Osobnosti psychiatrie

Mária OndriášováDoc. MUDr. Mária Ondriášová, PhD., sa narodila v Bratislave, kde zmaturo­vala na gymnáziu na Grösslingovej ulici. Po ukončení Lekárskej fakulty Univer­zity Komenského v Bratislave krátko pracovala v Psychiatrickej liečebni vo Veľkých Levároch, neskôr ako výskum­ný pracovník na Psychiatrickej klinike FN a LFUK v Bratislave. Od roku 1988 pracovala ako sekundárny lekár na Psychiatrickej klinike SZU v Bratislave Ružinove, odkiaľ prešla roku 1990 na Katedru psychiatrie SZU ako odborná asistentka.

V odbore psychiatria získala atestáciu I. (1984) a II. (1988) stupňa. Roku 1988 ukončila 4-semestrálne štúdium biomedicín­skej kybernetiky, roku 1997 získala nadstavbovú atestáciu v odbore gerontopsychiatria.

Roku 2003 obhájila dizertačnú prácu „Prejavy somato­psychickej záťaže u neformálnych opatrovníkov pacientov vyššieho veku s demenciou“ na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v odbore psychiatria. Habilitačnú prácu „Agresivita ako psychopatologický fenomén, ošetrovateľský a opatrovateľský problém, s dôrazom na demencie vo vyššom veku“ obhájila roku 2007 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.

Venuje sa postgraduálnej výučbe v oblasti psychiatrie a gerontopsychiatrie, a pregraduálnej výučbe v oblasti medicíny a ošetrovateľstva na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. V gerontopsychiatrickej ambulancii sa zameriava na problematiku kognitívnych a afektívnych porúch vo vyššom veku.