ACC – American College of Cardiology
ACE – angiotenzín konvertujúci enzým
ADH – antidiuretický hormón
AH – artériová hypertenzia
AHA – American Heart Association
AIM – akútny infarkt myokardu
ALDO – aldosterón
ALG – antilymfocytový globulín
ALPL – antilymfocytové protilátky
ALT – alanín aminotransferáza


ANP – átriový natriuetický peptid
APC – antigén prezentujúca bunka
ARB – blokátor receptora pre angiotenzín II
ASA – kyselina acetylosalicylová
AST – aspartát-aminotransferáza
AT – angiotenzín
AT1 – angiotenzín 1
AT2 – angiotenzín 2
ATG – antitymocytový globulín
AV – atrioventrikulárny
AZA – azatioprín

BB – betablokátory
BCC – bazocelulárny karcinóm
BiKS – biventrikulárny kardiostimulátor
BMI – Body Mass Index (index telesnej hmotnosti)
BMJ – British Medical Journal
BNP – natriuretický peptid typu B

CABG – Coronary Artery Bypass Grafting (koronárny bypass)
CAD – Coronary Artery Disease (koronárna choroba)
CAV – Cardiac Allograft Vasculopathy (vaskulopatia štepu)
CGMP – cyklický guanozín-monofosfát
CM – crossmatch (krížová skúška)
CMV – cytomegalovirus
CNS – centrálny nervový systém
CRT – Cardiac Resynchronisation Therapy (resynchronizačná liečba)
CRT-D – Cardiac Resynchronisation/Defibrilation Therapy (kardiálna resynchronizačná liečba s defibrilačnou funkciou)
CT – Computerized Tomography (komputerizovaná tomografia)

DKMP – dilatačná kardiomyopatia
DM – diabetes mellitus
DNA – deoxyribonukleová kyselina
DSU – dysfunkcia sinusového uzla
DT – deceleračný čas

EBV – Epsteinov-Barrovej vírus
ECHO – echokardiografia
2D ECHO – dvojdimenziomálna echokardiografia
ECMO – Extracorporal Membrane Ooxygenation/Cardiopulmonary System (mimotelová membránová oxygenácia/kardiopulmonálny systém)
EF – ejekčná frakcia
EMB – endomyokardová biopsia
EKS – Európska kardiologická spoločnosť
ET-1 – endotelín 1

FP – fibrilácia predsiení
FKBP – FK-Binding Protein (FK-viažuci proteín)

GK – glukokortikoidy (kortikoidy)
GR – glukokortikoidný receptor

HDL – High Density Lipoprotein (lipoproteín s vysokou hustotou)
HFSS – Heart Failure Survival Score (skóre prežívania pri srdcovom zlyhávaní)
HSV – herpes simplex virus
HTx – Heart Transplantation (transplantácia srdca)

CHSZ – chronické srdcové zlyhávanie

IABK – intraaortálna balónková kontrapulzácia
ICD – implantabilný kardioverter defibrilátor
IgG – imunoglobulín G
ICHS – ischemická choroba srdca
IL-1 – interleukín 1
IL-2 – interleukín 2
IL-6 – interleukín 6
IL-10 – interleukín 10
IL-18 – interleukín 18
IM – infarkt myokardu
ISHLT – International Society for Heart and Lung Transplantation (Medzinárodná spoločnosť pre transplantáciu srdca a pľúc)
IVIG – intravenózne podávané imunoglobulíny
IVS – interventrikulárne septum
IVUS – Intravascular Ultrasonography System (intravaskulárny ultrazvukový systém)

KF – fibrilácia komôr
KS – kardiostimulátor
KT – komorová tachykardia
KTx – Kidney Transplantation (transplantácia obličky)

LDL – Low Density Lipoprotein (lipoproteín s nízkou hustotou)
?K – ľavá komora
?P – ľavá predsieň
?TR – ľavé Tawarovo ramienko
MAP – stredný artériový tlak
MMF – mykofenolátmofetil
MPA – kyselina mykofenolová
MR – mitrálna regurgitácia
MRI – Magnetic Resonance Imaging (magnetická rezonancia)
MRSA – na meticilín rezistentný Staphylococcus aureus
MZ SR – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

NA – noradrenalín
NO – oxid dusnatý
NHLBI – National Heart, Lung and Blood Institute (Národný inštitút srdca, pľúc a krvi)
NT -pro BNP – N-terminálny proBNP
NUKT – neudržujúca sa komorová tachykardia
NÚSCH – Národný ústav srdcových a cievnych chorôb
NYHA – New York Heart Association

PCR – Polymerase Chain Reaction (polymerázová reťazová reakcia)
PK – pravá komora
PKA – pravá koronárna artéria
PMR – protilátkami mediovaná (humorálna) rejekcia
PRA – Panel-Reactive Antibody (protilátky proti panelu lymfocytov)
PSZ – pokročilé srdcové zlyhávanie
PTLD – Posttransplant Lymphoproliferative Disease (potransplantačná lymfoproliferatívna choroba)
pVO2 – spotreba kyslíka na vrchole záťaže
PVR – pľúcna vaskulárna rezistencia

QoL – Quality of Life (kvalita života)
RAAS – systém renín-angiotenzín-aldosterón
RNA – ribonukleová kyselina
RRR – redukcia relatívneho rizika
RVNG – pravostranná ventrikulografia

SCC – spinocelulárny karcinóm
SCOT – Slovenské centrum orgánových transplantácií
SF – srdcová frekvencia
SKG – koronarografia
SPECT – Single Photon Emision Computerised Tomography
SPIRO – spirometria
SÚSCH – Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
SVR – systémová vaskulárna rezistencia
SZ – srdcové zlyhávanie
6minTCH – šesťminútový test chôdzou

TCH – trikuspidálna chlopňa
TCR – T-bunkový receptor
TGF-? – Transforming Growth Factor-? (transformujúci rastový faktor-?)
TK – tlak krvi
dTK – diastolický tlak krvi
sTK – systolický tlak krvi
TLI – totálna lymfoidná iradiácia
TNF – tumor nekrotizujúci faktor
TOR – Target of Rapamycin (cytoplazmatický enzým)
TR – trikuspidálna regurgitácia
TSH – tyreostimulačný hormón
T4 – tyroxín

UF – ultrafiltrácia
ÚKVCH – Ústav kardiovaskulárnych chorôb

VAD – Ventricular Assist Device (podporný komorový systém)
VE/CO2 – ventilačný ekvivalent pre oxid uhličitý
VRE – na vankomycín rezistentné enterokoky
VSF – variabilita srdcovej frekvencie
vz – verzus
VZV – varicella-zoster virus

WHO – World Health Organization (Svetová zdravotnícka organizácia)
WL – Waiting List (listina čakateľov)
WMSI – Wall Motion Score Iindex (index skóre pohybu steny)