Geriatria

GeriatriaKniha Geriatria od L. Hegyiho, Š. Krajčíka a kol. vychádza v Dieškovej edícii. Má 608 strán. Publikácia je určená geriatrom, internistom, ale aj lekárom iných medicínskych odborov, ktorí sa starajú o geriatrického pacienta.

Cena publikácie - 50 Eur +DPH (55 Eur) + poštovné a balné

2010, ISBN 978-80-89171-73-6

ShopherbaKnihu si môžete objednať prostredníctvom internetového obchodu ShopHERBA

Na SZU prebehol krst knihy za účasti MUDr. Ivana Uhliarika, ministra zdravotníctva SR a prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc., rektorky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave


Geriatria

Zoznam použitých skratiek        10
Predhovor (M. Bernadič)        12
Namiesto úvodu (Š. Krajčík, L. Hegyi)        13
1  Gerontológia        15

1.1  Gerontológia teoretická, klinická a sociálna (L. Hegyi)        17
1.1.1  Sociálna geriatria        17
1.2  Z dejín gerontológie a geriatrie (L. Hegyi)        18
1.2.1  Gerontológia vo svete        18
1.2.2 Gerontológia a geriatria na Slovensku        19
1.3 Teórie starnutia (Š. Krajčík)        25

ABI    Ankle Brachial Index (index členok/rameno)
ACHD    anaemia of chronic diseases (anémia pri chronických chorobách)
ACM    arteria coli media
AIS    Abbreviated Injury Scale (skrátená škála na posudzovanie poranení)
ALLHAT    antihypertensive and lipid-lowering treatment (antihypertenzívna a hypolipidemická liečba)
AMI    arteria mesenterica inferior
AMS    arteria mesenterica superior
APACHE II24    Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (posudzovanie akútnych fyziologických a chronických zdravotných problémov)
APS    autoimunitný polyglandulárny syndróm
ARB    AT1 receptor inhibitors for angiotensin II (blokátory receptorov 1. typu pre angiotenzín II)
BAFTA    The Birmingham Atrial Fibrillation Treatment of the Aged Study (Birminghamská štúdia liečby fibrilácie pred­siení u starších ľudí)
BC        bacillus Koch (Kochov bacil))
BCG    bacillus Calmette-Guérin
BCR    beta cell receptor (receptor B-buniek)
BT        Barthelovej test
BVK    blokátory vápnikových kanálov
Cag A    cytotoxín-asociovaný proteín
CGA    Comprehensive Geriatric Assessment (komplexné geriatrické posudzovanie)
CR/XL    Controlled release/extended release (riadené/predĺžené uvoľňovanie)
CT-AG    CT-angiografia
CTK    centrálny tlak krvi
CYFRA    cytokeratin fragments (fragmenty cytokeratínu)
Daf    Dauer Factor
DCC    Deleted in Colon Cancer (chýbajúci gén pri karcinóme hrubého čreva)
DCF    Docetaxel, cisplatina, 5-fluorouracil
DEXA    Dual Energy X-ray Absorptiometry (meranie absorpcie energie pomocou 2 rtg lúčov)
DHEA, DHEA-S    dehydroepiandrosterón, sulfátdehydroepiandrosterón
DIC    diffuse intravascular coagulation (difúzne intravaskulárne zrážanie)
DRG    Diagnosis Related Group
DSA    digitálna subtrakčná angiografia
EDRF    endothelium-derived relaxing factor (relaxačný faktor pochádajúci z endotelu)
ESC    European Society of Cardiology (Európska kardiologická spoločnosť)
erbB2    onkoproteín erB2
ETDRS    Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (štúdia včasnej liečby diabetickej retinopatie)
EURAG    Európska asociácia starších ľudí
FHIT    fragile histidine triad (gene) gén fragilnej histidínovej triády
FiO2    fraction of inspired oxygen (frakcia vdychovaného kyslíka)
FiP    fibrilácia predsiení
FRISC    Fast Revascularization during Instability in Coronary Artery Disease (rýchla revaskularizácia počas instabilného obdobia choroby koronárnych tepien)
GM-CSF    granulocyte monocyte colony stimulating factor (faktor stimulujúci kolónie granulocytov a monocytov)
GOLD    Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (globálna iniciatíva pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc)
GRACE    Global Registry of Acute Coronary Events (celkový register koronárnych príhod)
HACEK    Haemophilus (Haemophilus parainfluenzae, Haemophilus aphrophilus, Haemophilus paraphrophilus), Actinobacillus actinomycetemcomitans (Aggregatibacter actinomycetemcomitans), Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella (Kingella kingae)
HBeAg     obalový antigén vírusu hepatitídy B (Hepatitis B Envelope Antigen)
HE    Hematoxylín – eozín
HER    human epidermal growth factor receptor (receptor ľudského epidermálneho rastového faktora)
HLADQB1    Major histocompatibility complex, class II, DQ beta 1
HOPE study    Heart Outcomes Prevention Evaluation (štúdia hodnotenie výsledkov srdcovej prevencie)
HP    Helicobacter pylori
HPV    Humánny papilo vírus
HYVET    Hypertension in Very Elderly Trial (štúdia liečby hypertenzie u veľmi starých ľudí)
CHT    chemoterapia
ICF    International Classification of Functioning (Medzinárodná klasifikácia funkčného stavu)
ICH    Intracranial hypertension (intrakraniálna hypertenzia)
IGF-1    insulin-like growth factor (inzulínu podobný rastový faktor)
ILF    Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov
ISDN    izosorbiddinitrát
ISS    Injury Severity Score (skóre závažnosti poranenia)
IVIG    intravenózne podávaný imunoglobulín
IVZ    Inštitút vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve
JIP    jednotka intenzívní péče (jednotka intenzívnej starostlivosti)
LMWH    low molecular weight heparine (heparín s nízkou molekulovou hmotnosťou)
mEGC    mucose gastric carcinoma (sliznicový karcinóm žaldúdka)
MESH    Medical Subject Headings (podsliznicový karcinóm žalúdka)
MET    Metabolic equivalent (metabolický ekvivalent/násobok)
MRA    angiografia pomocou MR
NHL    nehodgkinovský lymfóm
NICE    National Institute for Clinical Excellence (Národný inštitút pre klinickú excelenciu)
NNT    Numbers needed to treat (počet pacientov potrebných liečiť na to, aby došlo k zlepšeniu o x %)
NRS 2002    Nutrition risk screening (skríning rizika výživy)
NT-pro BNP    N-terminal fragment pro-B-type natriuretic peptide (N-terminálny fragment nátriumdiuretický propeptid B)
P 53    proteín 53 (tumorový proteín P53)
PE..    pľúcna embólia
PKD    Polycystic Kidney Disease (polycystická choroba obličiek)
PN    Parkinsonova choroba
PPAR-?-     agonist peroxisome proliferator-activated receptor gamma agonists
PPD    Opurified Protein Derivate (purifikovaný proteínový derivát)
PPI    Protone Pump Inhibitor (inhibítor protónovej pumpy)
PUVA    Psoralen + UVA treatment (liečba psoralenom a UV-žiarením)
QFT test    QuantiFERON (stanovenie interferónu gama)
RER    replication error (porucha replikácie)
RFA     rádiofrekvenčná ablácia
RS3PE    Remitting Seronegative Symmetrical Synovitis with Pitting oedema (ustupujúca séronegatívna symetrická synovitída s mäkkým edémom)
SAH    subarachnoidová hemorágia
SBCC    superficial basal cell carcinoma (povrchový bazocelulárny karcinóm)
SCC    skvamocelulárny karcinóm
SCCA    squamous cell carcinoma antigen (antigén skvamocelulárneho karcinómu)
SCOPE    Study on Cognition and Prognosis in the Elderly (Štúdia vplyvu hypertenzie na kognitívne funkcie a prognózu u starších ľudí)
SHEP    Systolic Hypertension in the Elderly Program (program liečby systolickej hypertenzie u starších ľudí)
SLE    systémový lupus erythematosus
SPA    Staphylococcus pyogenes aureus
SPECT    single photon emission computed tomography (jednofotónová emisná počítačová tomografia
TCR    T cell receptor (povrchový receptor T-buniek)
TD    total dose (celková dávka)
TEM    transanálna endoskopická mikrochirurgia
TGF    transforming growth factor (transformujúci rastový faktor)
TPS    Tissue Polypeptide-Specific Antigen (tkanivovo špecifický polypeptidový antigén)
Vac    vakuolizačný cytotoxín

Slovenská gerontologická a geriatrická literatúra patrí k najmladším z písomníctva ostatných medicínskych odborov. Prvé významné dielo, ktoré položilo základy modernej gerontológie, bola kniha Christopha Wilhelma Hufelanda „Umenie predĺžiť ľudský život“, ktorá vyšla roku 1797 a roku 1800 bola preložená do slovenčiny. Ale už 30 rokov pred Hufelandom, roku 1766, vydal Matej Fabrícius, farár z Bojnej pri Topoľčanoch, svoj klasický traktát „Reč o starobe dobrej a čnostliwej jak chvalitebná jest“.

Moderná slovenská gerontologická literatúra sa začína zborníkom z prvého medzinárodného kongresu o pre­vencii v geriatrii roku 1975 v Bratislave. Zborník z tohto kongresu, ktorého editorom bol Š. Litomerický, sa stal prvou významnejšou slovenskou geriatrickou publiká­ciou. Okrem nej vychádzali pomerne pravidelne zborníky prednášok z geriatrických dní. V 80. rokoch 20. storočia vychádzali dva rady zborníkov: 7 zborníkov Gerontologia experimentalis bohemo-slovaca, ktorých editorom bol V. Baláž, a 5 zborníkov Aktuálne problémy gerontológie a geriatrie, ktorých editorom bol L. Hegyi. Roku 1982 vyšla publikácia M. Beniaka a spol.: „Starý človek a jeho zdravie“. V pregraduálnej výchove sa Klinika geriatrie LFUK v Bratislave pod vedením P. Černáka prezentovala vydaním skrípt „Vybrané kapitoly z geriatrie“, ktoré boli roku 1989 vyhodnotené rektorom Univerzity Komenské­ho ako najlepšie skriptá pre medikov.

Roku 1991 vydal Š. Litomerický monografiu „Gerontológia a geriatria“ a "Geriatria pre sestry". Roku 1993 vyšla monografia L. Hegyiho: „Zlyhanie adaptácie vo vyššom veku“, v krátkom slede na to vyšla roku 1994 monografia V.V. Frolkisa, J. Pogádyho, L. Hegyiho: „Procesy starnutia mozgu“. Nie je bezvýznamné, že v medzinárodnej publikácii J.I. Kosberga: „International Handbook on Services to the Elderly“ (1994) sa objavila kapitola L. Hegyiho: „Old-Age Care in the Czech and Slovak Federal Re­public“. Základy slovenskej geragogiky položila R. Čornaničová roku 1998 svojou knihou „Edukácia seniorov“. O dva roky nasledoval jej zborník „Obohacovanie života starších ľudí edukačnými akti­vitami“.

V polovici 90. rokov sa začala v publikáciách objavovať problematika sociálnej gerontológie. V prvom rade to boli učebnice, ktorých autorom bol L. Hegyi: „Vybrané kapitoly zo sociálnej gerontológie a geriatrie“ (1996), „Klinické a sociálne aspekty ošetrovania starých ľudí“ (2001) a „Základy sociálnej gerontológie pre verejné zdravotníctvo“ (2006). V tom istom roku vyšla publikácia Š. Krajčíka: „Geriatria pre sociálneho pracovníka“.

Z troch medzinárodných sympózií o sociálnej gerontológii vyšli zborníky, ktorých editorom bol L. Hegyi: „Starostlivosť o starých ľudí v transformu­júcich sa krajinách“ (1995), „Vývoj starostlivosti o seniorov v Stred­nej Európe“ (1997) a „Starostlivosť o seniorov z aspektu verejného zdravotníctva“ (2000).

K týmto publikáciám sa radí zborník prednášok „Problémy seniorov na konci storočia“ (ed.: L. Hegyi, A. Potocký) (1999). O rok neskôr vyšla publikácia Š. Krajčíka: „Geriatria“. Š. Koval vydal roku 2001 knihu „Týranie starých ľudí“.

Po dohode slovenskej a českej gerontologickej spoločnosti vznikol roku 1995 odborný časopis slovenských a českých geriatrov Geriatria. Jeho vznik zavŕšil dlhoročnú snahu oboch spoločností o vlastný časopis. Vedúcim redaktorom sa stal prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. Ťažisko publikačnej aktivity časopisu spočívalo na slovenských autoroch.

Slovenskí autori (L. Hegyi, Š. Koval, Š. Krajčík, Z. Mikeš) prispeli tiež svojimi kapitolami do vynikajúcej publikácie Z. Kalvacha a spol.: „Geriatrie a gerontologie“, ktorá vyšla v ČR roku 2004. Geriatrickú problematiku v samostatnej kapitole viacerých učebníc napísal Z. Mikeš (Gvozdják a spol.: Interná medicína, 1995, Ďuriš, I., Hulín, I., Bernadič, M. (eds.): Princípy internej medicíny I – III (2001), R. Dzúrik, T. Trnovec: „Štandardné terapeutické postupy“ (2002)). Do prestížnej slovenskej publikácie Vademecum medici, 6. vyd., 2003, prispeli svojimi prácami L. Hegyi, Š. Litomerický, F. Makai, Z. Mikeš.

Roku 2006 vyšla monografia I. Bartošoviča: „Seniori v domove dôchodcov“, ktorá bola prvou rozsiahlou publikáciou o zdravotnej problematike obyvateľov do­movov dôchodcov. Roku 2008 obohatila geriatrickú literatúru monografia Š. Krajčíka: „Princípy diagnostiky a terapie v geriatrii“.

Významným počinom bolo vydanie slovenskej publiká­cie L. Hegyiho a Š. Krajčíka: „Geriatria pre praktického lekára“, ktorej prvé vydanie vyšlo na sklonku roku 2004 a druhé doplnené vydanie roku 2006. Obe vydania sa veľmi rýchlo minuli. Na vydaní týchto publikácií mal veľkú zásluhu primár MUDr. Radko Menkyna, z ktorého iniciatívy vznikla aj dnes predkladaná publikácia.

Ostatnou knižnou aktivitou geriatrickej literatúry na Slovensku je Geriatria (L. Hegyi, Š. Krajčík a spol., 2010), ktorú práve dostáva čitateľ do rúk a ktorá sa líši od pred­chádzajúcich publikácií nielen svojím rozsahom a sna­hou o komplexnosť, ale aj zložením autorského kolektívu. Prejavuje sa to najmä v špeciálnej časti, ktorú napísali poprední odborníci zo Slovenska, Čiech, Nemecka a Anglicka.

Po úvodnej časti, ktorá sa zaoberá vybranými problémami sociálnej gerontológie, nasleduje geriatrická syndromológia a špeciálna geriatria. Autori špeciálnej geriatrie neboli len samotní geriatri, ale špičkoví odborníci z jednotlivých medicínskych odborov, ktorí pristupovali k svojim kapitolám z pohľadu geriatrie. Záverečná časť publikácie približuje organizáciu geriatrickej starostlivosti na Slovensku.

Publikácia je určená geriatrom, internistom, ale aj lekárom iných medicínskych odborov, ktorí sa starajú o geriatrického pacienta. Iniciátorom tejto publikácie bol MUDr. Radko Menkyna, ktorému v mene všetkých autorov, ale i v mene slovenských geriatrov ďakujeme.

Š. Krajčík, L. Hegyi

Hlavné črty demografického vývoja na Slovensku sledujú trendy v najrozvinutejších krajinách Európskej únie. Stredná dĺžka života sa zvyšuje, čo zrejme odráža dostupnosť a úroveň zdravotnej starostlivosti, ktoré zvyšujú strednú dĺžku života v priemere o 10 – 25 %. Stredná dĺžka života vo veku 45 r. sa zvýšila v roku 2004 u mužov oproti roku 1990 o 1,66 r. (vek dožitia 72,13 r.) a u žien o 1,2 r. (vek dožitia 78,78 r.). Napriek tomu zaostáva mužská populácia Slovenska za najdlhšie žijúcimi Švédmi o viac ako 8 rokov a ženská populácia za najdlhšie žijúcimi Francúzkami o viac ako 5 rokov. Celkový demografický trend vyspelých krajín sveta – starnutie populácie – sa začína prejavovať aj u nás. Prináša celý rad problémov, medzi nimi samozrejme aj pre zdravotnícku a sociálnu starostlivosť. Dĺžka veku však nie je jediná charakteristika, ktorá nás zaujíma. Stále viac sa hovorí o kvalite života.

Zvýšenie absolútneho počtu žijúcich starých ľudí najmä vo vyšších vekových skupinách zvyšuje hospi­talizačný tlak na všetky medicínske odbory. Aby jednotlivé odbory boli schopné poskytovať adekvátnu starostlivosť, musia byť k dispozícii dostatočné nielen konziliárne, ale aj ambulantné, nemocničné a ďalšie geriatrické služby.

O osude seniora spravidla nerozhoduje akútne ochorenie, pre ktoré sa práve lieči, ale skôr početné nešpecifické komplikácie – tzv. geriatrické syndrómy. V praxi sú časté somatické geriatrické syndrómy (po­ruchy chôdze, pády, inkontinencia, závraty a iné); psy­chické (demencia, depresia, poruchy chovania a pod.) a sociálne geriatrické syndrómy (napr. sociálna izolácia, dysfunkcia rodiny, násilie voči starému človeku a iné). Je potrebné myslieť na to, že polymorbidita staršej populácie je dôsledkom vysokej prevalencie rizikových faktorov zdravia v mladšej populácii.

Napriek všetkým problémom ambulantnej geriatrie si myslíme, že vzhľadom na starnutie populácie sa bude zvyšovať potreba ošetrovania seniorov v ich domácom, rodinnom prostredí, s čím súvisí zvýšenie počtu ge­riatrických ambulancií. Súčasťou práce geriatrickej ambu­lancie musí byť dispenzarizácia seniorov. Indikáciou na zaradenie je významná multimorbidita s prítomnosťou geriatrických syndrómov (najmä geriatrického maladap­tačného syndrómu) a dlhovekosť. V praxi sa však vzhľa­dom na nedostatočné finančné ohodnotenie a nadmerné pracovné zaťaženie ambulantných geriatrov dispen­zarizácia presadzuje len veľmi ťažko.

Perspektívne by sa mali geriatrické ambulancie užšie zameriavať aj na špecifické geriatrické syndrómy (in­kontinencia, problematika pádov, kognitívne poruchy, malnutrícia a iné).

Špecifické pre geriatriu je vyšetrenie funkčného sta­vu, ktoré je podstatou komplexného geriatrického posudzovania, tzv. geriatrického assessmentu. Funkčné geriatrické vyšetrenie okrem štandardného vyšetrenia zdravotného stavu zahŕňa i posúdenie fyzickej vý­konnosti, sebestačnosti, duševného zdravia, sociálno-ekonomickej situácie seniora. Praktický význam funkč­ného posudzovania by mal byť v tom, aby sa v zdravot­nej dokumentácii seniora neuvádzal len dlhý výpočet nozo­logických jednotiek, ale aj vyjadrenie o vývine, či výsledkoch riešenia malnutrície, kognitívnej poruchy, pohybového postihnutia, užívania pomôcok, miery sebestačnosti a pod. To by malo súvisieť s nárastom geriatrickej rehabilitácie.

Predlžovanie ľudského veku prináša so sebou celý rad problémov zdravotníckych a sociálnych nielen pre seniora, ale aj pre jeho rodinu a celú spoločnosť. Starnutie populácie ako typický jav modernej spoloč­nosti vyža­duje v mnohých oblastiach zmenu myslenia a postojov, od konzervati­vizmu lekárov až po nevšíma­vosť politikov.

Táto publikácia nadväzuje na predchádzajúce mimo­riadne úspešné vydania Geriatrie pre praktického lekára (2004, 2006) prof. Hegyiho a prof. Krajčíka. Prináša množstvo informácií o starom človeku v zdraví i cho­robe.

Publikácia je rozdelená na všeobecnú a špeciálnu časť. Všeobecná časť obsahuje informácie najmä zo so­ciálnej gerontológie, teda pohľad na spoločné problémy seniorov ako populačnej skupiny. Špeciálna časť sa delí na geriatrickú syndromológiu a na najčastejšie a naj­významnejšie klinic­ké jednotky – choroby, ktoré majú najväčší podiel na chorobnosti a úmrtnosti starších ľudí.

Ani na tomto mieste nemôžeme neuviesť aktivity Vydavateľstva zdravotníckej literatúry HERBA, s. r. o. v Bratislave, konkrétne p. prim. MUDr. Radka Menkynu, ktorý ako vedúci redaktor vydavateľstva bol iniciátorom myšlienky pripraviť Geriatriu v našich podmienkach a pre našich lekárov. Osobitné poďakovanie patrí recen­zentovi doc. MUDr. Štefanovi Litomerickému, CSc.,  najmä za priaznivé posúdenie rukopisu a za cenné rady a pripomienky. Kniha je určená predovšetkým geriatrom, internistom, všeobecným lekárom prvého kontaktu, nielen pre postgraduálne vzdelávanie, ale aj pre štúdium vybraných kapitol v rámci pregraduálneho vzdelávania na lekár­skych fakultách. Sme presvedčení, že aj toto dielo nadviaže na úspech predchádzajúcich dvoch vydaní Geriatrie pre praktického lekára.

M. Bernadič