Dejiny filozofie 20. storočia 1

Dejiny filozofie 20. storočia - I. dielPrvý diel Knihy Dejiny filozofie 20. storočia od Jozefa Michalova.

 

 

 

2013, ISBN 978-80-89631-07-0,  400 strán


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Predslov autora        3
Úvod        13


Internetový obchod ShopHerbaFilozofická  antropológia        15

Koncepcia humánnej podstaty        20
Historické pozadie filozofie človeka        24
Max Ferdinand Scheler        53
Životopis        54
Všeobecná charakteristika jeho filozofie        56
Filozofia a iné formy poznania        59
Etika        61
Materiálna hodnota – etika        61
Osoba a spoločnosť        63
Náboženstvo        64
Sympatia        64
Práca Schelera a jej vplyv        65
Helmuth  Plessner        67
Životopis        68
Filozofia        70
Arnold  Gehlen        72
Životopis        73
Myslenie a dielo        74


Návraty filozofov do minulosti        79
Novoheglovstvo        79
Benedetto Croce        80
Život a práca        80
Estetika        83
Logika a história        85
Etika a politika        86
Giovanni Gentile        88
Životopis a tvorba        88
Gentileho názory        90
Sociálna a politická filozofia        92
Novoaristotelizmus        93
Bernard Bolzano        94
Životopis a vedecká práca        94
Základné ontologické kategórie        96
Pravda a stupne správnosti        97
Analýza, dedukcia a následnosť        98
Friedrich Adolf Trendelenburg        100
Životopis a práca        100
Franz Clemens Brentano        101
Život a tvorba        101
Psychológia        103
Úmyselnosť        104
Typy bytia: substancia, akcident a hranica        105
Pravda        107
Etika a teória hodnoty        108
Filozofia teológie        109
Historiografia filozofie        109
Jean-Gaspard Félix Lacher Ravaisson-Mollien        110
Život a práca        110
William David Ross        112
Život a práca        113
Jaroslav Martinka        115
Životopis        115
Vedecká činnosť        116
Ákos  Pauler        117
Životopis        118
Vedecká činnosť        118


Metafyzika        123
Predmet a definícia metafyziky        123
Súčasné chápanie metafyziky        124
Podstata a rámec metafyziky – pôvod názvu        126
Metafyzika a jej vzťah ku kresťanskej teológii        133
Vyšetrovanie existencie        134
Všeobecná metafyzika        136
Špeciálna metafyzika        138
Veda o svete ako celku        139
Existencia Boha        141
Vzťah ducha a tela        143
Vzťah rozumu a tela        144
Samuel Alexander        147
Alexandrova mladosť        147
Vstup do produktívneho života        148
Priestor, čas a božstvo        150
Stupne súcna        150
Poznanie a hodnoty        151
Alfred North Whitehead        152
Život a vedecká tvorba        152
Matematika a logika        154
Filozofia vedy        156
Špekulatívna metafyzika        159
Novoscholastika – Novotomizmus        162
Novoscholastika v Taliansku a Španielsku        167
Matteo Liberator        168
Životopis a vedecká činnosť        168
Giovanni Maria Cornoldi        169
Život a vedecká činnosť        170
José URRÁBURU        170
Životopis a vedecká činnosť        171
Lepold Fonck        172
Životopis a vedecká činnosť        172
Réginald Garrigou-Lagrange        173
Životopis a vedecká tvorba        173
Agostino Gemelli        174
Životopis        175
Vedecká činnosť        175
Francesco di Paola Satolli        178
Život a tvorba        178
Vedecká tvorba        178
Novoscholastika vo Francúzsku        179
Émile Boutroux        182
Životopis a vedecká tvorba        182
Jacques Maritain        185
Životopis        185
Vedecká práca Maritaina        187
Oblasti ktoré zahrňuje Maritainova filozofia – etika        190
Metafyzika        191
Epistemológia        194
Filozofia prírody        198
Prirodzená teológia a filozofia náboženstva        200
Estetika a filozofia umenia        204
Morálna a politická filozofia        207
Maritainov tomizmus        213
Vplyv        214
Étienne Gilson        215
Život        216
Vedecká práca        217
Novoscholastika v Belgicku        218
Désiré-Joseph Mercier        219
Životopis        219
Práca v Cirkvi pre vedu        220
Maurice De Wulf        221
Životopis a vedecká činnosť        221
Novoscholastika v nemecky hovoriacich krajinách        223
Josef Wilhelm Karl Kleutgen        226
Životopis        226
Vedecká práca        228
Tilman Pesch        230
Život a vedecká práca        231
Albert Stöckl        232
Život a vedecká tvorba        232
Joseph Geyser        233
Život a vedecká tvorba        233
Franz Ehrle        234
Život a vedecká tvorba        234
Frank Sawicki        235
Život a vedecká tvorba        235
Novoscholastika v Poľsku        236
Marian Ignacy Morawski        237
Život a vedecká tvorba        237
Karol WojtyŁa        238
Životopis a vedecká tvorba        238
Mieczysław Albert Krąpiec        241
Život a vedecká činnosť        242
MieczysŁaw Gogacz        243
Život a vedecká činnosť        243
Novoscholastika v Anglicku a v USA        244
Alasdair MacIntyre        245
Životopis        245
Vedecká aktivita        246
Náboženstvo        250
Gertrude Elizabeth Margaret Anscombová        251
Životopis        251
Vedecká aktivita        253
Ralph Matthew McInerny        255
Životopis a tvorba        256
Sir Michael Anthony Eardley Dummett        257
Život a vedecká tvorba        259
Dummett a iní filozofi        261
Realizmus a antirealizmus        262
Dummett rímský katolík        263
Šírka vedeckého záberu        264
Dummettov vplyv        264
Peter Thomas Geach        265
Životopis a vedecká činnosť        265
Novotomisti v USA        266
Novoscholastika v Čechách a na Morave         268
Pavel Julius Vychodil        272
Život a vedecká činnosť        272
Josef Kachník        273
Život a vedecká činnosť        273
Eugen Kadeřávek        274
Život a vedecká práca        275
Antonín podlaha        277
Život a tvorba        277
Alois Lang        279
Život a vedecká činnosť        279
Josef Kratochvil        281
Životopis        281
Vedecká činnosť        282
Novoscholastika a novotomizmus na Slovensku        285
Ladislav Hanus        285
Životopis        285
Vedecká činnosť        286
Alexander Spesz        287
Životopis        288
Vedecká činnosť        288
František Skyčák ml.        290
Životopis        290
Vedecká činnosť        290
Cyril Dudáš        292
Životopis        292
Vedecká činnosť        292
Maximilián Chladný-Hanoš        293
Životopis        293
Vedecká činnosť        294
Maďarskí novoscholastici a novotomisti        295
Lájos Franciscy        296
Životopis        296
Vedecká činnosť        296
Ede Mihálovics        299
Životopis        299
Vedecká činnosť        300
Novoscholastika v Chorvátsku a v Slovinsku        303
Josef Stadler        304
Životopis        304
Literárna tvorba        306
Stjepan Zimmermann        307
Život a vedecká tvorba        307
Aleš Ušeničnik        309
Život a dielo        309
Tomáš Akvinský a tomizmus: budúce výhľady        310


Filozofia života a historizmus        313
Henri Louis Bergson        316
Životopis a jeho mienenie        316
Priestor a čas        320
Rozum a intuícia        322
Vnímanie a pamäť        325
Bergson a Zeno        326
Metafyzika a filozofia rozumu        327
Veda a metafyzika: élan vital        329
Morálka a náboženstvo        333
Revitalizácia bergsonismu        336
Jean Marie Guyau        337
Život a práca        338
Hans Adolf Eduard Driesch        340
Život a práca        340
Filozofické úvahy a výklad        341
Ludwig Klages        345
Život a dielo        346
Výsledky jeho vedeckej tvorby        347
Hermann Graf Keyserling        348
Život a vedecká práca        348
Diela        350
Georg SIMMEL        351
Život a práca        351
Oswald SPENGLER        354
Životopis        354
Tvorba a rozhodnutia        355
Wilhelm DILTHEY        359
Život, myslenie a skutky        359
Ernst Troeltsch        363
Životopis        363
Vedecká práca        364
Eduard Spranger        370
Životopis        370
Vedecká činnosť        371
Theodor Litt        372
Životopis        373
Filozofická pozícia        374
Hans Freyer        376
Životopis        377
Dielo        377
Erich Rothacker        378
Život a jeho vedecká činnosť        378
José Ortega y Gasset        379
Život a vedecká tvorba        379
Filozofia        380
Maurice Blondel        382
Život a vedecká činnosť        382
Filozofia        383
Metodológia        385
Štefan Polakovič        386
Životopis        386
Vedecká činnosť        387
Edouard Le Roy        387
Život a vedecká tvorba        388


Literatúra        389


Menný register        395

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Adler Felix 76
Adorn 69
Adorno  Theodor W. 361
Adronikos z Rodosu  126
Akvinský Tomáš   14, 27, 93, 133,  141, 163-168,  178, 180, 185-188, 192, 194, 197, 198, 200, 203, 204, 207, 213, 217, 219, 222, 226, 227, 240, 242, 246, 251, 255, 256, 266, 268, 269,  272, 275, 284, 291, 292, 297
Alexander Samuel 147 – 151
Alphera 221
Anscombová Gertrude Elizabeth Margaret 166, 244, 251 – 255, 265, 310
Apel  Karl Otto 361, 378
Arcybašev  M. P. 279
Aristoteles 13, 21, 25, 26,  100, 101, 106, 109, 110, 113, 115, 118, 121, 126-129, 133, 136, 144, 159, 163, 179, 183, 186-188, 198, 207, 217, 222, 251, 272, 312
Augustín 27, 145, 222

Baeumker Clemens 225, 226
Bachelard 184
Bachofen Johann Jakob 313, 346, 347
Bakker  J. I. Hans 361
Bardyaev Nikolaj 56
Barello Amid 176
Bauer  Anton 303
Bauer F. 281
Baur  Ludwig 226
Beauvoir Simone de 47
Benda Julien 320
Bentham Jeremy 338
Berger Peter L. 69
Bergson Henri Louis 53, 110, 159, 166, 180, 181, 182, 184, 186, 193, 213, 215, 216, 314, 316 – 337, 347, 361, 387, 388
Berkeley 319
Bernanos  Georges 204
Bernard, H.  19
Billot L. 309
Biran   Maine de 59
Bitmar V. 279, 282
Black Max 266
Blanc Elie 222
Blondel  Maurice 166,
382 – 386, 387
Bloy Léon 186
Blumenbach Johann Friedrich 34
Boas George 199
Boedder  Bernard 223, 231
Boethius 256
Böhm Karol 121
Bolzano Bernard 93,
94 – 100, 223, 117, 121,
Bonald  de 179
Bonaventúra 194, 195
Bousset  William 363
Boutroux Émile 179,
182 – 184
Bouvier  179
Bradley F. H. 130, 132, 145, 161
Braito S. 270
Bréhier Émile 214
Brentano Franz Clemens 54, 93, 101 – 110,  268,  380
Broglie Abbé Paul de 180
Brouwer L. E. J. 261
Bruno  Giordano 362
Brunschvicg  Léon 76
Buber Martin 44
Buffon Comte de 33, 315
Buhle J. G. 100
Büchner  313
Burckhardt  313

Calogero Guido 87
Carbonello P. 218
Cassier  Ernst 55,  373, 361
Cathrein Victor 223, 225, 231
Cattani Giacomo 219
Cibulka Jos. 270
Claudel  Paul 204
Clemens Franz Friedrich 223
Clérissac Humbert 186
Cobb John B., jr. 162
Cocteau  Jean 204
Cohen Hermann 379
Cohn Jonas 374
Collin Turbull M. 18
Collingwood R.G. 17, 145, 246
Commer E. 223
Comte  Auguste 101, 111, 217, 275, 361, 361
Condillac 31
Conrad Theodor 54
Conrad-Martiusová  Hedwiga 55
Corneille  Pierre 337
Cornoldi Giovanni Maria 169 – 170
Cousin  Victor 111, 183
Croce Benedetto 76,  80 – 88, 89, 268

Čáda  F. 281
Čehok Ivan 308
Čihák Josef 270

d’Hulst Maurice  179
Dacqué  Edgar 345
Dahlke  Paul 349
Daly Mary 203
Darwin Charles 39, 66, 352
Daubert J. 54
Davidson Donald 42, 254
D?bicki W. M. 236
Decker Ronald 260
Delacroix  111
Deleuze 51, 328, 337
Delmas Carlos 171
Denifle P. Heinrich 226
Depaulis Thierry 260
Derleth Ludwig 346
Derrida 51, 337
Descartes  René 29, 44, 91, 104, 163, 183, 144-146, 264, 166, 216, 165,
Dewey  John 76, 268
Dilthey Wilhelm 53,  59, 66, 314, 344, 359 – 363, 371, 373, 374
Doležal J. 270
Donat  P. Jozef 223
Dostál J. 270
Dostojevský F. M. 279
Dougherty Jude 244,
266-268
Dowling Roger 255, 256
Driesch Hans Adolf Eduard 68, 73, 74, 126, 186, 314, 340 – 345, 349, 380
Drtina F. 269
Dudáš Cyril 285, 292 – 293
Duffy Eamon 264
Duhem Pierr 388
Dummett Sir Michael Anthony Eardley 166, 244, 257 – 265
Dupanloup  179
Durkheim Emile 317, 339
Durych  J. 270
Dyroff A. 224, 226
Edward  221
Ehrenfels  Christian von 103
Ehrle Franz 225, 234 – 235
Einstein Albert 157, 159, 318
Endres  J. A. 226
Epictetus 337
Epicurus 337
Eriugen Duns Scot 222, 268
Ettlinger Max 226
Eucken Rudolf 53, 101
Evans  Gareth 255

Fabre  J. H. 66
Farges Albert 180
Fechner  Gustav 298, 352
Feuerbach Ludwig 48
Fichte 36
Flitner  Wilhem 373, 374
Florián J. 270
Fonck Lepold 167, 172 – 173
Fouillée Alfred 337, 338
Foustka  B. 281
Frake c.   16
Franciscy Lájos 295, 296 – 299
Franck Karl 231, 223
Franz   Boas 18
Franzelin P. Bernard 223
Frege  Gottlob 41, 43, 95, 153, 258, 261, 262, 266
Freud Sigmund 41, 49, 66, 103, 241, 286
Freyer Hans 376 – 378
Frick  Karl 223, 231
Frobenius  Leo 345, 349
Fröbes P. Josef 167, 224
Fuller 250

Gabryl  Franciszek 236
Gadamer  Hans-Georg 268, 361
Galileo 314
Garrigou-Lagrange Réginald 167, 173 – 174
Gassendi Pierre 145
Geach Peter Thomas 244, 265 – 266, 310
Geertz   17
Gehlen Arnold  52, 69, 72 – 77, 286, 378
Geiger  Moritz 54, 55
Gemelli Agostino 168, 174 – 177, 282
Gentile Giovanni 76, 82, 88 – 94
George Stefan 345, 346
Geyser Joseph 224- 226, 233 – 234
Gilbert Ryle 17
Gilson Étienne 166, 181, 187, 193, 203, 213, 214, 215 – 219, 240, 244, 267, 310
Gioberti  Vicenzo  163
Gödels 156
Goethe 40, 315, 372, 354
Gogacz Mieczyslaw 243 – 244
Gottlieb 231
Grabmann Martin 165, 226
Grassmann Hermann 155
Greach 166
Gredt P. J. 167
Green  Julien 204, 214
Green T. H. 145
Griffin  David Ray 162
Grunwald G. 224
Grzebie? Ludwik 238
Guardini Roman 240, 286
Günther Anton 223, 227, 230
Gutberlet Constatin 223
Guyau Jean Marie 337 – 339

Haan  Heinrich 223, 231
Habá?  Metod?j 270
Habermas  378
Habermas Juergen 69, 361
Haeckel  Ernst 313, 340
Haecker  Theodor 286
Hagemann  G. 223
Haldane John 266
Halifax 221
Hampshir Stuart 146
Hanoušek Felix 270
Hanus Ladislav 285 – 287
Harper P. Thomas 244
Hartman Nicolai 68, 74, 233, 286, 341
Hartshorn Charles 143, 162
Häberlin Paul 126
Hegel  G. W. F.  13, 36, 58, 76, 81, 91, 100, 121, 136, 141, 142, 145, 183, 246, 267, 312, 362, 374, 375
Heidegger  Martin 45, 68, 53, 59, 159, 268, 286, 314, 336, 337, 361, 381
Heimsoeth  Heinz 380
Heine  H. 279
Helmholtz Hermann von 182, 298
Herbart Johann Fridrich 275
Herbert  352
Herder Johann Gottfried 36, 38, 74, 374
Hering  Jean 55
Hermes Georg 223, 227
Hertling  Georg von 101, 103, 225
Hertwig  Oscar 340
Hesse  Hermann 346
Hijab  W. A. 252
Hildebrand  Dietrich von 54, 55
Hintze Otto 371
Hirscher 227
Hlavatý Václav 268, 274
Hobbes Thomas 130
Hobhouse L. T. 87
Hontheim Josef 223, 231
Horkheimer 69
Hrachovský František 270
Hronek Jos. 270
Hruban Jaroslav 270
Hrušovský Igor 295
Hugo  Victor 337
Huizing  Johan 380
Hum David 130
Humboldt Wilhelm von 372
Hume David  31, 32, 43, 142, 145, 165
Husserl  Edmund 41, 43, 44, 53, 55, 70, 68, 95, 103, 121, 233, 264, 313, 336, 343, 374, 380

Chagall  Marc 204
Chaignet Anthelme-Eduard 111
Chamberlain Houston Stewart 314, 348
Chardin  Teilhard de 215, 286, 388
Châteaubriand   179
Chiocchetti  Emilio 168
Chladný-Hanoš Maximilián 293 – 295
Chomsky Noam 42, 146

Ilting  Karl-Heinz 378
Ingarden Roman 55, 237
Ingres 111
Irwin lord 221

Jackson Michael 52
Jacoby  Günther 126
James Wiliam 313, 321, 329
Ján Pavol II. – pozri Wojtyla
Janet  Paul 111
Jaspers Karl 286, 362
Jaško Alois 303
Jaures Jean 317
Jellinek  Georg 364
Jemelka Alois T. J. 270
Jež P. Cyril 270
Jones Hans 104
Jung  C. G. 345, 349

Kadeřávek Eugen 269, 274 – 276
Kachník Josef 269,
273 – 274
Kant Immanuel 13, 35, 44, 66, 92, 94, 100, 124, 125, 131, 136, 142, 145, 166, 183, 184, 193, 198, 217, 261, 264, 267, 275, 322, 337, 352, 353, 362, 374
Kaplan  David 255
Kebrle J. 270
Kenny Anthony 310
Kessler Harry Graf 356
Keynes J. M. 152
Keyserling Hermann Graf 346, 348 – 351
Kierkegaard Soren 48, 194
Kiesow Friedrich 175
Klages Ludwig 286, 314, 345 – 347, 348
Kleutgen Josef Wilhelm Karl 93, 163, 226 –  230
Kleutgen P. Jozef 223
Klimke P. F. 224
Kmeťka Karol 293
Kochanowski 236
Kolísek Alois 270
Konečný F. J. 270
Konečný Jan 270
Kordač František 269
Koyré  Alexander 55
Krapiec Mieczyslaw Albert 241 – 243
Kratochvil Josef 270, 281 – 285, 387
Krejčí  F. 281
Kretzmann Norman 310
Kříž A. 270
Kudrnovský Alois 270
Kuhn Tomáš 247
Külpe Oswald 175
Kuyper Abraham 364

Labriola Antonio
Lacan Jacques 49
Lacordaire  179
Lachelier Jules 183, 317
Lakatoš Imre 247
Lamarck Jean-Baptista de 39
Lamartine   179
Lammenais  Robert 163
Lang Alois 269, 279 – 281
Lash Nicholas 264
Laskom 68
Lavelle  Louis 126
Lazarus Moritz 351, 352
Leclerc Georges 33
Legard Paul 363
Lehmen A. 223
Leibniz Gottfried Wilhem 31, 105, 135, 141, 183
Lemaîtr Georg 221
Lepidi  Alberto 165, 167
Lessing Theodor 345, 346
Lev XIII  163, 164, 165, 169, 170, 178, 179, 311  
Levequa Jean-Charles 112
Lévi-Strauss Claudae 49
Lévy-Brühl Lucien 216
Lewis David 145, 255, 263
Liberator   P. 93
Liberator Matteo 163, 168 – 169, 276
Limburg P. Max 223
Lindworsky P. J. 224
Linné Carl von 33
Lippert  Peter 286
Lipps  Hans 361
Litt Theodor 361, 372 – 376
Locke John 31, 66, 130, 165
Lonergan  Bernard 166, 268
Lorenzelli  Benedetto 167
Lourie Arthur 204
Lubac Henri de 217
Lucas J. R. 147
Luckmann   Thomas 69
Ludwig Ernst 349
Lutoslaw­ski  236

MacIntyre Alasdair 166, 167, 218,  244, 245 – 251
Macharten 374
Maistre  Joseph de 163, 179
Malebranch Nicola 31, 59, 163
Mandato  De 167
Mann Thomas 356
Mannheim Karl 55, 68
Marcel  Gabriel 194, 240
Marcus H. 286
Marechal  Joseph 166
Maret  179
Margerie  179
Maria  Michal de 167
Maritain Jacques 166, 180, 185 – 215, 217, 240, 267, 286
Marmion Dom Columbo 219
Marquard Odo 69
Martinka Jaroslav 115 – 117
Marty Anton 103
Marx Karol 88, 378
Masaryk T. G. 102, 103, 281
Masion  268
Mattiussi  P. Quido 167
Mausbach Josef 225
Mazzini   Giusseppe 92
Mazzoti Ludovico Necchi Arcangelo 175
McCool Gerald 199
McDowell  John 255
McInerny Ralph Matthew 244, 255 – 257, 310
McTaggart 322
Meinong  121
Meinong Alexius 103, 105
Mennais  La 179
Mercier Désiré-Joseph 165, 218, 219 – 221, 222, 276, 282,
Merleau-Ponty Maurice 47, 63, 318, 336, 337, 386
Meyer  Eduard 356
Meyer Theodor 223, 225, 231
Mihálovics Ede 295, 299 – 303,
Michalski  K. 236
Miklík J. 270
Mill James 110, 145
Mill John Stuart 39, 338
Mirandola   Giobanni Pico della 28
Misch Georg 68, 361
Montaigne Michel de 28, 29
Montalembert  179
Moor G. E. 113
Morawski Marian Ignacy 237 – 238
Morris George Sylvester 77
Mounier Emmanuel 44
Müller  Ernst 380
Müller M. 242
Müller-Reif V. 224
Münsterberg Hugo 149
Musset  Alfred de 337

Natorp Paul 379
Nietzsche Friedrich 38, 58, 74, 241, 246, 313, 315, 347, 353, 354, 361,
Noel  268
Nohl  Herman 361, 373, 374
Novák F. X. 270
Novotný Josef 270
Nuckowski  J. 236

O’Connor  Flannery 206
Oilé-Laprune Léon 382
Olgiati  Francesco 168
Oliva Arnošt 270
Oliva Jan 270
Orel D. 270
Ortega y Gasset José 379 – 382
Otto  Rudolf 55
Oumancoffová Raissa 186, 190

Pacovský E. 282
Palágyi Melchior 314, 347
Pascal   59
Pascal   Blaise 31
Paterou A. 278
Patočka Jan 361
Pauer Imre 297
Pauler Ákos  117 – 122
Paulsen  Friedrich 371
Pavelka Artur 270
Pawlicki  Stefan 236
Pecci Joseph pozri Lev XIII.
Pecka  D. 270
Péguy  Charles 186, 204
Peillaube Émile 180
Perry  John 255
Pesch Tilman 223,  224,
230 – 231, 276
Pestalozzi  371
Pfänder  Alexander 54, 380
Piat Clodius 181
Pieper  Joseph 268
Pius X. 173, 311
Platón   21, 25-27, 100, 115, 118, 125, 127, 128, 132, 136, 140, 144, 146, 158, 217, 222, 226, 302, 319, 337
Plessner Helmuth  52, 72, 74, 75, 67 – 72, 286, 378
Podlaha Antonín 269, 277 – 278
Poincaré Henri 183, 388
Polakovič Štefan 285, 293, 386 – 387
Popper  Karl 356
Portmann Adolf 69, 74
Pospišil J. 269, 274
Prinzhorn  Hans 345
Prochászka O. 299
Przybyszewski  S. 279

Quine Willard Van Orman 98

Rahner  Karol 166, 268
Ramsey F. P. 99
Rathenau  Waltheri 55
Ravaisson-Mollien Jean-Gaspard Félix Lacher 93, 110 – 112, 183, 184, 317
Ravignan  179
Reban K. 270
Rehmke  121
Reichl Otto 349
Reinach  Adolf 55
Rheesová Rush 252, 253
Rickert  121
Rickert Henrich 352
Riemann Bernhard 318
Rilke  Rainer Maria 286
Ritschl  Albert 363
Rödl Sebastian 255
Rosegger  F. 279
Rosenberg Alfred 357, 373
Rosmini-Serbati  Antonio  163
Ross William David 93, 112 – 115
Rossi Paolo 168
Rothacker Erich 361, 378 – 379
Rouault  204
Rousseau  315
Rousselot  Pierr 166
Roy Edouard Le 386, 387 – 388
Royce Josiah 339
Russel  Bertrand 129-131, 152-154, 156, 157, 159, 161, 319, 380
Ryan Columb 266
Ryle Gilbert 146, 197

Sábat Ernest 386
Sanctis Francesco De 83
Sanserverino 93
Santayana  George 126, 356
Sapieha Adam Stefan 239
Sartre  Jean-Paul 45, 59, 194, 246, 336
Satolli  Francesco di Paola 167 178 – 182
Saussure   Ferdinand de 41, 48
Sawicki Frank 226, 235 – 236
Scotus John Duns 192
Searley John, R. 254, 255
Seeck Otto 355
Seeckt Hans von 357
Sertillanges A. G. 180, 203
Scheler Max Ferdinand 51, 52, 53 – 67, 68, 70, 72, 74, 76, 233, 240, 286, 345, 349, 386, 378
Schelling 36 111 344
Schiffini  P. Santo 167
Schiller  Friedrich 40, 362
Schleiermacher   360
Schmidt  Erich 371
Schmitt Karl 68
Schmitz  Hermann 378
Schneid Mathias  223
Schopenhauer    58, 315, 319, 352, 353, 356
Schuler 346
Schütz Alfred 69
Schwabingová 346
Sidgwick Henry 254
Siger z Brabantu 284
SIMMEL Georg 286, 315, 351 – 354, 361, 373, 374, 380
Skácel J. 270
Skyčák František ml. 290 – 292
Slomkowský Antony 242
Smith 171
Sombart Werner 55
Sommervogel 169
Sorel Georges
Soukup  Emilian 270
Spaventa Bertrand 80, 88
Spemann Hans 340
Spencer  Herbert 317, 337, 352, 361
SPENGLER Oswald 345, 346, 354 – 358, 359, 380
Spesz Alexander 287 – 289
Spinoza  Baruch 31, 58, 141, 145, 264, 362
Spranger Eduard 370 – 372, 344, 361, 373, 374
Stadler Josef 303, 304 – 307
Stahl Christian Ernst 340
Steeberghen  Van 268
Steiner  Rudolf 362
Steinová  Edith 55
Steuer A. 223
Stevenson  Charles 246
Stöckl Albert 223,  232 – 233, 276
Storch Otto 74
Strawson Peter F. 131, 146, 255
Strindberg A. 279
Stumpf  Carl 103
Suarez  268
Suchomel P. 270
Switalski  226

Šanda Vojtech 269
Špaldák Adolf 270
Štancl Augustín 270
Štursa Antonín 270

Tanquery 268
Tarski  Alfred 98
Tauber Otakar 270
Taylor Henry Osborn 154
Tennant  Neil 264
Testa Alfonz 76
Thákur  Rabíndranáth 349
Thiess  Frank 349
Thomas John E. 180
Tönnies Ferdinand 351, 377
Trendelenburg Friedrich Adolf 93, 99, 100 – 101, 223
Troeltsch Ernst 363 – 370, 374
Twardowski  Kazimierz 95, 103, 104
Tyndal  313

Ude Johann 224
Ueberweg Friedrich 101
Uexkülle  Jakob von 380
URRÁBURU José 167, 170 – 171
Ušeničnik Aleš 303,  309 – 310

Van?ček Fr. 270
Vašek Ad. 270
Veľký Albert 222, 284
Verbecke  268
Veuillot  179
Vic Giambattista 36, 37, 83, 92
Villari  Pasquale 81
Vorges Domet de 180
Vrchovecký Josef 270
Vychodil  Pavel Julius 269, 272 – 273, 274

Wasmann P. Erich 224
Weber  Max 68, 351, 356, 361, 362, 364, 377
Weis Kazimír 236
Weniger Erich  374
Werner Karl 223
Whitehead Alfred North 152 – 162
Wilhelm  Richard 55, 349
William z Ockhamu 156
Willmann Otto 101, 224, 281
Willson 317
Windelband  Wilhelm 68, 82, 121, 362
Wittgenstein Ludwig 91, 131, 137, 143, 251, 252, 253, 261, 265, 356
Wittmann Michael 226
Wojtyla  Karol 54, 238 – 241
Wolfskehl Karl 346
Woroniecki Jack 242
Wright Crispin 264
Wright George Henrik von 252
Wulf Maurice De 165, 219, 221 – 223, 268
Wundt 298

Zamboni  Giuseppe 168
Zdziechowski  236
Zeno z Elea  316, 326, 333
Zigliary Tommaso M. 164, 165, 276, 311
Zimmermann Stjepan 303, 307 – 309

Žak E. 270
Žák František T. J. 270
Žanka Dušan 308
Žundálek F. H. 270