V tomto zozname sa uvádzajú skratky odborných výrazov. Špecifické skratky použité iba na jednom mieste sa uvádzajú v príslušnom texte s rozpisom v slovenčine aj v angličtine. Všeobecne rozšírené skratky, ako je SR (Slovenská republika) a pod., sa tu neuvádzajú.   

AA     – antagonisty angiotenzínu II
ABR     – acidobázická rovnováha
ABRI     – Adjusted Blood Requirement Index, upravený index potreby krvi
ACE     – enzým konvertujúci angiotenzín I na angiotenzín II
ACEI     – inhibítor ACE
ACRS    – Amplification-Created Restriction Sites, reštrikčné miesta vytvorené amplifikáciou
ACTH    – adrenokortikotropný hormón
ADH     – antidiuretický hormón
ADL     – Activities of Daily Living, každodenné aktivity


ADP     – adenozín monofosfát
AED     – automatický externý defibrilátor
AGE     – Advanced Glycosylation Endproducts, koncové produkty pokročilej glykozylácie
AIDS     – Acquired Immuno-Defficiency Syndrome, syndróm získanej imunodeficiencie
ALL     – akútna lymfoidná leukémia
AMA     – antimitochondriálne autoprotilátky
AML     – akútna myeloidná leukémia
AMP     – adenozín monofosfát
APACHE    – Acute Physiology And Chronic Health Evaluation, posúdenie aktuálnych fyziologických funkcií a dlhodobého zdravotného stavu
APC     – argónová plazmakoagulácia
APC     – Antigen Presenting Cell, bunka prezentujúca antigén
APM     – Action Potential Of Motor Units, akčné potenciály motorických jednotiek
APTT     – Activated Partial Thromboplastin Time, čas aktivovaného parciálneho tromboplastínu
ARDS    – Acute Respiratory Distress Syndrome, akútny respiračný distres syndróm
ASA     – kyselina acetylsalicylová
ATP     – adenozín trifosfát

BALT    – Bronchi-Associated Lymphoid Tissue, lymfatické tkanivo v prieduškách
BD    – benzodiazepíny
Bi     – bilirubín
BK    – Kochov bacil
BĽTR     – blokáda ľavého Tawarovho ramienka
BMI     – Body Mass Index, index telesnej hmoty
BPTR    – blokáda pravého Tawarovho ramienka
BRC, BRCA    – Breast Cancer (Gene), rakovina prsníka (gén rakoviny prsníka)

cAMP    – cyklický adenozín monofosfát
CAPD    – Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, kontinuálna ambulantná peritoneálna dialýza
cART     – combination Anti-Retroviral Therapy, kombinovaná antiretrovírusová terapia
CAVH    – Continuous Arterio-Venous Hemofiltration, kontinuálna artériovenózna hemofiltrácia
CCD     – Charge-Coupled Device (technika digitálneho zobrazovania)
CD     – Compact Disc, kompaktná platňa
CF     – Color Flow, farebný prietok (ultrazvukový)
cfs     – cefalosporín
CGH     – Comparative Genomic Hybridization, komparatívna genómová hybridizácia
CLL     – chronická lymfoidná leukémia
CML     – chronická myeloidná leukémia
CMRR    – Common Mode Rejection Ratio, diskriminačný činiteľ
CMS     – Common Mode Signal, súfázový signál
CMV     – cytomegalovírus
CNS     – centrálny nervový systém
CO    – oxid uhoľnatý
CPAP     – Continuous Positive Airway Pressure, kontinuálny pozitívny tlak v dýchacích cestách
CR     – Computed Radiography, výpočtová rádiografia
CRP     – C-reaktívny proteín
CSF     – Chronic Fatigue Syndrome, syndróm chronickej únavy
CT     – Computerized Tomography, výpočtová tomografia
CTA     – CT angiografia
CVID     – Commnon Variable Immuno-Deficiency, bežná variabilná imunodeficiencia
CVVH    – Continual Veino-Veinous Hemofiltration, kontinuálna veno-venózna hemofiltrácia
CW     – Continuous Wawe, vlna s kontinuálnym zobrazením (ultrazvukom)
CYP     – cytochróm P 450

DBKK    – dihydropyridínové blokátory kalciových kanálov
DDOT    – dlhodobá domáca oxygenoterapia
DICOM    – Digital Imaging And Communication In Medicine, norma na číslicové zobrazovanie a prenos obrazu v medicíne
DIP     – distálny interfalangeálny (kĺb)
DNA     – Deoxyribo-Nucleic Acid, kyselina deoxyribonukleová
DR     – Direct (Digital) Radiography, priama (digitálna) rádiografia
DSA     – digitálna substrakčná angiografia
DS CT    – Dual Source Computed Tomography, výpočtová tomografia s dvoma RTG žiaričmi
dTK     – diastolický krvný tlak
DVD     – Digital Video Disc (Digital Versatile Disc), digitálna videoplatňa

EBUS    – endobronchiálna ultrasonografia
EBV     – vírus Epsteina a Barrovej
ECT     – extracelulárna tekutina
ECV     – extracelulárna voda
EDTA    – kyselina etyléndiamínotetraoctová
EF     – ejekčná frakcia
EGD     – ezofágogastroduodénoskopia
echokg    – echokardiografia
EIA     – enzyme immuno-assay, enzýmová imunologická skúška
ekg     – elektrokardiogram
ELISA    – Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, imunoadsopčná skúška spojená s enzýmom
EMR     – endoskopická mukózová (sliznicová) resekcia
ERC     – European Resuscitation Council
ERCP     – endoskopická retrográdna cholangio-pankreatikografia

FAB     – French-American-British (classification), francúzsko-americko-britská klasifikácia akútnych myeloidných leukémií
FAP     – familiárna adenomatózna polypóza
FBLR     – fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
FD    – forsírovaná diuréza
FIA     – Fluorescent Immuno-Analysis, fluorescentná imunoanalýza
FISH     – Fluorescence In Situ Hybridization, fluorescenčná hybridizácia in situ
FO     – Foot Orthosis, ortéza nohy
FSH     – folikuly stimulujúci hormón
fT4     – free Tetra-Iodo-Thyronine, voľný tyroxín
FUO     – Febris Of Unknown Origin, horúčka neznámeho pôvodu

GABA    – Gama-Amino-Butyric Acid, kyselina g-aminomaslová
GALT    – Gastrointestinal Tract-Associated Lymphoid Tissue, lymfatické tkanivo v tráviacej trubici
GF     – glomerulová filtrácia
GIT     – gastrointestinálny trakt

HD    – hemodialýza
HAART    – Highly Active Anti-Retroviral Therapy, vysoko aktívna retrovírusová liečba
HELLP    – Haemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count, hemolýza, zvýšená aktivita pečeňových enzýmov, nízky počet trombocytov
HF     – hemofiltrácia
HIV     – Human Immunodefficiency Virus, ľudský vírus imunodeficiencie
HKAFO    – Hip-Knee-Ankle-Foot Orthosis, ortéza bedro-koleno-členok-noha
HLA    – Human Leucocyte Antigens, ľudské leukocytové antigény
HNPCC    – Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer, dedičný nepolypový kolorektálny karcinóm
HP    – hemoperfúzia
HRCT     – High Resolution Computed Tomography, výpočtová tomografia s vysokým rozlíšením

CHOCHP    – chronická obštrukčná choroba pľúc

IADL     – instrumental activities of daily living, každodenné inštrumentálne aktivity
ICT     – intracelulárna tekutina
ICV     – intracelulárna voda
ICHS     – ischemická choroba srdca
ICHDK    – ischemická choroba dolných končatín
IDS     – Immune Defficiency Syndrome, syndróm imunodeficiencie
IGF     – Insulin-Like Growth Factor, rastový faktor podobný inzulínu
IM     – infarkt myokardu
i. m.     – intra musculum, intramuskulárne, do svalu
INR     – International Normalized Ratio, medzinárodný normalizovaný pomer
i. o.     – intra os, intraoseálne, do kosti
IS     – imunitný systém
ISI     – International Sensitivity Index, medzinárodný index senzitivity
i. v.     – intra venam, intravenózne, do žily

JIS     – jednotka intenzívnej starostlivosti

K/DOQI    – Kidney Disease Outcomes Quality Initiative
KF     – komorová fibrilácia
KPR     – kardiopulmonálna resuscitácia
KT     – komorová tachykardia

LAD     – Leucocyte Adhesion Defficiency, deficit adhézie leukocytov
LBM     – Lean Body Mass, beztuková telová hmota
LH     – luteinizačný hormón
ĽK     – ľavá komora srdca
ĽKA    – ľavá koronárna artéria
LKM    – Liver-Kidney Microsomes, mikrozómy pečene a obličky
LPD     – Low Potassiom Dextran, dextran s malým obsahom draslíka
ĽPFB     – ľavá predná fascikulárna blokáda
LSD     – dietylamid kyseliny lysergovej
LUS     – laparoskopická ultrasonografia
LVMI     – Left Vetricle Mass Index, index masy ľavej komory
LVRS     – Lung Volume Reduction Surgery, chirurgia redukujúca objem pľúc

M     – muž, muži (pri laboratórnych hodnotách)
MAC     – Membrane Attack Complex
MAC     – metabolická acidóza
MAC     – Mid Arm Circumference, obvod ramena v strede
MAL     – metabolická alkalóza
MALT    – Mucosa-Associated Lymhoid Tissue, lymfatické tkanivo spojené so sliznicou
MARS    – Molecular Adsorbents Recirculating System, recirkulujúci systém molekulových adsorbentov
MCP     – metakarpo-falangový (kĺb)
MCTD    – Mixed Connective Tissue Disease, choroba zmiešaného spojivového tkaniva
MEN     – mnohonásobná endokrínna neoplázia
MHC     – Major Histocompatibility Complex, hlavný histokompatibilný komplex
MIH     – medikamentmi indukovaná artériová hypertenzia
mil.     – milión, milióny
MODS    – Multi-Organ Dysfunction Syndrome, syndróm mnohoorgánovej poruchy funkcie
MOF     – Multi-Organ Failure, mnohoorgánové zlyhávanie
MRI     – Magnetic Resonance Imaging, zobrazenie magnetickou rezonanciou
MS     – metabolický syndróm
MS CT    – Multi-Slice Computed Tomography, mnohovrstvová výpočtová tomografia
MTP     – metatarzo-falangový (kĺb)
MUP    – Motor Unit Potential, potenciál motorickej jednotky

NBI     – Narrow Band Imaging, bronchoskopia zúženým prúdom svetla
NBKK    – nedihydropyridínové blokátory kalciových kanálov
NF     – neurofibromatóza
NCMP    – náhla cievna mozgová príhoda
NHL     – non-Hodgkinov lymfóm
NIS     – nemocničný informačný systém
NM     – nukleárna medicína
NMR     – nukleárna magnetická rezonancia
NSA    – nesteroidové antiflogistiká
NSCLC    – Non Small Cell Lung Cancer, nemalobunkový karcinóm pľúc
NTD     – Neural Tube Defect, defekt nervovej trubice
OFI    – organofosforové insekticídy
OGTT    – orálny glukózový tolerančný test

PA     – postero-anteriórny (PA projekcia pri rtg hrudníka)
PACS     – Picture Archiveing And Communication System, systém archivovania a prenášania obrazov
PaO2     – parciálny tlak kyslíka
PAS     – Per-iodic Acid Schiff, ofarbenie perjódovovou kyselinoou podľa Schiffa
PD     – peritoneálna dialýza
PDT     – fotodynamická terapia
PEG     – perkutánna endoskopická gastrostómia
PEJ     – perkutánna endoskopická jejunostómia
PEM     – proteínovo-energetická malnutrícia
PET     – pozitrónová emisná tomografia
PGE2     – prostaglandín E2
PIP     – proximálny interfalangeálny (kĺb)
PK     – pravá komora srdca
PKA    – pravá koronárna artéria
PKI     – perkutánna koronárna intervencia
POCT    – Point Of Care Testing, laboratórne vyšetrenie realizované na mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti
PRINS    – Primed In Situ DNA labeling, označenie DNA in situ pomocou primera
PSA     – antigén špecifický pre prostatu
PST     – palpačný systolický tlak krvi
PTA     – perkutánna transluminálna angioplastika
PTCA     – Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty, perkutánna transluminálna koronárna angioplastika
PTP     – Pre-Test Probability, pravdepodobnosť (diagnózy) pred vyšetrením
PW     – Pulsed Wawe, pulzná vlna (ultrazvuková)

RA     – reumatoidná artritída
RAA     – renín-angiotenzín-aldosterón
RAC     – respiračná acidóza
RAL     – respiračná alkalóza
RAST     – rádioalergosorbentný test
RF     – reumatoidný faktor
RFLP     – Restriction Fragment Lenght Polymorphism, rôznorodosť v dĺžke reštrikčných fragmentov
RH     – rastový hormón
RIA     – Radio-Immuno-Assay, rádioimunologická skúška
RIS     – rádiologický informačný systém
RNA     – Ribo-Nucleic Acid, kyselina ribonukleová
RRT     – Renal Replacement Therapy, liečba nahrádzajúca funkciu obličiek
rtg     – röntgenový

SAAG    – Serum-Ascites Albumin Gradient, gradient medzi koncentráciou albumínu v krvnom sére a koncentráciou albumínu v ascite
SARS     – Severe Acute Respiratory Syndrome, ťažký akútny respiračný syndróm
SCID     – Severe Combined Immune Defficiency, ťažký kombinovaný defekt imunity
SFEMG    – Single Fibre Electro-Myo-Graphy, elektromyografia jedného svalového vlákna
SH     – Southernova hybridizácia
SHBG    – Sexual Hormone Binding Globulin, globulín viažuci sexuálny hormón
SHBP    – Sexual Hormone Binding Protein, proteín viažuci pohlavný hormón
SIADH    – syndróm inadekvátnej sekrécie anditiuretického hormónu
SIRS     – Systemic Inflammatory Response Syndrome, syndróm systémovej zápalovej odpovede
SLE     – systémový lupus erythematosus
SPET     – Single Photon Emission Tomography, jednofotónová emisná tomografia
SSCP     – Single-Strand Conformation Polymorphism, jednopásový conformačný polymorfizmus
SSRI    – Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, selektívny inhibítor spätného vychytávania sérotonínu
SS CT    – Single Slice Computed Tomography, jednovrstvová výpočtová tomografia
STEMI    – ST-Elevation Myocardial Infarction, infarkt myokardu s eleváciou segmentu ST
sTK     – systolický krvný tlak
SZO     – Svetová zdravotnícka organizácia

T3     – trijódtyronín
T4    – tetrajódtyronín, tyroxín
tbc    – tuberkulóza, tuberkulózny
TBG     – Thyroxine-Binding Globulin, globulín viažuci tyroxín
TBNA    – Trans-Bronchial Needle Aspiration, trans-bronchiálna ihlová aspirácia
TCA    – tricyklické antidepresíva
TIA     – tranzitórny ischemický atak
TIPS     – transjugulárny intrahepatálny portosystémový stent
TK     – artériový tlak krvi (krvný tlak)
TNF     – Tumor Necrosis Factor, faktor nádorovej nekrózy
TSF     – Triceps Skinfold Fat, tuk v kožnej krkve nad tricepsom
TSH     – tyreostimulačný hormón
tTG     – tkanivová transglutamináza

UACR    – Urine Albumin Creatinine Ratio, pomer koncentrácie albumínu v moči ku koncentrácii kreatitínu v moči
UHF     – Un-Fractionnated Heparin, nefrakcionovaný heparín
usg     – ultrasonografia, ultrasonografický
UV     – uhľovodíky
UW     – Univerzita vo Wiskonsine
uz     – ultrazvuk

VAMT    – Video-Assisted Mini-Thoracotomy, minitorakotómia a asistovaná videom
VATS     – Video-Assisted Thoracic Surgery, hrudná chirurgia asistovaná videom
VTS     – Video-Thoracoscopic Surgery, videotorakoskopická chirurgia

WHO     – World Health Organization, Svetová zdravotnícka organizácia
WMSI    – Wall Motion Score Index, index skóre pohybu steny
WPW     – Wolf, Parkinson, White

Ž     – žena, ženy (pri laboratórnych hodnotách)