Osobnosti pediatrie

Doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.

Vedúca Katedry pediatrie LF SZÚ, prednostka Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka  LF SZU,  UNB, Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Bratislava, prodekanka LF SZU pre postgraduálne vzdelávanie.

Zamestnania: r. 1972-73 TBC liečebňa v Sládkovičove, r. 1973 – 1980 DK ILF Bratislava-Kramáre – sekundárna lekárka, od r. 1980 Subkatedra dorastového lekárstva ILF, 1988 Katedra pediatrie IVZ, 1992 vedúca Subkatedry detskej nefrológie, r. 1992-98 Katedra pediatrie, zástupkyňa vedúceho, od r. 1998 je poverená vedením Katedry pediatrie, od 2000 je prednostkou Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka SZU, FNsP sv. Cyrila a Metoda. Vychovala celú generáciu erudovaných pediatrov, dorastových lekárov a nefrológov.

Zodpovedná riešiteľka výskumnej úlohy Chronická renálna insuficiencia u detí, spoluriešiteľka 3 výskumných úloh, autorka kapitol v 7 monografiách a 9 vysokoškolských učebniciach, autorka 212 domácich a 29 zahraničných publikácií, 57 domácich a 25 zahraničných citácií, 71 domácich a 25 zahraničných abstrákt, 261 domácich a 34 zahraničných prednášok, autorka monografie Dorastové lekárstvo  (2005). V r. 1991 získala Cenu odbornej patologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu (ako spoluautorka), r. 1994 Cenu odbornej nefrologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu (ako prvý autor).

Prezidentka Spoločnosť dorastového lekárstva, viceprezidentka Sekcie detskej nefrológie pri SNS, členka EDTA, ESPN, IPNA, členka Vedeckej rady SZU, LF SZU, členka redakčnej rady časopisu Pediatria, garant autodidaktických testov, zástupkyňa predsedu redakčnej rady Lekársky obzor, šéfredaktorka časopisu Detský lekár, predseda komisie pre špecializačné skúšky z pediatrie a pediatrickej nefrológie, predseda štátnicovej komisie LF SZU z pediatrie. Člen komisie pre špecializačné skúšky LF SZU a pediatria JLF UK Martin. Člen komisie pre kandidátske dizertačné práce JLF UK Martin, školiteľstvo vo vednom odbore Pediatria pri JLF UK Martin. Hlavný odborník MZ SR pre pediatrickú nefrológiu.

Je členkou mnohých slovenských i zahraničných spoločností, komisií, redakčných rád odborných časopisov, prezidentkou Spoločnosti dorastového lekárstva, viceprezidentkou Sekcie detskej nefrológie pri SNS a hlavným odborníkom MZ SR pre pediatrickú nefrológiu.

Bola jej udelená bronzová a strieborná medaila Slov. pediatrickej spoločnosti a Čestné členstvo Nefrologickej spoločnosti.