Kardiovaskulárne choroby patria v ostatných desaťročiach medzi najzávažnejšie zdravotnícke problémy v priemyselne vyspelých krajinách prakticky na celom svete. Významne sa podieľajú na úmrtnosti, chorobnosti a invalidizácii tzv. „západných“ civilizácií, ale ich výskyt sa šplhá čoraz vyššie v rebríčku mortality a morbidity aj v ekonomicky rozvíjajúcich sa a rozvojových krajinách. V krajinách východnej Európy a v postsovietskych štátoch s transformujúcou sa ekonomikou dosahuje mortalita na choroby srdca a ciev hrozivé rozmery. Vzhľadom na dopad týchto chorôb na život celej spoločnosti oprávnene pútajú pozornosť nielen zdravotníkov, ale aj politikov, ekonómov, sociológov a celej verejnosti.

Kardiovaskulárna problematika sa skladá z veľkého množstva otázok. V priebehu času sa niekoľko zásadných vystriedalo a aj úspešne vyriešilo. Súčasne s týmto priaznivým trendom však vystupovali a vystupujú do popredia nové, nemenej náročné a vážne problémy, ktoré sú v súčasnosti hrozbami najmä priemyselne vyspelých spoločností. V uplynulej dekáde je jednou z najpálčivejších problematika zlyhávania srdca a možnosti jej riešenia. Jej pálčivosť spočíva predovšetkým vo vysokej mortalite. O päť rokov od klinickej manifestácie srdcového zlyhávania žije asi 25 % chorých. Vzhľadom na túto hrozivú štatistiku dostalo srdcové zlyhávanie prívlastok „srdcová malignita“. Mortalita však nie je jediným vážnym problémom. Charakteristickou črtou chronického srdcového zlyhávania je zhoršená kvalita zdravia, života a z toho vyplývajúca potreba opakovaných hospitalizácií pre dekompenzácie, zlý funkčný stav a závislosť pacientov na pomoci druhých. Všetky tieto faktory vedú k tomu, že SZ je ekonomicky obzvlášť náročnou kategóriou a podľa niektorých údajov výdavky na riešenie SZ predstavujú až 5 % všetkých nákladov v zdravotníctve.

Výskyt syndrómu zlyhávania srdca a jeho dôsledky sú už dnes hrozivé. Je však isté, že počet pacientov s týmto chorobným stavom bude ďalej narastať. Zdá sa, že najvýznamnejšou príčinou nárastu je „vyzrievanie“ vyspelých spoločností, ktoré charakterizuje starnutie populácie. Práve tu je zlyhávanie srdca častým fenoménom. Na tom sa iste podieľajú viaceré faktory, ku ktorým paradoxne patria aj nové liečebné opatrenia, posúvajúce hornú vekovú hranicu o niekoľko rokov či desaťročie vyššie, než bola pred niekoľkými desaťročiami.

Tento nežiaduci vývoj ovplyvňuje okrem toho aj pandemické šírenie artériovej hypertenzie, ischemickej choroby srdca, diabetes mellitus, obezity a ďalších faktorov, ktoré majú blízky vzťah k vzniku a progresii srdcového zlyhávania. Postrehnúť tu všetky aspekty tejto náročnej a zložitej problematiky je nemysliteľné a ani to nie je úmyslom autorov predkladanej publikácie.

Kniha má okrem úvodnej a záverečnej dve základné časti. Prvá sa venuje jednotlivým otázkam zlyhávania srdca so špeciálnym zameraním na pokročilé štádiá. Otázky definície a patofyziologie, ako aj problematika epidemiológie srdcového zlyhávania sa uvádzajú v miere, ktorá je na pochopenie témy vhodná. Dôraz sa sústreďuje na klinické, diagnostické a liečebné aspekty aplikované nielen v špeciálne zameraných ambulanciách a ústavných zariadeniach terciárnej sféry, ale aj v širokej klinickej praxi.

Druhá časť sa venuje transplantácii srdca. Táto sa v súčasnosti považuje za zlatý štandard pre konečné riešenie terminálneho srdcového zlyhávania v selektovanej populácii pacientov. Fungujúci program transplantácie srdca a transplantácie orgánov, tkanív a buniek vôbec je indikátorom výkonnosti a kvality zdravotnej starostlivosti, ako aj jej organizačného zabezpečenia. Úspešný rozvoj programu transplantácie srdca je podmienený koordinovanou a úzkou spoluprácou kardiológov, chirurgov, anestéziológov, infektológov, imunológov a ďalších špecialistov. V knihe sa kladie dôraz predovšetkým na otázky selekcie kandidátov transplantácie a dlhodobej starostlivosti o pacientov po tomto výkone. Pozornosť sa však venuje aj legislatívnym otázkam a interdisciplinárnym pohľadom na pacienta po transplantácii srdca, ktoré sú aplikovateľné aj v širšom kontexte orgánových transplantácií.

Pri príprave tejto publikácie autori vychádzali z dlhodobého systematického sledovania príslušnej svetovej literatúry, ďalej sa opierali o mnohoročné osobné klinické skúsenosti a o rozsiahlu vlastnú publikačnú činnosť z tejto oblasti, ktorá iba za uplynulých 10 rokov predstavuje viac ako 120 odborných článkov a statí v odbornej periodickej tlači, ako aj knižničných publikáciách a aj veľký počet orálnych či posterových prezentácií doma i v zahraničí. Je naším veľkým prianím, aby čitatelia našli v tejto knihe aspoň jeden užitočný poznatok, ktorý by vedeli uplatniť v svojej každodennej práci.

Chceli by sme, aby kniha oslovila širokú odbornú verejnosť, predovšetkým však kardiológov, internistov, pediatrov, praktických lekárov, imunológov, infektológov, kardiochirurgov, ale aj všetkých tých, ktorí sa síce s tematikou zlyhávania a transplantácie srdca bezprostredne nestretávajú, ale majú záujem sa s ňou zoznámiť.

Autori ďakujú predovšetkým najbližším spolupracovníkom z Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca, pracovníkom NÚSCH aj z ďalších ústavov a zdravotníckych zariadení, ktorí sa na riešení komplexnej a multidisciplinárnej problematiky zlyhávania a transplantácie srdca priamo či nepriamo podieľali a tým vytvárali predpoklady na vznik tejto monografie.

?alej ďakujeme MUDr. Radkovi Menkynovi, vedúcemu redaktorovi, a Mgr. Milanovi Lehkému z Vydavateľstva zdravotníckej literatúry Herba, s. r. o., v Bratislave za nezištnú, kvalitnú a obetavú pomoc a cenné rady pri redakčnom spracovaní rukopisu. Vďaka patrí aj ďalším pracovníkom vydavateľstva za jazykové a grafické úpravy a pracovníkom Kníhtlače Svornosť za vytlačenie publikácie. Naša vďaka patrí aj recenzentovi rukopisu prof. MUDr. J. Murínovi, CSc., za podnetné, tvorivé a pozitívne posúdenie monografie.

Nakoniec, ale nie na poslednom mieste, ďakujeme sponzorom, ktorí finančne podporili vydanie tejto knihy.

Bratislava 2007

Autori