262
Názory na filozofiu a na spoločnosť        265
George Edward Moore        266
Životopis        267
Vedecká činnosť        268
Metafyzika a epistemológia        269
Etika        273
Filozofická metodológia        275
Imre Pauer        278
Životopis        278
Vedecká činnosť        278


Viedenský kruh        281
Rudolf Carnap        282
Život a vedecká činnosť        283
Teória štruktúry vedeckých teórií        285
Analýza a syntéza        287
Význam a overiteľnosť        288
Pravdepodobnosť a induktívna logika        289
Modálna logika a filozofia jazyka        290
Filozofia fyziky        291
Analytická filozofia        293
Karl Raimund Popper        297
Životopis        298
Pozadie jeho myslenia        300
Problém vymedzenia        301
Rast ľudského poznania        303
Pravdepodobnosť, poznanie a pravdepodobnosť        306
Sociálne a politické myslenie – kritika historizmu
a holizmu        309
Vedecké poznanie, dejiny a predpoveď        310
Nemeniteľné zákony a náhoda smeru vývoja        312
Kritika hodnotenia        316
Igor Hrušovský        319
Životopis        320
Vedecká činnosť        320
Vojtech Filkorn        322
Životopis        322
Vedecká činnosť        323
Nikolaj Losskij        324
Životopis        324
Vedecká činnosť        325
Jozef Dieška        326
Životopis        327
Vedecká činnosť        327


Evolučná teória poznania        329
Pierre Teilhard de Chardin        334
Životopis a vedecká tvorba        334
Učenie Teilharda de Chardina        338
Námietky proti Teilhardovmu učeniu        342
Čo k tomu dodať        343
Marxistická  filozofia v 20. storočí        347
Pojem hmoty a materializmu        348
Dialektický materializmus        350
Historický materializmus        353
Kritická filozofia spoločnosti        357


Zmeny v chápaní filozofie        363
Literatúra         365
Menný  register        373

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Abbot Francis    25
Abram David    114, 317
Adams Herbert Baxter    58
Adler Alfred    298, 300, 301
Adorno Theodor W.    167, 216, 358, 359,
Althusser Louis    195
Anaximandro   205, 206
Anders Gunther (Stern)    201
Andrews Roy Chapman    337
Apel Karl-Otto    224, 225
Arendtová Hannah    180, 201, 211
Aristoteles   21, 63, 84, 90, 201, 203, 206, 224, 225, 227, 253, 254, 358
Aronm Raymondm    193
Augstein Rudolf    212
Augustín z Hippo sv.   201
Augustinus Aurelius   128, 340, 344
Austin John Langshaw   18, 223, 229
Avenarius Richard    253, 349
Ayer A. J.    217

Bacon Francis    301
Bain Alexander    14
Bardejev Nikolaj    130
Barnes Albert C.    264
Barth Karl    177, 210
Bataile Georges    213
Baucha Bruna    283
Beaufret Jean    214
Beauvoir Simone de    112, 113, 124, 127, 130, 133, 138, 145, 194, 198
Becher Erich    84, 87
Benussi   111
Bergmann Gustav    17
Bergson Henri    11, 22, 71, 95, 115, 129, 193
Berkeley   55, 83
Binswanger Ludwig    130
Black Davidson    337
Black Max    228
Blanshard Brand    265
Bloch Ernst    164, 357
Bodnár Ján   125 – 126
Böhm Jakub   84
Bois W. E. B. Du    91
Boldyrer D.    325
Bolyai J.    251
Bolzano   270, 271
Boole Georg    228, 255
Boss Medard    130
Boule Marcellino    335
Boutroux Emile   252
Bradley F. H.    16, 22, 69, 145, 269, 271
Braunom Lucienom    214
Brentano Franz    107, 203, 206
Breuil Henri    335, 337
Bridgmen Percy Williams    289
Brouwer Luitzen Egbertus Jan    258, 294
Buber Martin    139, 145, 182 – 192
Bultmann Rudolf    177, 178, 201
Campbell Donald T.    329, 330
Camus Albert    127, 130, 140, 143, 194, 195, 197
Cantorov   247
Caputo John D.    162
Carnap Rudolf    12, 16, 17, 217, 228, 229, 237, 256, 281, 282 – 296, 299, 324
Carrela Alexisa    96
Cassirer Ernst   216, 221
Castro Fidel    195
Celan Paul    211, 212, 215
Cohena Hermanna    85
Coleridgea S. T.    269
Comtom   360
Couturat   111
Croceho Benedetta    95, 96, 97

Dahlström Daniel O.    207
Darwin Charles   14, 21, 23, 19, 20, 44, 329, 331, 332, 339
Davidson Donald    14, 20, 21, 22
Dawson Charles    335
Demopoulos, W.   229
Derrida Jacques   21, 22, 107, 162, 214, 215, 218
Desanti Jean-Toussaint    194
Descart R.     14, 21, 24, 28, 29, 104, 106, 111, 125, 126, 133, 134, 144, 205, 206, 255,  
Dewey John    14-18, 19,  21-24, 52, 56 – 68, 69, 264
Dieška Jozef    324, 326 – 328
Dilthey Wilhelm    129, 130, 186, 201, 206, 207, 216, 360
Diprosová Rosalyna    124
Djilas Milovan    357
Dobzhansky Theodosius    335
Dostal Róbert J.    207
Dostojevský Fjodor Michajlovič    127, 130
Dreyfus Hubert    124, 218
Dubček Alexander   12
Dummett Michael    21, 229
Dürr Ernst    83

Eckhart   84
Eddington   300
Ehrenfels   111
Eimer Gustav    339
Einstein Albert    264, 283, 289, 295, 298, 300, 349
Eliot T. S.    91
Engels Fridrich   348, 350, 352, 353, 354
Erhardt Franz    83
Euklides   252, 255, 260, 294

Farías Victor    215
Feigl Herbert    299
Felber Stanislav    328
Feuerbach Ludwig    178, 187
Feyerabenda Pavla K.    296
Fichte Johann Gottlieb    84, 101
Filkorn Vojtech    322 – 324
Fischer J. L.    96
Flaubert G.    193
Foester J. B.    96
Follesdal Dagfinn    106
Foucault Michel   22,
214
Fourier   45
Franciscy L.    279
Franklin B.    125
Frege Friedrich Ludwig Gottlob    15, 17, 25, 106, 226 – 229, 230, 232, 235, 236, 255, 256, 259, 271, 283, 294
Freire Paulo    191
Freud S.   298, 300, 360
Frischeisen-Köhler Max   83
Furth M.    229

Gadamer Hans-Georg    85, 107, 171, 201, 206, 214, 218, 207
Galileo   21, 296
Galle   317
Garaudy Roger    357
Gardner Martin    291
Gauss K. F.    252
Geach Peter    228
Gee Henry    335
Geiger   111
Gellner Ernest    265
George Stefan    186
Gerassi   198
Gida André    194, 196
Gödelove Kurt    227
Gödels Kurt    247, 287
Goldstein Kurt   115, 118
Gorbačov Michail   12
Green T.    269
Grünbaum   308
Haacke Wilhelm    339
Habermas Jürgen   216, 217, 225, 358-361
Hadot Pierr    163
Hahn Hans    284, 299
Hall G. Stanley    58
Hamann Johann Georg    175
Hartmann Nicolai    84 – 90, 201, 350, 351
Hartshorn Charles    345
Hayek Friedrich    315
Hegel G.W.F.    15, 17, 58, 69, 73, 76, 87, 91, 101, 170, 171, 174, 194, 216, 253, 309, 351-353, 360,
Heidegger Martin    21-23, 84, 85, 96, 102--107, 112, 118, 129-132, 138-142, 145, 163-168, 175, 179, 194, 200 – 219, 221, 224, 359, 361, 363
Heinämaaová Sara    124
Heinrich   111
Heisenberg   352
Helmholtz Hermann von    252
Hempel Carl Gustav    288, 292
Herakleitos   221, 205,206
Herder J. G.    99, 221
Herkheimer   359
Hertz Heinrich    252
Hilbert David    252, 258, 292, 294
Höfler   111
Hochkeppel Willy    364
Hölderlin Friedrich    208
Holmes Oliver Wendell Jr.   25
Hoppe V.    324
Horkheimer Max    358
Horton Myles    191
Hrušovský Igor    
319 – 322, 328
Hum David    14, 35, 83, 237, 270, 290, 301
Humboldt Wilhelm von    221, 222
Husserl Edmund    11, 22, 102- 106, 107 – 111, 112, 116- 118, 127, 129, 130, 134, 137, 167, 192, 194, 200- 203, 207, 209, 210, 216, 254, 270, 359,
Huxley T. H.    331

Chardin de Pierre Teilhard     
334 – 345
Che Guevara   195
Chomský Noam    222, 223
Church Alonzo    294

Irigaray Luce    218

JAMES William    14-16, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 44 – 56, 58, 69, 71, 72, 79, 81, 90 91, 107, 145
Ján z Kríža   343
Jaspers Karl    129, 132, 139, 141, 142, 145, 163 – 181, 211
Johnson W.E.    271
Jonas   333
Jonas Hans    143, 201

Kallen Horace M.    264
Kanapa Jean    194
Kant Immanuel   14, 15, 17, 21, 35, 37, 57, 83, 101, 137, 144, 164, 166, 167, 172-174, 183, 185, 186, 194, 216, 224, 229, 252, 283, 291, 325, 329, 330, 349, 360, 361
Kearney Richarda   162
Kierkegaard Soren   127, 129, 137-139, 141-143, 145, 146, 164, 166, 170, 171, 174, 183, 194, 201, 207,  
Kirchhoff G. R.    252
Kisiel Theodore    207
Klein Jacob    201
Koenigswald Ralph van    337
Kojčve Alexandre    213
Kolakowski Leszek    357
Kolmogorov Andrej Nikolajevič    290
Komenský J. A.    126
Kompridis Nikolas    216
Konfucius   355
Koperniki   295
Kraft Viktor    299
Krell David   207
Kropotkin Peter    331
Krüger Gerhard    201
Kruksová Sonia    144
Kuhn Thomas Samuel    15, 18, 21, 295, 296
Külpe Oswald    83

Lacoue-Labarthe Philippe   211, 215
Lakatos Imre    296, 317
Lambert Johann Heinrich    101
Landauer Gustav    184, 187
Landmannová Edith    84
Lapšin   325
Lapšinský I.    324
Laska Emil    164
Lassall   186
Lavoisier   295
Lawson   264
Leibniz Gottfried Wilhelm    254, 255, 265
Lenin   347-349, 350, 352, 354
Leverrier   317
Lévinas Emmanuel    107, 146, 162, 202, 213, 218
Levy Paul    277
Lewis C. I.    17
Licent Emil    336
Liebmann Otto    361
Linke   111
Lippmann Walter    91
Lipps Hans    111, 221
Lobačevskij N. J.    251
Lock John    14, 17, 21, 32, 223
Lorenz Konrad    329-331
Losskij Nikolaj    321, 324 – 326, 327
Lotze   270
Löwith Karl    201, 210, 212
Lucretia   90
Luhmann Niklas    359
Lukács György    164, 166, 167, 216, 357
Luther Martin    201
Lyotard Jean-François    214, 215

Mach Ernst   349, 253, 360
Malcolm Norman    276
Malik Charles    202
Mally   111
Malraux André   123, 194, 122
Mao   315
Marcel Gabriel
(Honoré)    129, 130, 133, 139, 141, 142, 145 – 163
Marcus Herbert    202, 216, 358, 359
Mariona Jean-Luca    163
Martinak   111
Marx   17, 112, 195, 298, 309, 314, 315, 347, 348, 352-354, 357, 360
Masaryk Tomáša G.    95, 126, 324
Mauthner Fritz    221
May Rollo    130
Mayer Róbert    252
McDermott John J.    47
McGill V. J.    275
McTaggart J. M. E.    76, 267-269
Mendela Georga    332
Merleau–Ponty Maurice    11, 102, 103, 105, 107, 112 – 125, 127, 130, 133, 134, 138, 194,  218
Messer August    83
Mill John Stuart    16, 77, 259, 270, 278
Miller D.    308
Misch Georg    216
Mitschell O. H.    25
Mohanty J. N.    106
Monk Ray    231
Montaigne   128
Moore George Edward    12, 111, 230, 249, 260, 266 – 278
Morgan C. L.    329
Morris Georg Sylvester    58
Morris Charles    17, 284

Natorp Paul    85, 201
Nejedlý Zdeněk    96
Neurath Otto    281, 284, 294, 299
Newton Isaac    21, 301, 317, 295
Nietzsche Friedrich    21-23, 127, 129, 130, 132, 137, 138, 141, 143, 145, 166, 171, 174, 175, 183, 185, 187,208, 347, 360
Nolita Ernsta   202
Novotný F.    324
Oakley Kenneth    335
Oesterreich Konstantin    84
Ogden C. K.    27, 222
Ortega y Gasset José    130
Papini Giovanni   16
Parmenides   57, 205, 206
Pascalovi B.    127,  128
Patterson T. T.    337
Pauer Imre    278 – 280
Pavol sv.   201
Pavol VI.   338
Peano Giuseppe    226
Peirce Charles Sanders    14, 15, 17, 19, 20, 24 - 44, 45, 46, 52, 58, 81, 224, 255, 360
Pelikán F.    324
Perecz L.    279
Perry Ralph Barton    53
Piaget Jean    330
Pichler   111
Planck Max    254, 339
Platón   21-23, 57, 73, 90, 134, 166, 206, 221, 254, 298
Plotín   166
Poincaré Henri    252
Popper Karl Raimund    12, 225, 289, 296, 297 – 319, 324, 329
Protagoras   69
Proust Marcel    104, 196
Putnam Hilary    14, 18, 20, 22, 23, 318, 319
Quin Willardom van Ormanom    14, 18, 20, 284,294
Reckert Heinrich    200
Reichenbach Hans    281, 284, 292
Reinach   111
Renouvier Charls    46
Rensch Bernard    330
Rickert Heinrich    165, 167
Ricoeur Paul    146, 162, 171
Riedl Rupert    330
Riemann B.    252
Richards I. A.    27, 222
Richardson William J.    205
Ritchie William    78
Rorty Richard    215, 218
Rosenzweig Franz   184
Roschová Eleanora    124
Rousseau J. J.    99
Royce Josuah    90, 91
Russel Williama   12, 17-19, 111, 228, 233, 236, 268
Russell Bertrand Arthur William    16, 195, 217, 226, 227, 229, 230, 232, 234, 255, 258 – 266, 267, 271, 272
Ryle Gilbert    218, 223, 265
Sachsa Gustav Adolf Leo    226
Santayana de George Jorge Agustín Nicolás Ruiz  y Borrás   90 – 95
Santos Delfim    85
Sartre Jean-Paul Charles Aymard   21, 102-105, 107, 112, 113, 120, 127, 130-132, 134, 136, 137, 139-142, 145, 146, 179, 192 – 199, 205, 213, 214,
Saussura Ferdinad de    122, 144, 222
Scgering Ernst Christian Julius    227
Scruton Roger    217
Sellarsa Wilfrida    18
Shelley Percy Bysshe    260
Shuzo Kuki    208
Scheler Max    111, 201,210
Scheling F.W.J.    175
Schiller Ferdinand Canning Scott    52, 69 – 81
Schleiermacher   221
Schlick Moritz    281, 284, 299
Schneider Lambert    184
Schopenhauer Arthur   90, 94, 229, 233
Schröder Ernst    228
Schwarz Hermann    84
Schwegler Albert    278
Sidgwick Henry    267, 275
Sidney Fabian Ceampaigners    262
Simmel Georg    164, 186, 187
Slug Hans    209
Smith Robert Pearsall    260
Soames Scott    277
Sofokles   206
Sokrates   23, 205
Spencer Frank   335
Spinoza   90
Staiger Emil    210
Stalin J. V.   59, 352, 354, 355, 356
Stanley George    58
Stebbing L.S.    271
Steinová Gertrude    91
Stern William    83
Stevens Walter    91
Stiegler Bernard    215
Stiver R.    219
Störring Gustav Wilhelm    83
Strauss Leo    201
Strawsona Petra F.    223, 224
Streicher Julius     211
Stumpf Carl    186
Swedenberg Emanuel    45

Štúr Svätopluk    95 – 99

Taen Apolonius    187
Tagore Rabindranath    263
Tanabe Hajime    208
Tarský Alfred    227, 284, 287, 307,
Teillard-Chambonová Marguerite   335
Terra Helmut de    337
Thompson Evan    124
Tichý P.    308
Tönnies Ferdinand    186, 187
Trocký Lev    59
Tvrdý Josefa    96, 327

Uphues Goswin    84
Utitz   111

Valéry Paul    118
Varela Francis    124
Vaross M.    325, 326
Vernadský Vladimír    334
Vieta   255
Volkelt Johannes    83
Vollmer Gerhard    330
Vorovka K.    324
Vuketits M.    330
Vvedenský A.   324, 325

Wahl Jean    146
Waismann Friedrich    218
Walesa L.    12
Ward James    267, 268
Watson   115, 116
Webbová Beatrice    262
Weber Max    164, 166, 169, 170, 174, 181
Weilová Simone    113
Weizmann Chaim    185
Weizsäcker Carl Friedrich von    359
Welby-Gregoryová   27
Wenzl Alois    87
Westphal Merold    163
Whately Richard    25
Whitehead Alfred North   22, 84, 125, 227, 228, 255, 260, 345
Whorf Benjamin Lee    222
Wien Max    283
Williams Bernard    22
Wilson Edward O.    332
Windelband Wilhelm    164, 167
Witasek   111
Wittgenstein Ludwig Josef Johann    15, 18, 218, 221, 225, 228, 229 – 250, 259, 262, 266, 268, 299, 363
Wolff Christian    101
Wolff Georg    212
Wolfson Harry Austryn    91
Woodward Arthur Smith    335
Wright Chanucey    25
Wundt Wilhelm
Maximilian    186, 278
Yorck Paul Graf    206
Young Chung Chien    337
Youngová Iris    124

Zeno   73