Osobnosti Hematológea a biochémie

Fábryová, VieraDoc. MUDr. Viera Fábryová, Csc. sa narodila 10. januára 1951 v Bratislave. V r. 1975 ukončila promóciou štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia začala pracovať ako asistentka na katedre urológie LFUK, kde sa zaoberala výskumom v oblasti protinádoro­vej imunity pri nádoroch urologic­kého systému. V r. 1977 nastúpila na I. internú kliniku Nemocnice s poliklinikou akad. Lad. Dérera výukovej základne Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave ako odborná asistentka, kde sa venovala pedagogickej a výskumnej činnosti v oblasti anémií a chorôb sleziny. V r. 1985 so spolupracovníkmi získala cenu Slovenskej internistickej spoločnosti za prioritnú prácu „Nukleárna magnetická rezonancia pri štúdiu metabolizmu erytrocytov“. Na uvedenom pracovisku vykonala aj atestáciu I. a II. stupňa z vnútorného lekárstva a na Katedre hematológie a transfúziológie atestáciu z tohto odboru. V r.1986 nastúpila pracovať do Nemocnice s poliklinikou Staré Mesto v Bratislave ako primárka Oddelenia hematológie a transfúziológie. V r. 1987 ukončila ašpirantúru na tému: „Anémie pri chronických chorobách pečene“ a v r. 1988 ukončila rezortnú výskumnú úlohu Hematologické poruchy pri chronickom alkoholickom poškodení pečene. V 80. rokoch 20. storočia spolupracovala na výskume záchovných operácií sleziny.

Absolvovala niekoľko študijných pobytov v zahraničí. V r. 1988 vo Švajčiarsku v nemocnici v Bazileji v centre pre transplantácie kostnej drene a v r.1989 – 1993 študijný pobyt v hemoglobínovom laboratóriu v Aarau, kde sa zúčastňovala na výskume hemoglobinopatií a niektorých trombocytových porúch. V r. 1995 nadviazala spoluprácu s transfúznym centrom v Inselspitali v Berne a v r. 1996 s Rakúskym červeným krížom vo Viedni.

Od r. 1995 pôsobila ako primárka Oddelenia hematológie a transfúziológie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou akad. Lad. Dérera v Bratislave, neskôr pokračovala v rovnakej funkcii v tom istom zariadení na Klinike laboratórnej medicíny. V r. 2001 – 2003 vypracovala a uviedla do činnosti projekt transfúzneho centra v spolupráci so Slovenským červeným krížom a Rakúskym červeným krížom. Projekt neskôr splynul s Národnou transfúznou službou. Okrem toho sa vo svojej výskumnej činnosti naďalej zaoberala poruchami hemoglobínu a zmapovaním ich výskytu na území Slovenskej republiky a podieľala sa aj na výskume leukocytov v Inštitúte pre experimentálnu farmakológiu Slovenskej akadémie vied. V súčasnosti pracuje ako hematologička v Nemoc­nici sv. Michala v Bratislave.

Od r. 1996 vyučovala na Trnavskej univerzite na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce, kde sa v r. 2008 habilitovala v odbore laboratórnych vyšetrovacích metód. Súčasne sa podieľa na pedagogickom procese aj na Slovenskej zdravotníckej univerzite a na Vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave.

Je autorkou 30 vedeckých publikácií ako prvý autor, v rade ďalších ako spoluator. Vypracovala kapitolu hematológie a transfúziológie do pripravovanej publikácie Interná propedeutika. V r. 2007 vydala monografiu Beta-talasémie. Aktívne sa zúčastňuje na odborných podujatiach ako prednášateľka. Pracuje ako odborná redaktorka časopisu Lekársky obzor v Bratislave. Publikuje v populárno-vedeckej tlači, vydala aj zbierky poézie.

Sakalová, AdrienaProf. MUDr. Adriena Sakalová, DrSc. sa narodila 21. septembra 1930 v Rišňovciach, okr. Hlohovec. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení pracovala v krajskej nemocnici v Banskej Bystrici na internom oddelení, neskôr sa venovala už len hemato­lógii. Po absolvovaní špecializačných atestácií z vnútorného lekárstva a z hematológie pôso­bila v rokoch 1964 – 1968 v bývalej NDR vo funkcii vedúcej oddelenia v nemocniciach vo Forst – Laussitzi, vo Friedrichsheime a na Klinike hematológie na Humboldtovej univer­zite v Ber­líne. Po návrate na Slovensko pracovala ako asistentka Katedry hematológie a transfúzio­lógie Inštitútu pre ďalšie vzdelá­vanie lekárov a farmaceutov v Bratislave. V r. 1974 obhájila dizertačnú prácu s titulom kandidátky vied, r. 1989 sa stala doktorkou vied, r. 1991 sa habilitovala a v r. 1996 získala titul profesorky vnútorného lekárstva. Od r. 1989 do r. 2003 pôsobila ako prednostka Kliniky hemato­lógie a transfúziológie a vedúca Katedry hematológie a transfúziológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Vo svojej klinickej, pedagogickej a vedeckej činnosti sa venovala hlavne proble­matike červenej krvnej zložky, vrodeným a získaným poruchám erytrocytov, v ktorých podala prioritné dôkazy o ich výskyte na Slovensku. Ďalej pracovala v problematike malígnych lymfómov, predovšetkým sa zaujímala o skupinu imunocytómov (mno­ho­početný myelóm, monoklonové gamapatie), pri ktorých zaviedla niektoré orginálne diagnostické metódy a liečebné postupy. Je autorkou početných knižných a časopisec­kých publikácií u nás a v zahraničí, má stovky citácií u domácich a zahraničných autorov, absolvovala množstvo prednášok na rôznych odborných fórach.

Bola dvadsať rokov vedeckou sekretárkou Slovenskej hematologickej a trans­fúziologickej spoločnosti, členka federálneho výboru Československej hematologickej spoločnosti, členka viacerých medzinárodných odborných spoločností. Jej práca bola ocenená zo strany Slovenskej lekárskej spoločnosti, rezortným vyznamenaním MZ SR a rôznymi ďalšími cenami.

V súčasnosti naďalej pracuje na Katedre hematológie a transfúziológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, kde sa venuje výchove mladých hematológov ako aj publikačnej činnosti.