Internistická propedeutika

PropedeutikaKniha Internistická propedeutika do Š. Hrušovského a kol. vychádza v Dieškovej edícii.

Cena publikácie je 100 Eur + poštovné a balné

AKCIA Zľava pre študentov pri osobnom odbere a predložení indexu (cena knihy 60 Eur je podmienená registráciou v internetovom obchode)

Knihu si môžete objednať prostredníctvom internetového obchodu ShopHERBA

Shopherba

 

 

2013, ISBN 978-80-89171-72-9,  800 strán, 50 autorov, 13 kapitol, 60 záznamov EKG, 100 tabuliek, 160 panelov, 1200 pôvodných obrázkov, miniatlasy, minigaléria

 

DostupnáInternistická propedeutika

Do obchodu Shopherba

Zoznam  skratiek       
Predhovor k I. vydaniu       
Úvod   
Ako čítať túto knihu       

Kapitola 1
MEDICÍNSKA ETIKA

1.1    Etika, zdravie a choroba       
1.2    Etika lekára       
1.3    Etika zdravotnej starostlivosti       
1.4    Etika klinického výskumu

V tomto zozname sa uvádzajú skratky odborných výrazov. Špecifické skratky použité iba na jednom mieste sa uvádzajú v príslušnom texte s rozpisom v slovenčine aj v angličtine. Všeobecne rozšírené skratky, ako je SR (Slovenská republika) a pod., sa tu neuvádzajú.   

AA     – antagonisty angiotenzínu II
ABR     – acidobázická rovnováha
ABRI     – Adjusted Blood Requirement Index, upravený index potreby krvi
ACE     – enzým konvertujúci angiotenzín I na angiotenzín II
ACEI     – inhibítor ACE
ACRS    – Amplification-Created Restriction Sites, reštrikčné miesta vytvorené amplifikáciou
ACTH    – adrenokortikotropný hormón
ADH     – antidiuretický hormón
ADL     – Activities of Daily Living, každodenné aktivity
ADP     – adenozín monofosfát
AED     – automatický externý defibrilátor
AGE     – Advanced Glycosylation Endproducts, koncové produkty pokročilej glykozylácie
AIDS     – Acquired Immuno-Defficiency Syndrome, syndróm získanej imunodeficiencie
ALL     – akútna lymfoidná leukémia
AMA     – antimitochondriálne autoprotilátky
AML     – akútna myeloidná leukémia
AMP     – adenozín monofosfát
APACHE    – Acute Physiology And Chronic Health Evaluation, posúdenie aktuálnych fyziologických funkcií a dlhodobého zdravotného stavu
APC     – argónová plazmakoagulácia
APC     – Antigen Presenting Cell, bunka prezentujúca antigén
APM     – Action Potential Of Motor Units, akčné potenciály motorických jednotiek
APTT     – Activated Partial Thromboplastin Time, čas aktivovaného parciálneho tromboplastínu
ARDS    – Acute Respiratory Distress Syndrome, akútny respiračný distres syndróm
ASA     – kyselina acetylsalicylová
ATP     – adenozín trifosfát

BALT    – Bronchi-Associated Lymphoid Tissue, lymfatické tkanivo v prieduškách
BD    – benzodiazepíny
Bi     – bilirubín
BK    – Kochov bacil
BĽTR     – blokáda ľavého Tawarovho ramienka
BMI     – Body Mass Index, index telesnej hmoty
BPTR    – blokáda pravého Tawarovho ramienka
BRC, BRCA    – Breast Cancer (Gene), rakovina prsníka (gén rakoviny prsníka)

cAMP    – cyklický adenozín monofosfát
CAPD    – Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, kontinuálna ambulantná peritoneálna dialýza
cART     – combination Anti-Retroviral Therapy, kombinovaná antiretrovírusová terapia
CAVH    – Continuous Arterio-Venous Hemofiltration, kontinuálna artériovenózna hemofiltrácia
CCD     – Charge-Coupled Device (technika digitálneho zobrazovania)
CD     – Compact Disc, kompaktná platňa
CF     – Color Flow, farebný prietok (ultrazvukový)
cfs     – cefalosporín
CGH     – Comparative Genomic Hybridization, komparatívna genómová hybridizácia
CLL     – chronická lymfoidná leukémia
CML     – chronická myeloidná leukémia
CMRR    – Common Mode Rejection Ratio, diskriminačný činiteľ
CMS     – Common Mode Signal, súfázový signál
CMV     – cytomegalovírus
CNS     – centrálny nervový systém
CO    – oxid uhoľnatý
CPAP     – Continuous Positive Airway Pressure, kontinuálny pozitívny tlak v dýchacích cestách
CR     – Computed Radiography, výpočtová rádiografia
CRP     – C-reaktívny proteín
CSF     – Chronic Fatigue Syndrome, syndróm chronickej únavy
CT     – Computerized Tomography, výpočtová tomografia
CTA     – CT angiografia
CVID     – Commnon Variable Immuno-Deficiency, bežná variabilná imunodeficiencia
CVVH    – Continual Veino-Veinous Hemofiltration, kontinuálna veno-venózna hemofiltrácia
CW     – Continuous Wawe, vlna s kontinuálnym zobrazením (ultrazvukom)
CYP     – cytochróm P 450

DBKK    – dihydropyridínové blokátory kalciových kanálov
DDOT    – dlhodobá domáca oxygenoterapia
DICOM    – Digital Imaging And Communication In Medicine, norma na číslicové zobrazovanie a prenos obrazu v medicíne
DIP     – distálny interfalangeálny (kĺb)
DNA     – Deoxyribo-Nucleic Acid, kyselina deoxyribonukleová
DR     – Direct (Digital) Radiography, priama (digitálna) rádiografia
DSA     – digitálna substrakčná angiografia
DS CT    – Dual Source Computed Tomography, výpočtová tomografia s dvoma RTG žiaričmi
dTK     – diastolický krvný tlak
DVD     – Digital Video Disc (Digital Versatile Disc), digitálna videoplatňa

EBUS    – endobronchiálna ultrasonografia
EBV     – vírus Epsteina a Barrovej
ECT     – extracelulárna tekutina
ECV     – extracelulárna voda
EDTA    – kyselina etyléndiamínotetraoctová
EF     – ejekčná frakcia
EGD     – ezofágogastroduodénoskopia
echokg    – echokardiografia
EIA     – enzyme immuno-assay, enzýmová imunologická skúška
ekg     – elektrokardiogram
ELISA    – Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, imunoadsopčná skúška spojená s enzýmom
EMR     – endoskopická mukózová (sliznicová) resekcia
ERC     – European Resuscitation Council
ERCP     – endoskopická retrográdna cholangio-pankreatikografia

FAB     – French-American-British (classification), francúzsko-americko-britská klasifikácia akútnych myeloidných leukémií
FAP     – familiárna adenomatózna polypóza
FBLR     – fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
FD    – forsírovaná diuréza
FIA     – Fluorescent Immuno-Analysis, fluorescentná imunoanalýza
FISH     – Fluorescence In Situ Hybridization, fluorescenčná hybridizácia in situ
FO     – Foot Orthosis, ortéza nohy
FSH     – folikuly stimulujúci hormón
fT4     – free Tetra-Iodo-Thyronine, voľný tyroxín
FUO     – Febris Of Unknown Origin, horúčka neznámeho pôvodu

GABA    – Gama-Amino-Butyric Acid, kyselina g-aminomaslová
GALT    – Gastrointestinal Tract-Associated Lymphoid Tissue, lymfatické tkanivo v tráviacej trubici
GF     – glomerulová filtrácia
GIT     – gastrointestinálny trakt

HD    – hemodialýza
HAART    – Highly Active Anti-Retroviral Therapy, vysoko aktívna retrovírusová liečba
HELLP    – Haemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count, hemolýza, zvýšená aktivita pečeňových enzýmov, nízky počet trombocytov
HF     – hemofiltrácia
HIV     – Human Immunodefficiency Virus, ľudský vírus imunodeficiencie
HKAFO    – Hip-Knee-Ankle-Foot Orthosis, ortéza bedro-koleno-členok-noha
HLA    – Human Leucocyte Antigens, ľudské leukocytové antigény
HNPCC    – Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer, dedičný nepolypový kolorektálny karcinóm
HP    – hemoperfúzia
HRCT     – High Resolution Computed Tomography, výpočtová tomografia s vysokým rozlíšením

CHOCHP    – chronická obštrukčná choroba pľúc

IADL     – instrumental activities of daily living, každodenné inštrumentálne aktivity
ICT     – intracelulárna tekutina
ICV     – intracelulárna voda
ICHS     – ischemická choroba srdca
ICHDK    – ischemická choroba dolných končatín
IDS     – Immune Defficiency Syndrome, syndróm imunodeficiencie
IGF     – Insulin-Like Growth Factor, rastový faktor podobný inzulínu
IM     – infarkt myokardu
i. m.     – intra musculum, intramuskulárne, do svalu
INR     – International Normalized Ratio, medzinárodný normalizovaný pomer
i. o.     – intra os, intraoseálne, do kosti
IS     – imunitný systém
ISI     – International Sensitivity Index, medzinárodný index senzitivity
i. v.     – intra venam, intravenózne, do žily

JIS     – jednotka intenzívnej starostlivosti

K/DOQI    – Kidney Disease Outcomes Quality Initiative
KF     – komorová fibrilácia
KPR     – kardiopulmonálna resuscitácia
KT     – komorová tachykardia

LAD     – Leucocyte Adhesion Defficiency, deficit adhézie leukocytov
LBM     – Lean Body Mass, beztuková telová hmota
LH     – luteinizačný hormón
ĽK     – ľavá komora srdca
ĽKA    – ľavá koronárna artéria
LKM    – Liver-Kidney Microsomes, mikrozómy pečene a obličky
LPD     – Low Potassiom Dextran, dextran s malým obsahom draslíka
ĽPFB     – ľavá predná fascikulárna blokáda
LSD     – dietylamid kyseliny lysergovej
LUS     – laparoskopická ultrasonografia
LVMI     – Left Vetricle Mass Index, index masy ľavej komory
LVRS     – Lung Volume Reduction Surgery, chirurgia redukujúca objem pľúc

M     – muž, muži (pri laboratórnych hodnotách)
MAC     – Membrane Attack Complex
MAC     – metabolická acidóza
MAC     – Mid Arm Circumference, obvod ramena v strede
MAL     – metabolická alkalóza
MALT    – Mucosa-Associated Lymhoid Tissue, lymfatické tkanivo spojené so sliznicou
MARS    – Molecular Adsorbents Recirculating System, recirkulujúci systém molekulových adsorbentov
MCP     – metakarpo-falangový (kĺb)
MCTD    – Mixed Connective Tissue Disease, choroba zmiešaného spojivového tkaniva
MEN     – mnohonásobná endokrínna neoplázia
MHC     – Major Histocompatibility Complex, hlavný histokompatibilný komplex
MIH     – medikamentmi indukovaná artériová hypertenzia
mil.     – milión, milióny
MODS    – Multi-Organ Dysfunction Syndrome, syndróm mnohoorgánovej poruchy funkcie
MOF     – Multi-Organ Failure, mnohoorgánové zlyhávanie
MRI     – Magnetic Resonance Imaging, zobrazenie magnetickou rezonanciou
MS     – metabolický syndróm
MS CT    – Multi-Slice Computed Tomography, mnohovrstvová výpočtová tomografia
MTP     – metatarzo-falangový (kĺb)
MUP    – Motor Unit Potential, potenciál motorickej jednotky

NBI     – Narrow Band Imaging, bronchoskopia zúženým prúdom svetla
NBKK    – nedihydropyridínové blokátory kalciových kanálov
NF     – neurofibromatóza
NCMP    – náhla cievna mozgová príhoda
NHL     – non-Hodgkinov lymfóm
NIS     – nemocničný informačný systém
NM     – nukleárna medicína
NMR     – nukleárna magnetická rezonancia
NSA    – nesteroidové antiflogistiká
NSCLC    – Non Small Cell Lung Cancer, nemalobunkový karcinóm pľúc
NTD     – Neural Tube Defect, defekt nervovej trubice
OFI    – organofosforové insekticídy
OGTT    – orálny glukózový tolerančný test

PA     – postero-anteriórny (PA projekcia pri rtg hrudníka)
PACS     – Picture Archiveing And Communication System, systém archivovania a prenášania obrazov
PaO2     – parciálny tlak kyslíka
PAS     – Per-iodic Acid Schiff, ofarbenie perjódovovou kyselinoou podľa Schiffa
PD     – peritoneálna dialýza
PDT     – fotodynamická terapia
PEG     – perkutánna endoskopická gastrostómia
PEJ     – perkutánna endoskopická jejunostómia
PEM     – proteínovo-energetická malnutrícia
PET     – pozitrónová emisná tomografia
PGE2     – prostaglandín E2
PIP     – proximálny interfalangeálny (kĺb)
PK     – pravá komora srdca
PKA    – pravá koronárna artéria
PKI     – perkutánna koronárna intervencia
POCT    – Point Of Care Testing, laboratórne vyšetrenie realizované na mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti
PRINS    – Primed In Situ DNA labeling, označenie DNA in situ pomocou primera
PSA     – antigén špecifický pre prostatu
PST     – palpačný systolický tlak krvi
PTA     – perkutánna transluminálna angioplastika
PTCA     – Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty, perkutánna transluminálna koronárna angioplastika
PTP     – Pre-Test Probability, pravdepodobnosť (diagnózy) pred vyšetrením
PW     – Pulsed Wawe, pulzná vlna (ultrazvuková)

RA     – reumatoidná artritída
RAA     – renín-angiotenzín-aldosterón
RAC     – respiračná acidóza
RAL     – respiračná alkalóza
RAST     – rádioalergosorbentný test
RF     – reumatoidný faktor
RFLP     – Restriction Fragment Lenght Polymorphism, rôznorodosť v dĺžke reštrikčných fragmentov
RH     – rastový hormón
RIA     – Radio-Immuno-Assay, rádioimunologická skúška
RIS     – rádiologický informačný systém
RNA     – Ribo-Nucleic Acid, kyselina ribonukleová
RRT     – Renal Replacement Therapy, liečba nahrádzajúca funkciu obličiek
rtg     – röntgenový

SAAG    – Serum-Ascites Albumin Gradient, gradient medzi koncentráciou albumínu v krvnom sére a koncentráciou albumínu v ascite
SARS     – Severe Acute Respiratory Syndrome, ťažký akútny respiračný syndróm
SCID     – Severe Combined Immune Defficiency, ťažký kombinovaný defekt imunity
SFEMG    – Single Fibre Electro-Myo-Graphy, elektromyografia jedného svalového vlákna
SH     – Southernova hybridizácia
SHBG    – Sexual Hormone Binding Globulin, globulín viažuci sexuálny hormón
SHBP    – Sexual Hormone Binding Protein, proteín viažuci pohlavný hormón
SIADH    – syndróm inadekvátnej sekrécie anditiuretického hormónu
SIRS     – Systemic Inflammatory Response Syndrome, syndróm systémovej zápalovej odpovede
SLE     – systémový lupus erythematosus
SPET     – Single Photon Emission Tomography, jednofotónová emisná tomografia
SSCP     – Single-Strand Conformation Polymorphism, jednopásový conformačný polymorfizmus
SSRI    – Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, selektívny inhibítor spätného vychytávania sérotonínu
SS CT    – Single Slice Computed Tomography, jednovrstvová výpočtová tomografia
STEMI    – ST-Elevation Myocardial Infarction, infarkt myokardu s eleváciou segmentu ST
sTK     – systolický krvný tlak
SZO     – Svetová zdravotnícka organizácia

T3     – trijódtyronín
T4    – tetrajódtyronín, tyroxín
tbc    – tuberkulóza, tuberkulózny
TBG     – Thyroxine-Binding Globulin, globulín viažuci tyroxín
TBNA    – Trans-Bronchial Needle Aspiration, trans-bronchiálna ihlová aspirácia
TCA    – tricyklické antidepresíva
TIA     – tranzitórny ischemický atak
TIPS     – transjugulárny intrahepatálny portosystémový stent
TK     – artériový tlak krvi (krvný tlak)
TNF     – Tumor Necrosis Factor, faktor nádorovej nekrózy
TSF     – Triceps Skinfold Fat, tuk v kožnej krkve nad tricepsom
TSH     – tyreostimulačný hormón
tTG     – tkanivová transglutamináza

UACR    – Urine Albumin Creatinine Ratio, pomer koncentrácie albumínu v moči ku koncentrácii kreatitínu v moči
UHF     – Un-Fractionnated Heparin, nefrakcionovaný heparín
usg     – ultrasonografia, ultrasonografický
UV     – uhľovodíky
UW     – Univerzita vo Wiskonsine
uz     – ultrazvuk

VAMT    – Video-Assisted Mini-Thoracotomy, minitorakotómia a asistovaná videom
VATS     – Video-Assisted Thoracic Surgery, hrudná chirurgia asistovaná videom
VTS     – Video-Thoracoscopic Surgery, videotorakoskopická chirurgia

WHO     – World Health Organization, Svetová zdravotnícka organizácia
WMSI    – Wall Motion Score Index, index skóre pohybu steny
WPW     – Wolf, Parkinson, White

Ž     – žena, ženy (pri laboratórnych hodnotách)

Vydavateľstvo zdravotníckej literatúry HERBA, spol. s r. o. sa od začiatku svojho vzniku zame­ralo na vydávanie odbornej časopiseckej i knižnej literatúry za­meranej najmä na postgraduálne vzde­lávanie širokej lekárskej a farmaceutickej verejnosti, ale aj na ďalšie kategórie pracovníkov zdravotníctva, ba aj pre ďalšie oblasti. Robilo to s vedomím, že zdravotnícki pracovníci v našej krajine potrebujú v slovenčine také odborné publikácie, ktoré môžu použiť vo svojej každodennej práci. Pritom bolo potrebné vynaložiť nemalé úsilie pri tvorbe autorských, redakčných a vydavateľských kolektívov, ale aj pri urýchlenom publikovaní veľkého množstva nových poznatkov, ktoré prinášajú rôzne vedy, lekárske nevynímajúc, a bez ktorých je úspešná práca lekára, ale aj ďalších zdravotníkov dnes nemysliteľná.

Vydavateľstvo HERBA, spol. s r. o. okrem príležitostných publikácií vydáva aj edíciu Malá lekárska knižnica, ktorá pohotovo informuje širokú lekársku verejnosť o novostiach na mnohých úsekoch medicínskych vied a ich aplikácii v praxi. Úspešnosť tohto činu dokumentuje aj fakt, že za pätnásť rokov sa vydalo viac ako tri desiatky takýchto publikácií.

Vydavateľstvo HERBA, spol. s r. o. prikročilo aj k vydávaniu Dieškovej edície, do ktorej patria monograficky spracované odborné diela. Skutočnosťou, z ktorej vychádzalo vydavateľstvo, zostavovateľ i spoluautori predkladanej monografie Internistická propedeutika, zameranej na problematiku diagnostiky a liečby vnútorných chorôb v rámci Dieškovej edície, bola inšpirujúca myšlienka nadviazať na tradíciu vydania prvej takejto publikácie, ktorá vychádza z toho, že zakladateľ slovenskej internistickej školy akademik Ladislav Dérer, pochopiac jej význam, v neľahkých podmienkach hneď po skončení druhej svetovej vojny vydal dnes už historické dielo Praktikum propedeutiky vnútorného lekárstva, ktoré patrí dnes k zlatému fondu slovenskej odbornej medicínskej literatúry. V prevažnej miere ide buď o priamych žiakov akademika L. Dérera, alebo ich nasledovníkov, ktorí takto rozvíjajú jeho odkaz.

Publikáciu Internistická propedeutika sa podujal zostaviť prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS., prednosta I. internej kliniky Dionýza Diešku Univerzitnej nemocnice Bratislava a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, s kolektívom svojich spolupracovníkov, hlásiac sa k odkazu akademika L. Dérera.

Tvorcovia knihy – zostavovateľ, autori a v neposlednej miere i pracovníci vydavateľstva predpokladajú, že poslúži nielen lekárom – odborníkom vnútorného lekárstva a veľkej rodiny internistických odborov, ale že siahnu po nej aj lekári hraničných, ba i odľahlých, najmä klinických disciplín. Mnohé užitočné poznatky, rady i skúsenosti v nich nájdu aj ďalší pracovníci zdravotníctva, osobitne sestry, a nie je vylúčené, že získa aj používateľov pôsobiacich mimo zdravotníctva.

Týmito niekoľkými myšlienkami vydavateľstvo spolu so zostavovateľom i spoluautormi a recenzentmi posielajú „na cestu“ tejto publikácii želanie úspechu, potreby a obľuby u všetkých, ktorým je určená ako pomôcka v ich zodpovednej práci a v neposlednej miere aj chorým na osoh a radosť z úspešnej zdravotníckej pomoci, čo si tvorcovia tejto knihy určili za predsavzatie.

Nič na svete nie je úplne dokonalé. Odborné medicínske publikácie dnes potrebujú stálu inováciu pre neustále pribúdanie záľahy nových poznatkov. To platí aj pre túto publikáciu. Preto vopred patrí vďaka za každú pripomienku, doplnok, nový poznatok, i hlas kritický, či pochvalný.

Bratislava, jún 2012
MUDr. Radko Menkyna
vedúci redaktor