VIP osobnosti Herby

Primár MUDr. Radko Menkyna ako lekár – internista dlhé roky pracoval v zdravotníctve v Čechách a na Slovensku, v rámci Bratislavy, ale aj v mnohých klinikách vo viacerých krajinách. Po odchode do dôchodku spolupracuje s vydavateľstvom zdravotníckej literatúry HERBA spol. s r.o. ako editor kníh so zdravotníckou tematikou.

Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave pôsobil MUDr. Radko Menkyna na vidieku a potom ako asistent na I. internej klinike Fakultnej nemocnice v Bratislave u akademika Ladislava Dérera. V rokoch 1957 – 1967 pracoval v internom oddelení nemocnice na Bezručovej ul. v Bratislave, kde zastával funkciu  zástupcu vtedajšieho primára interného oddelenia doc. Holomáňa. V r. 1967 sa stal primárom I. internej kliniky Nemocnice s poliklinikou akademika L. Dérera, výučbovej základne Inštitútu pre lekárov a farmaceutov v Bratislave.

Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.

Marián BernadičPrednosta ÚPF LFUK, vedecký sekretár SLS, redaktor Monitoru medicíny SLS a viceprezident Spoločnosti patologickej a klinickej fyziológie. Prof. Bernadič vstúpil do povedomia lekárskej verejnosti ako vysokoškolský učiteľ, organizátor, zakladateľ viacerých lekárskych časopisov a editor mnohých knižných publikácií. Zapojil sa do prípravy viacerých encyklopédií. Je nadšeným propagátorom študentskej vedeckej činnosti, po r. 1989 dokázal nadviazať na dlhoročné tradície ŠVOČ a obnoviť jej činnosť. Významná bola jeho práca študijného a neskôr aj 1. prodekana LF UK. V zložitých podmienkach udržal vysokú úroveň medicínskeho vzdelávania a pričinil sa o akreditáciu a rozšírenie štúdia o nové študijné odbory. Marián Bernadič je rodák z malej obce Hoste pri Trnave (20.9.1952), kde bol jeho otec učiteľom a riaditeľom malotriednej školy. Maturoval na SVŠ v Seredi, LF UK absolvoval s vyznamenaním v Bratislave. Internú ašpirantúru robil na Ústave patologickej fyziológie, kde potom pracoval vo všetkých funkciách – od asistenta až po profesora a prednostu.

Prof. Marián Bernadič sa viac ako 30 rokov cielene venuje popri výučbe patologickej fyziológie experimentálnej práci a klinickému sledovaniu najmä na poli kardiológie a osobitne štúdiu elektrického poľa srdca. Výsledky boli opakovane citované aj vo  svetovej monografickej literatúre.

Je spoluautorom 7 vydaní Hulínovej Patofyziológie, koeditorom Princípov internej medicíny 1.-3. a odborným redaktorom Princípov chirurgie 1.-3. Cieľom tohto ojedinelého projektu je vytvoriť ucelené a prepojené učebné texty, ktoré by obsiahli základné vedné disciplíny v pregraduálnej výučbe medicíny a ich teoretické východiská. Zvlášť sú cenné jeho zásluhy na poli rozvoja slovenskej medicínskej literatúry, ktorou sa už nezmazateľne zapísal do histórie slovenskej medicíny.

Pracoval desaťročia ako zástupca šéfredaktora v redakcii Bratislavských lekárskych listov, je zakladateľom alebo spoluzakladateľom časopisov Praktická gynekológia, Psychiatria, Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika, Revue ošetrovateľstva, sociálna práca a zdravotníctvo, Monitor medicíny SLS a i., je členom mnohých redakčných rád (Lekársky obzor, Vaskulárna medicína, iMed, iPortál a i.). Vytvára priestor pre prezentáciu slovenskej medicíny doma i za hranicami.

Za prácu dostal mnohé ocenenia a vyznamenania. Spomeniem napríklad Cenu kardiologickej spoločnosti SLS (1988), Cenu rektora UK (1985), Zlatú medailu LF UK (2003) a SLS (2007), Medailu prof. Štefánika (2002), Pamätnú medailu 90. výročia SSL (2010), Medailu pri 90. výročí založenia UK (2011), je čestným členom Spolku lekárov v Bratislave (2010), Medailu založenia Společnosti lékařsko-slowanskej (2012), Čestné členstvo v Slovenskej lekárskej spoločnosti (2012) a najvyššieho vyznamenania Lekárskej fakulty UK v Bratislave Hynkovej medaily (2012).

Zvlášť oceňujeme jeho zásluhy na poli rozvoja slovenskej medicínskej literatúry, ktorou sa už nezmazateľne zapísal do histórie slovenskej medicíny.


Prof. MUDr. M. Šašinka, DrSc.
vedúci redaktor
Prof. MUDr. I. Riečanský, CSc.
predseda Redakčnej rady
Mgr. M. Lehký
riaditeľ vydavateľstva Herba, s.r.o.

 

Prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc.

Miroslav ŠašinkaPatrí k nestorom slovenskej pediatrie, t.č. je profesorom pediatrie na Kat. pediatrie Slovenskej zdravotníckej univerzity, ved. redaktor časopisu Lekársky obzor; Zamestnania: 1959-63 Detské odd. Vranov n/T., 1963-91 ILF (dnes SZU), tajomník Katedry pediatrie, vedúci Katedry dorast. lekárstva, 1991-99 prednosta Detskej kliniky LF UPJŠ Košice, od 1999 znovu SZU. Mal vyše 400 prednášok na domácich i medzinárodných podujatiach, napr. vo Viedni, v Buenos Aires, Florencii, Prahe, Moskve, Minsku, Santiago de Chile, Toronte. Vychoval celú generáciu erudovaných pediatrov, dorastových lekárov a nefrológov.

Uverejnil 447 prác z detskej nefrológie, pneumológie, genetiky, endokrinológie, dorastového lekárstva, 321 v domácich a 93 v zahraničných odborných časopisoch, 43 knižných publikácií [Vademecum medici, Dětská nefrologie, Nefrológia detí a mladistvých, Glomerulonefritídy u detí a mladistvých, Nefrológia, Pediatria

(1. a 2. vyd. a iné). Knižné a časopisecké publikácie sa pokladajú v medicíne za priekopnícke a získali množstvo najvyšších ocenení: Cenu SLS, Hálkovu cenu, Dérerovu cenu, Jeseniovu cenu, Prémiu Literárneho fondu (LF) za dielo Vademecum medici, Prémiu LP v roku 1998 za najlepšiu knihu v odbore prírodných vied, Cenu LF za knihu Nefrológia detí a mladistvých ako najlepšiu publikáciu v odbore biol. a med. vied, Striebornú a zlatú medailu SLS, medaily IVZ a SZU Bratislava a ILF Praha, Dieškovu medailu, Zlatú obličku Slov. nefrologickej spol. a Zlatú Reimanovu medailu SL Prešov. Pracoval ako zástupca hlavného redaktora Čs. pediatria (1990-99), redaktor Detský lekár a bol členom redakčnej rady Slovenského lekára, Recipe, od 1999 je vedúcim redaktorom Lekárskeho Obzoru. Bol čestným členom Spol. dorastového lekárstva SLS, Slovenskej pediatrickej spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Za celoživotné dielo získal osobitné ocenenie Prezidenta SR (2004) a Pribinov kríž II. st. (2008). Zastával rôzne funkcie v mnohých československých a slovenských odborných spoločnostiach. Bol zvolený za  člena European. Society of Pediatric Nephrology a celosvetovej International

Pediatric Nephrology Assotiation, členom Vedeckej rady (VR) MZ SR, od  Rady MZ SR, hlavným odborníkom MZ SR pre dorastové lekárstvo, členom Vedeckej rady LF UPJŠ a VR Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach.