Osobnosti hematológie a biochémie

Fábryová, VieraDoc. MUDr. Viera Fábryová, Csc. sa narodila 10. januára 1951 v Bratislave. V r. 1975 ukončila promóciou štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia začala pracovať ako asistentka na katedre urológie LFUK, kde sa zaoberala výskumom v oblasti protinádoro­vej imunity pri nádoroch urologic­kého systému. V r. 1977 nastúpila na I. internú kliniku Nemocnice s poliklinikou akad. Lad. Dérera výukovej základne Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave ako odborná asistentka, kde sa venovala pedagogickej a výskumnej činnosti v oblasti anémií a chorôb sleziny. V r. 1985 so spolupracovníkmi získala cenu Slovenskej internistickej spoločnosti za prioritnú prácu „Nukleárna magnetická rezonancia pri štúdiu metabolizmu erytrocytov“. Na uvedenom pracovisku vykonala aj atestáciu I. a II. stupňa z vnútorného lekárstva a na Katedre hematológie a transfúziológie atestáciu z tohto odboru. V r.1986 nastúpila pracovať do Nemocnice s poliklinikou Staré Mesto v Bratislave ako primárka Oddelenia hematológie a transfúziológie. V r. 1987 ukončila ašpirantúru na tému: „Anémie pri chronických chorobách pečene“ a v r. 1988 ukončila rezortnú výskumnú úlohu Hematologické poruchy pri chronickom alkoholickom poškodení pečene. V 80. rokoch 20. storočia spolupracovala na výskume záchovných operácií sleziny.

Sakalová, AdrienaProf. MUDr. Adriena Sakalová, DrSc. sa narodila 21. septembra 1930 v Rišňovciach, okr. Hlohovec. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení pracovala v krajskej nemocnici v Banskej Bystrici na internom oddelení, neskôr sa venovala už len hemato­lógii. Po absolvovaní špecializačných atestácií z vnútorného lekárstva a z hematológie pôso­bila v rokoch 1964 – 1968 v bývalej NDR vo funkcii vedúcej oddelenia v nemocniciach vo Forst – Laussitzi, vo Friedrichsheime a na Klinike hematológie na Humboldtovej univer­zite v Ber­líne. Po návrate na Slovensko pracovala ako asistentka Katedry hematológie a transfúzio­lógie Inštitútu pre ďalšie vzdelá­vanie lekárov a farmaceutov v Bratislave. V r. 1974 obhájila dizertačnú prácu s titulom kandidátky vied, r. 1989 sa stala doktorkou vied, r. 1991 sa habilitovala a v r. 1996 získala titul profesorky vnútorného lekárstva. Od r. 1989 do r. 2003 pôsobila ako prednostka Kliniky hemato­lógie a transfúziológie a vedúca Katedry hematológie a transfúziológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.